Home / Ashtaka / Shri Ramashtaprasastutih Lyrics in Punjabi

Shri Ramashtaprasastutih Lyrics in Punjabi

Shri Ramashtaprasa Stutih Text in Punjabi:

ਸ਼੍ਰੀਰਾਮਾਸ਼੍ਟਪ੍ਰਾਸਸ੍ਤੁਤਿਃ

ਕਰ੍ਤਾ ਕਞ੍ਜਭਵਾਤ੍ਮਨਾ ਤ੍ਰਿਜਗਤਾਂ ਭਰ੍ਤਾ ਮੁਕੁਨ੍ਦਾਤ੍ਮਨਾ
ਹਰ੍ਤਾ ਯਸ਼੍ਚ ਹਰਾਤ੍ਮਨਾਘਮਖਿਲਂ ਸ੍ਮਰ੍ਤਾ ਚ ਯਸ੍ਯੋਜ੍ਝਤਿ ।
ਧਰ੍ਤਾਰਂ ਧਨੁਸ਼ਃ ਸ਼ਰੈਸ੍ਸਹ ਤਮਾਦਰ੍ਤਾਰਮਾਰ੍ਤਾਨ੍ਵਯਂ
ਸਰ੍ਤਾਰੋऽਪ੍ਯਪਥੇ ਸ਼੍ਰਿਤਾ ਰਘੁਪਤਿਂ ਵਰ੍ਤਾਮਹੇ ਨਿਰ੍ਭਯਾਃ ॥ ੧॥

ਕਾਰਾਗਾਰਸਮਾਨਸਂਸਤਿਨਿਰਾਕਾਰਾਯ ਸਚ੍ਚਿਨ੍ਮਯਂ
ਧੀਰਾ ਯਂ ਸ਼ਰਣਂ ਵ੍ਰਜਨ੍ਤਿ ਭੁਵਨੇ ਨੀਰਾਗਮੋਹਸ੍ਮਯਾਃ ।
ਤਾਰਾਦੇਵਰਮੁਖ੍ਯਵਾਨਰਪਰੀਵਾਰਾਯ ਨੀਰਾਕਰ-
ਸ੍ਫਾਰਾਟੋਪਹਰਾਯ ਰਾਵਣਜਿਤੇ ਵੀਰਾਯ ਤਸ੍ਮੈ ਨਮਃ ॥ ੨॥

ਕਿਂ ਦੇਵੈਰਿਤਰੈਃ ਪ੍ਰਪਨ੍ਨਭਰਣੇ ਸਨ੍ਦੇਹਕਦ੍ਭਿਰ੍ਨਣਾਂ
ਵਿਨ੍ਦੇਯਂ ਯਦਿ ਤਾਨ੍ ਵਿਮੂਢ ਇਤਿ ਮਾਂ ਨਿਨ੍ਦੇਯੁਰਾਰ੍ਯਾ ਨ ਕਿਮ੍ ।
ਕਿਂ ਦੇਯਂ ਕਿਮਦੇਯਮਿਤ੍ਯਵਿਦੁਰਂ ਤਂ ਦੇਹਿਨਾਮਿਸ਼੍ਟਦਂ
ਵਨ੍ਦੇ ਕਞ੍ਚਨ ਵਞ੍ਚਨਾਮਗਰਿਪੁਂ ਮਨ੍ਦੇਤਰਸ਼੍ਰੇਯਸੇ ॥ ੩॥

ਗਾਤ੍ਰੇਸ਼ੁ ਸ਼੍ਰਮਮਗ੍ਨਿਮਾਨ੍ਦ੍ਯਮੁਦਰੇ ਨੇਤ੍ਰੇ ਜਡਤ੍ਵਂ ਸਹ
ਸ਼੍ਰੋਤ੍ਰੇਣਾਦਿਸ਼ਤੀ ਜਰਾ ਵਿਸ਼ਤਿ ਚੇਤ੍ ਕੋऽਤ੍ਰੇਰਯੇਨ੍ਮਾਸ੍ਤ੍ਵਿਤਿ ।
ਦਾਤ੍ਰੇ ਯਤ੍ਤੁ ਨਮੋऽਧੁਨਾऽਪਿ ਕਲਯੇ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰੇਣ ਵਿਤ੍ਤਾਸ਼ਯਾ
ਮੈਤ੍ਰੇ ਜਨ੍ਮਜੁਸ਼ੇ ਕੁਲੇ ਕਤਨਤਿਰ੍ਨੇਤ੍ਰੇ ਤਦੁਜ੍ਝਾਮ੍ਯਹਮ੍ ॥ ੪॥

ਜਾਤੋ ਯੋ ਮਿਹਿਰਾਨ੍ਵਯੇ ਨਿਯਮਿਨਾ ਨੀਤੋ ਮਖਂ ਰਕ੍ਸ਼ਿਤੁਂ
ਸ਼ਾਤੋਦਰ੍ਯਪਿ ਯੇਨ ਗੌਤਮਮੁਨੇਃ ਪੂਤੋਪਲਤ੍ਵਂ ਜਹੌ ।
ਛਾਤੋਮਾਪਤਿਕਾਰ੍ਮੁਕਂ ਸਦਸਿ ਯਂ ਸੀਤੋਪਲੇਭੇ ਪਤਿਂ
ਨਾਤੋ ਰਾਘਵਤੋऽਪਰਂ ਸ਼ਰਣਮਿਤ੍ਯਾਤੋਦ੍ਯਮਾਘੋਸ਼ਯੇ ॥ ੫॥

ਨਾਹਂ ਪੁਤ੍ਰਕਲਤ੍ਰਮਿਤ੍ਰਵਿਸ਼ਯੇ ਸ੍ਨੇਹਂ ਵਿਹਾਤੁਂ ਕ੍ਸ਼ਮਃ
ਸਾਹਙ੍ਕਾਰਮਿਦਂ ਮਨਸ਼੍ਚ ਨ ਕਤੋਤ੍ਸਾਹਂ ਗੁਰੂਪਾਸਨੇ ।
ਦੇਹਂ ਨਸ਼੍ਵਰਮਨ੍ਤਕਸ੍ਯ ਨ ਦਯਾ ਹਾ ਹਨ੍ਤ ਤੇਨੋਜ੍ਝਿਤੁਂ
ਮੋਹਂ ਨੌਮਿ ਰੁਚਾ ਵਿਡਮ੍ਬਿਤਪਯੋਵਾਹਂ ਰਘੂਣਾਂ ਪਤਿਮ੍ ॥ ੬॥

ਸ਼੍ਰੀਹੀਨਂ ਵ੍ਯਥਯਨ੍ਤਿ ਯੇ ਧਨਮਦਾਦੇਹੀਤਿ ਯਾਹੀਤਿ ਤਾਨ੍
ਵਾਹੀਕਾਨਿਵ ਨ ਸ੍ਮਰਾਮ੍ਯਪਿ ਪਤੀਨ੍ ਦੋਹੀਯਸੀਨਾਂ ਗਵਾਮ੍ ।
ਦੇਹੀਤੀਰਿਤਮਨ੍ਤਰੇਣ ਦਦਤੇ ਯੋ ਹੀਹਿਤਂ ਦੇਹਿਨਾਂ
ਪਾਹੀਤਿ ਬ੍ਰੁਵਤੋ ਰਘੂਦ੍ਵਹ ਦਯਾਵਾਹੀ ਸ ਸੇਵ੍ਯੋऽਸਿ ਮੇ ॥ ੭॥

ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਵੇਦਸ਼ਿਰਾਂਸਿ ਤਨ੍ਨਿਗਦਿਤਂ ਮਤ੍ਵਾ ਯਥਾਵਨ੍ਨਰਃ
ਸ੍ਮਤ੍ਵਾऽਭੀਕ੍ਸ਼੍ਣਮਿਦਂ ਲਭੇਤ ਵਿਸ਼ਯਂ ਹਿਤ੍ਵਾऽऽਤ੍ਮਸਾਕ੍ਸ਼ਾਤ੍ਕਤਿਮ੍ ।
ਯਤ੍ਤ੍ਵਾਹ ਕ੍ਰਮਮਿਤ੍ਥਮਾਗਮਸ਼ਿਰਸ੍ਤਤ੍ਤ੍ਵਾਵਬੋਧੋਦਯੇ
ਸਤ੍ਤ੍ਵਾਕਾਰ ਤਦੇਵ ਰਾਮ ਸੁਲਭਂ ਨ ਤ੍ਵਾਮਨਤ੍ਵਾ ਨਣਾਮ੍ ॥ ੮॥

ਹਨ੍ਤੁਂ ਪ੍ਰਾਕ੍ਤਨਦੁਸ਼੍ਕਤਾਨਿ ਜਗਤਾਂ ਮਨ੍ਤੁਂ ਭਸ਼ਾਨਿਤ੍ਯਤਾਂ
ਕਨ੍ਤੁਂ ਜੇਤੁਮਮੁਤ੍ਰ ਚੇਹ ਸਮੁਪਾਰਨ੍ਤੁਂ ਫਲੇਸ਼੍ਵਾਦਰਾਤ੍ ।
ਯਨ੍ਤੁਂ ਸੇਨ੍ਦ੍ਰਿਯਜਾਤਮਾਗਮਸ਼ਿਰੋ ਗਨ੍ਤੁਂ ਚ ਵਕ੍ਤ੍ਰਾਦ੍ਗੁਰੋਃ
ਤਨ੍ਤੁਂ ਚਣ੍ਡਕਰਾਨ੍ਵਯਸ੍ਯ ਕਲਯੇ ਤਂ ਤੁਙ੍ਗਚਾਪਂ ਪ੍ਰਭੁਮ੍ ॥ ੯॥

ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਰਾਮਾਸ਼੍ਟਪ੍ਰਾਸਸ੍ਤੁਤਿਃ ਸਮਾਪ੍ਤਾ ।

Add Comment

Click here to post a comment