Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Rama Ashtottara Shatanama Stotram 3 Lyrics in English | Sri Rama Slokam

Shri Rama Ashtottarashatanama Stotram 3 Lyrics in English:

sriramastottarasatanamastotram 3

sriganesaya namah ॥

valmikiruvaca ।
yaistu namasahasrasya patanam na bhavetsada ।
racitam nityapathaya tebhyah svalpaksaram maya ॥ 1 ॥

astottarasatam namnamadarena pathantu te ।
ramapadaravindasripraptim tesam ca prarthaye ॥ 2 ॥

gunanam cintanam nityam durgunanam vivarjanam ।
sadhakanam sada vrttih paramarthapara bhavet ॥ 3 ॥

yatha tu vyasane prapte raghavah sthiraniscayah ।
vijayam praptavanante prapnuvantu ca sajjanah ॥ 4 ॥

sriganesaya namah ।
samraddaksinamargasthah sahodaraparivrtah ।
sadhukalpatarurvasyo vasantartusambhavah ॥ 5 ॥

sumantradarasampujyo yauvarajyavinirgatah ।
subandhuh sumahanmargi mrgayakhelakovidah ॥ 6 ॥

sarittiranivasastho maricamrgamarganah ।
sadotsahi cirasthayi spastabhasanasobhanah ॥ 7 ॥

strisilasamsayoddhigno jataveda prakirtitah ।
svayambodhastamohari punyapado’ridarunah ॥ 8 ॥

sadhupaksaparo linah sokalohitalocanah ।
samsaravanadavagrih sahakaryasamutsukah ॥ 9 ॥

senavyuhapravinah strilanchanakrtasangarah ।
satyagrahi vanagrahi karagrahi subhakrtih ॥ 10 ॥

sugrivabhimato manyo manyunirjjitasagarah ।
sutadvayayutah sitasvarbhagamanakulah ॥ 11 ॥

supramanitasarvangah puspamalasusobhitah ।
sugatah sanujo yoddha divyavastradisobhanah ॥ 12 ॥

samadhata samakarah samaharah samanvayah ।
samayogi samutkarsah samabhavah samudyatah ॥ 13 ॥

samadrstih samarambhah samavrttih samadyutih ।
sadodito navonmesah sadasadvacakah puman ॥ 14 ॥

harinakrstavaidehipreritah priyadarsanah ।
hrtadara udarasrirjanasokavisosanah ॥ 15 ॥

hanumadvahano’gamyah sugamah sajjanapriyah ।
hanumaddutasapanno mrgakrstah sukhodadhih ॥ 16 ॥

hrnmandirasthacinmurtirmrdu rajivalocanah ।
ksatragranistamalabho rudanaklinnalocanah ॥ 17 ॥

ksinayurjanakahuto raksoghno rksavatsalah ।
jnanacaksuryogavijno yuktijno yugabhusanah ॥ 18 ॥

sitakantascitramurtih kaikeyisutabandhavah ।
paurapriyah purnakarma punyakarmapayonidhih ॥ 19 ॥

surajyasthapakascaturvarnyasamyojakah ksamah ।
dvaparastho mahanatma supratistho yugandharah ॥ 20 ॥

punyapranatasantosah suddhah patitapavanah ।
purno’purno’nujapranah prapyo nijahrdi svayam ॥ 21 ॥

vaidehiprananilayah sarananatavatsalah ।
subhecchapurvakam stotram pathaniyam dine dine ।
astottarasatam namnam raghavasya pathennarah ॥ 22 ॥

istam labdhva sada santah samarthyasahito bhavet ।
nityam ramena sahito nivasastasya va bhavet ॥ 23 ॥

iti sri anantasutasridivakaraviracitam
sriramastottarasatanamastotram 3 sampurnam ॥

Also Read:

Shri Rama Ashtottara Shatanama Stotram 3 in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shri Rama Ashtottara Shatanama Stotram 3 Lyrics in English | Sri Rama Slokam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top