Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Shri Ranganatha Panchakam Stotram Lyrics in Oriya ॥ ଶ୍ରୀରଙ୍ଗନାଥପଞ୍ଚକଂ ସ୍ତୋତ୍ରମ୍ ॥

ଶ୍ରୀରଙ୍ଗନାଥପଞ୍ଚକଂ ସ୍ତୋତ୍ରମ୍ Lyrics in Oriya:

କଦାହଂ କାଵେରୀତଟପରିସରେ ରଙ୍ଗନଗରେ
ଶୟାନଂ ଭୋଗୀନ୍ଦ୍ରେ ଶତମଖମଣିଶ୍ଶ୍ୟାମଲରୁଚିମ୍ ।
ଉପାସୀନଃ କ୍ରୋଶନ୍ମଧୁମଥନନାରାୟଣ ହରେ
ମୁରାରେ ଗୋଵିନ୍ଦେତ୍ୟନିଶମନୁନେଷ୍ୟମି ଦିଵସାନ୍ ॥ ୧॥

କଦାହଂ କାଵେରୀଵିମଲସଲିଲେ ଵୀତକଲୁଷୋ
ଭଵେୟଂ ତତ୍ତୀରେ ଶ୍ରମମୁଷି ଵସେୟଂ ଘନଵନେ ।
କଦା ଵା ତତ୍ପୁଣ୍ୟେ ମହତି ପୁଲିନେ ମଙ୍ଗଲଗୁଣଂ
ଭଜେୟଂ ରଙ୍ଗେଶଂ କମଲନୟନଂ ଶେଷଶୟନମ୍ ॥ ୨॥

ପୂଗୀକଣ୍ଠଦ୍ଵୟସସରସସ୍ନିଗ୍ଧନୀରୋପକଣ୍ଠା-
ମାଵିର୍ମୋଦାସ୍ତିମିତିଶକୁନାନୂଦିତବ୍ରହ୍ମଘୋଷାମ୍ ।
ମାର୍ଗେ ମାର୍ଗେ ପଥିକନିଵହୈରୁଧ୍ୟମାନାପଵର୍ଗାଂ
ପଶ୍ୟେୟଂ ତାଂ ପୁନରପି ପୁରୀଂ ଶ୍ରୀମତୀଂ ରଙ୍ଗଧାମ୍ନଃ ॥ ୩॥

କସ୍ତୂରୀକଲିତୋର୍ଦ୍ଧ୍ଵପୁଣ୍ଡ୍ରତିଲକଂ କର୍ଣାନ୍ତଲୋଲେକ୍ଷଣଂ
ମୁଗ୍ଧସ୍ମେରମନୋହରାଧରଦଲଂ ମୁକ୍ତାକିରୀଟୋଜ୍ଜ୍ଵଲମ୍ ।
ପଶ୍ୟନ୍ମାନସ ପଶ୍ୟତୋହରତରଂ ପର୍ୟାୟପଙ୍କେରୁହଂ
ଶ୍ରୀରଙ୍ଗାଧିପତେଃ କଦାନୁଵଦନଂ ସେଵେୟ ଭୂୟୋପ୍ୟହମ୍ ॥ ୪॥

ନ ଜାତୁ ପୀତାମୃତମୂର୍ଚ୍ଛିତାନାଂ ନାକୌକସାଂ ନନ୍ଦନଵାଟିକାସୁ ।
ରଙ୍ଗେଶ୍ଵର ତ୍ଵତ୍ପୁରମାଶ୍ରିତାନାଂ ରଥ୍ୟାସୁନାମନ୍ୟତମୋ ଭଵେୟମ୍ ॥ ୫॥

ଇତି ଶ୍ରୀରଙ୍ଗନାଥପଞ୍ଚକଂ ସ୍ତୋତ୍ରଂ ସମ୍ପୂର୍ଣମ୍ ॥

ଶ୍ରୀରାଧାକୃଷ୍ଣାର୍ପଣମସ୍ତୁ ॥

Shri Ranganatha Panchakam Stotram Lyrics in Oriya ॥ ଶ୍ରୀରଙ୍ଗନାଥପଞ୍ଚକଂ ସ୍ତୋତ୍ରମ୍ ॥

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top