Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Rama Ashtottara Shatanama Stotram 3 Lyrics in Malayalam | Sri Rama Slokam

Shri Rama Ashtottarashatanama Stotram 3 Lyrics in Malayalam:

ശ്രീരാമാഷ്ടോത്തരശതനാമസ്തോത്രം 3

ശ്രീഗണേശായ നമഃ ॥

വാല്‍മീകിരുവാച ।
യൈസ്തു നാമസഹസ്രസ്യ പതനം ന ഭവേത്സദാ ।
രചിതം നിത്യപാഠായ തേഭ്യഃ സ്വല്‍പാക്ഷരം മയാ ॥ 1 ॥

അഷ്ടോത്തരശതം നാംനാമാദരേണ പഠന്തു തേ ।
രാമപാദാരവിന്ദശ്രീപ്രാപ്തിം തേഷാം ച പ്രാര്‍ഥയേ ॥ 2 ॥

ഗുണാനാം ചിന്തനം നിത്യം ദുര്‍ഗുണാനാം വിവര്‍ജനം ।
സാധകാനാം സദാ വൃത്തിഃ പരമാര്‍ഥപരാ ഭവേത് ॥ 3 ॥

യഥാ തു വ്യസനേ പ്രാപ്തേ രാഘവഃ സ്ഥിരനിശ്ചയഃ ।
വിജയം പ്രാപ്തവാനന്തേ പ്രാപ്നുവന്തു ച സജ്ജനാഃ ॥ 4 ॥

ശ്രീഗണേശായ നമഃ ।
സംരാഡ്ദക്ഷിണമാര്‍ഗസ്ഥഃ സഹോദരപരീവൃതഃ ।
സാധുകല്‍പതരുര്‍വശ്യോ വസന്തഋതുസംഭവഃ ॥ 5 ॥

സുമന്ത്രാദരസമ്പൂജ്യോ യൌവരാജ്യവിനിര്‍ഗതഃ ।
സുബന്ധുഃ സുമഹന്‍മാര്‍ഗീ മൃഗയാഖേലകോവിദഃ ॥ 6 ॥

സരിത്തീരനിവാസസ്ഥോ മാരീചമൃഗമാര്‍ഗണഃ ।
സദോത്സാഹീ ചിരസ്ഥായീ സ്പഷ്ടഭാഷണശോഭനഃ ॥ 7 ॥

സ്ത്രീശീലസംശയോദ്ധിഗ്നോ ജാതവേദ പ്രകീര്‍തിതഃ ।
സ്വയംബോധസ്തമോഹാരീ പുണ്യപാദോഽരിദാരുണഃ ॥ 8 ॥

സാധുപക്ഷപരോ ലീനഃ ശോകലോഹിതലോചനഃ ।
സംസാരവനദാവാഗ്രിഃ സഹകാര്യസമുത്സുകഃ ॥ 9 ॥

സേനാവ്യൂഹപ്രവീണഃ സ്ത്രീലാഞ്ഛനകൃതസങ്ഗരഃ ।
സത്യാഗ്രഹീ വനഗ്രാഹീ കരഗ്രാഹീ ശുഭാകൃതിഃ ॥ 10 ॥

സുഗ്രീവാഭിമതോ മാന്യോ മന്യുനിര്‍ജ്ജിതസാഗരഃ ।
സുതദ്വയയുതഃ സീതാശ്വാര്‍ഭഗമനാകുലഃ ॥ 11 ॥

സുപ്രമാണിതസര്‍വാങ്ഗഃ പുഷ്പമാലാസുശോഭിതഃ ।
സുഗതഃ സാനുജോ യോദ്ധാ ദിവ്യവസ്ത്രാദിശോഭനഃ ॥ 12 ॥

സമാധാതാ സമാകാരഃ സമാഹാരഃ സമന്വയഃ ।
സമയോഗീ സമുത്കര്‍ഷഃ സമഭാവഃ സമുദ്യതഃ ॥ 13 ॥

സമദൃഷ്ടിഃ സമാരംഭഃ സമവൃത്തിഃ സമദ്യുതിഃ ।
സദോദിതോ നവോന്‍മേഷഃ സദസദ്വാചകഃ പുമാന്‍ ॥ 14 ॥

ഹരിണാകൃഷ്ടവൈദേഹീപ്രേരിതഃ പ്രിയദര്‍ശനഃ ।
ഹൃതദാര ഉദാരശ്രീര്‍ജനശോകവിശോഷണഃ ॥ 15 ॥

ഹനുമദ്വാഹനോഽഗംയഃ സുഗമഃ സജ്ജനപ്രിയഃ ।
ഹനുമദ്ദൂതസപന്നോ മൃഗാകൃഷ്ടഃ സുഖോദധിഃ ॥ 16 ॥

ഹൃന്‍മന്ദിരസ്ഥചിന്‍മൂര്‍തിര്‍മൃദൂ രാജീവലോചനഃ ।
ക്ഷത്രാഗ്രണീസ്തമാലാഭോ രുദനക്ലിന്നലോചനഃ ॥ 17 ॥

ക്ഷീണായുര്‍ജനകാഹൂതോ രക്ഷോഘ്നോ ഋക്ഷവത്സലഃ ।
ജ്ഞാനചക്ഷുര്യോഗവിജ്ഞോ യുക്തിജ്ഞോ യുഗഭൂഷണഃ ॥ 18 ॥

സീതാകാന്തശ്ചിത്രമൂര്‍തിഃ കൈകേയീസുതബാന്ധവഃ ।
പൌരപ്രിയഃ പൂര്‍ണകര്‍മാ പുണ്യകര്‍മപയോനിധിഃ ॥ 19 ॥

സുരാജ്യസ്ഥാപകശ്ചാതുര്‍വര്‍ണ്യസംയോജകഃ ക്ഷമഃ ।
ദ്വാപരസ്ഥോ മഹാനാത്മാ സുപ്രതിഷ്ഠോ യുഗന്ധരഃ ॥ 20 ॥

പുണ്യപ്രണതസന്തോഷഃ ശുദ്ധഃ പതിതപാവനഃ ।
പൂര്‍ണോഽപൂര്‍ണോഽനുജപ്രാണഃ പ്രാപ്യോ നിജഹൃദി സ്വയം ॥ 21 ॥

വൈദേഹീപ്രാണനിലയഃ ശരണണതവത്സലഃ ।
ശുഭേച്ഛാപുര്‍വകം സ്തോത്രം പഠനീയം ദിനേ ദിനേ ।
അഷ്ടോത്തരശതം നാംനാം രാഘവസ്യ പഠേന്നരഃ ॥ 22 ॥

ഇഷ്ടം ലബ്ധ്വാ സദാ ശാന്തഃ സാമര്‍ഥ്യസഹിതോ ഭവേത് ।
നിത്യം രാമേണ സഹിതോ നിവാസസ്തസ്യ വാ ഭവേത് ॥ 23 ॥

ഇതി ശ്രീ അനന്തസുതശ്രീദിവാകരവിരചിതം
ശ്രീരാമാഷ്ടോത്തരശതനാമസ്തോത്രം 3 സമ്പൂര്‍ണം ॥

Also Read:

Shri Rama Ashtottara Shatanama Stotram 3 in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shri Rama Ashtottara Shatanama Stotram 3 Lyrics in Malayalam | Sri Rama Slokam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top