Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Rama Ashtottara Shatanama Stotram 3 Lyrics in Kannada | Sri Rama Slokam

Shri Rama Ashtottarashatanama Stotram 3 Lyrics in Kannada:

ಶ್ರೀರಾಮಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ 3

ಶ್ರೀಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ ॥

ವಾಲ್ಮೀಕಿರುವಾಚ ।
ಯೈಸ್ತು ನಾಮಸಹಸ್ರಸ್ಯ ಪತನಂ ನ ಭವೇತ್ಸದಾ ।
ರಚಿತಂ ನಿತ್ಯಪಾಠಾಯ ತೇಭ್ಯಃ ಸ್ವಲ್ಪಾಕ್ಷರಂ ಮಯಾ ॥ 1 ॥

ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತಂ ನಾಮ್ನಾಮಾದರೇಣ ಪಠನ್ತು ತೇ ।
ರಾಮಪಾದಾರವಿನ್ದಶ್ರೀಪ್ರಾಪ್ತಿಂ ತೇಷಾಂ ಚ ಪ್ರಾರ್ಥಯೇ ॥ 2 ॥

ಗುಣಾನಾಂ ಚಿನ್ತನಂ ನಿತ್ಯಂ ದುರ್ಗುಣಾನಾಂ ವಿವರ್ಜನಮ್ ।
ಸಾಧಕಾನಾಂ ಸದಾ ವೃತ್ತಿಃ ಪರಮಾರ್ಥಪರಾ ಭವೇತ್ ॥ 3 ॥

ಯಥಾ ತು ವ್ಯಸನೇ ಪ್ರಾಪ್ತೇ ರಾಘವಃ ಸ್ಥಿರನಿಶ್ಚಯಃ ।
ವಿಜಯಂ ಪ್ರಾಪ್ತವಾನನ್ತೇ ಪ್ರಾಪ್ನುವನ್ತು ಚ ಸಜ್ಜನಾಃ ॥ 4 ॥

ಶ್ರೀಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ ।
ಸಮ್ರಾಡ್ದಕ್ಷಿಣಮಾರ್ಗಸ್ಥಃ ಸಹೋದರಪರೀವೃತಃ ।
ಸಾಧುಕಲ್ಪತರುರ್ವಶ್ಯೋ ವಸನ್ತಋತುಸಮ್ಭವಃ ॥ 5 ॥

ಸುಮನ್ತ್ರಾದರಸಮ್ಪೂಜ್ಯೋ ಯೌವರಾಜ್ಯವಿನಿರ್ಗತಃ ।
ಸುಬನ್ಧುಃ ಸುಮಹನ್ಮಾರ್ಗೀ ಮೃಗಯಾಖೇಲಕೋವಿದಃ ॥ 6 ॥

ಸರಿತ್ತೀರನಿವಾಸಸ್ಥೋ ಮಾರೀಚಮೃಗಮಾರ್ಗಣಃ ।
ಸದೋತ್ಸಾಹೀ ಚಿರಸ್ಥಾಯೀ ಸ್ಪಷ್ಟಭಾಷಣಶೋಭನಃ ॥ 7 ॥

ಸ್ತ್ರೀಶೀಲಸಂಶಯೋದ್ಧಿಗ್ನೋ ಜಾತವೇದ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಃ ।
ಸ್ವಯಮ್ಬೋಧಸ್ತಮೋಹಾರೀ ಪುಣ್ಯಪಾದೋಽರಿದಾರುಣಃ ॥ 8 ॥

ಸಾಧುಪಕ್ಷಪರೋ ಲೀನಃ ಶೋಕಲೋಹಿತಲೋಚನಃ ।
ಸಂಸಾರವನದಾವಾಗ್ರಿಃ ಸಹಕಾರ್ಯಸಮುತ್ಸುಕಃ ॥ 9 ॥

ಸೇನಾವ್ಯೂಹಪ್ರವೀಣಃ ಸ್ತ್ರೀಲಾಂಛನಕೃತಸಂಗರಃ ।
ಸತ್ಯಾಗ್ರಹೀ ವನಗ್ರಾಹೀ ಕರಗ್ರಾಹೀ ಶುಭಾಕೃತಿಃ ॥ 10 ॥

ಸುಗ್ರೀವಾಭಿಮತೋ ಮಾನ್ಯೋ ಮನ್ಯುನಿರ್ಜ್ಜಿತಸಾಗರಃ ।
ಸುತದ್ವಯಯುತಃ ಸೀತಾಶ್ವಾರ್ಭಗಮನಾಕುಲಃ ॥ 11 ॥

ಸುಪ್ರಮಾಣಿತಸರ್ವಾಂಗಃ ಪುಷ್ಪಮಾಲಾಸುಶೋಭಿತಃ ।
ಸುಗತಃ ಸಾನುಜೋ ಯೋದ್ಧಾ ದಿವ್ಯವಸ್ತ್ರಾದಿಶೋಭನಃ ॥ 12 ॥

ಸಮಾಧಾತಾ ಸಮಾಕಾರಃ ಸಮಾಹಾರಃ ಸಮನ್ವಯಃ ।
ಸಮಯೋಗೀ ಸಮುತ್ಕರ್ಷಃ ಸಮಭಾವಃ ಸಮುದ್ಯತಃ ॥ 13 ॥

ಸಮದೃಷ್ಟಿಃ ಸಮಾರಮ್ಭಃ ಸಮವೃತ್ತಿಃ ಸಮದ್ಯುತಿಃ ।
ಸದೋದಿತೋ ನವೋನ್ಮೇಷಃ ಸದಸದ್ವಾಚಕಃ ಪುಮಾನ್ ॥ 14 ॥

ಹರಿಣಾಕೃಷ್ಟವೈದೇಹೀಪ್ರೇರಿತಃ ಪ್ರಿಯದರ್ಶನಃ ।
ಹೃತದಾರ ಉದಾರಶ್ರೀರ್ಜನಶೋಕವಿಶೋಷಣಃ ॥ 15 ॥

ಹನುಮದ್ವಾಹನೋಽಗಮ್ಯಃ ಸುಗಮಃ ಸಜ್ಜನಪ್ರಿಯಃ ।
ಹನುಮದ್ದೂತಸಪನ್ನೋ ಮೃಗಾಕೃಷ್ಟಃ ಸುಖೋದಧಿಃ ॥ 16 ॥

ಹೃನ್ಮನ್ದಿರಸ್ಥಚಿನ್ಮೂರ್ತಿರ್ಮೃದೂ ರಾಜೀವಲೋಚನಃ ।
ಕ್ಷತ್ರಾಗ್ರಣೀಸ್ತಮಾಲಾಭೋ ರುದನಕ್ಲಿನ್ನಲೋಚನಃ ॥ 17 ॥

ಕ್ಷೀಣಾಯುರ್ಜನಕಾಹೂತೋ ರಕ್ಷೋಘ್ನೋ ಋಕ್ಷವತ್ಸಲಃ ।
ಜ್ಞಾನಚಕ್ಷುರ್ಯೋಗವಿಜ್ಞೋ ಯುಕ್ತಿಜ್ಞೋ ಯುಗಭೂಷಣಃ ॥ 18 ॥

ಸೀತಾಕಾನ್ತಶ್ಚಿತ್ರಮೂರ್ತಿಃ ಕೈಕೇಯೀಸುತಬಾನ್ಧವಃ ।
ಪೌರಪ್ರಿಯಃ ಪೂರ್ಣಕರ್ಮಾ ಪುಣ್ಯಕರ್ಮಪಯೋನಿಧಿಃ ॥ 19 ॥

ಸುರಾಜ್ಯಸ್ಥಾಪಕಶ್ಚಾತುರ್ವರ್ಣ್ಯಸಂಯೋಜಕಃ ಕ್ಷಮಃ ।
ದ್ವಾಪರಸ್ಥೋ ಮಹಾನಾತ್ಮಾ ಸುಪ್ರತಿಷ್ಠೋ ಯುಗನ್ಧರಃ ॥ 20 ॥

ಪುಣ್ಯಪ್ರಣತಸನ್ತೋಷಃ ಶುದ್ಧಃ ಪತಿತಪಾವನಃ ।
ಪೂರ್ಣೋಽಪೂರ್ಣೋಽನುಜಪ್ರಾಣಃ ಪ್ರಾಪ್ಯೋ ನಿಜಹೃದಿ ಸ್ವಯಮ್ ॥ 21 ॥

ವೈದೇಹೀಪ್ರಾಣನಿಲಯಃ ಶರಣಣತವತ್ಸಲಃ ।
ಶುಭೇಚ್ಛಾಪುರ್ವಕಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಪಠನೀಯಂ ದಿನೇ ದಿನೇ ।
ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತಂ ನಾಮ್ನಾಂ ರಾಘವಸ್ಯ ಪಠೇನ್ನರಃ ॥ 22 ॥

ಇಷ್ಟಂ ಲಬ್ಧ್ವಾ ಸದಾ ಶಾನ್ತಃ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಸಹಿತೋ ಭವೇತ್ ।
ನಿತ್ಯಂ ರಾಮೇಣ ಸಹಿತೋ ನಿವಾಸಸ್ತಸ್ಯ ವಾ ಭವೇತ್ ॥ 23 ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಅನನ್ತಸುತಶ್ರೀದಿವಾಕರವಿರಚಿತಂ
ಶ್ರೀರಾಮಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಂ 3 ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ॥

Also Read:

Shri Rama Ashtottara Shatanama Stotram 3 in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shri Rama Ashtottara Shatanama Stotram 3 Lyrics in Kannada | Sri Rama Slokam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top