Ashtaka

Shri Ruchir Ashtakam 2 Lyrics in Kannada | Ashtaka Stotram

Sri Ruchirashtakam 2 Lyrics in Kannada:

ಶ್ರೀರುಚಿರಾಷ್ಟಕಮ್ 2

ಪ್ರಭುವಕ್ತ್ರಂ ರುಚಿರಂ ಕೇಶಂ ರುಚಿರಂ
ತಿಲಕಂ ರುಚಿರಂ ಚಲನಂ ರುಚಿರಮ್ ।
ರುಚಿರಾಧಿಪತೇಃ ಸಕಲಂ ರುಚಿರಮ್ ॥ 1॥

ದ್ವಿಜವರ್ಣಂ ರುಚಿರಂ ಕರ್ಣಂ ರುಚಿರಂ
ಕುಂಡಲಂ ರುಚಿರಂ ಮಂಡಲಂ ರುಚಿರಮ್ ।
ರುಚಿರಾಧಿಪತೇಃ ಸಕಲಂ ರುಚಿರಮ್ ॥ 2॥

ಗಲಸ್ಥಲಂ ರುಚಿರಂ ಭ್ರೂಚಲಂ ರುಚಿರಂ
ನಾಸಾ ರುಚಿರಾ ಶ್ವಾಸೋ ರುಚಿರಃ ।
ರುಚಿರಾಧಿಪತೇಃ ಸಕಲಂ ರುಚಿರರಮ್ ॥ 3॥

ನಯನಂ ರುಚಿರಂ ಶಯನಂ ರುಚಿರಂ
ದಾನಂ ರುಚಿರಂ ಮಾನಂ ರೂಚಿರಮ್ ।
ರುಚಿರಾಧಿಪತೇಃ ಸಕಲಂ ರುಚಿರಮ್ ॥ 4॥

ವದನಂ ರುಚಿರಂ ಅಮಲಂ ರುಚಿರಂ
ಅಧರಂ ರುಚಿರಂ ಮಧುರಂ ರುಚಿರಮ್ ।
ರುಚಿರಾಧಿಪತೇಃ ಸಕಲಂ ರುಚಿರಮ್ ॥ 5॥

ದನ್ತಂ ರುಚಿರಂ ಪಂಕ್ತೀ ರುಚಿರಾ
ರೇಖಾ ರುಚಿರಾ ವಾಣೀ ರುಚಿರಾ ।
ರುಚಿರಾಧಿಪತೇಃ ಸಕಲಂ ರುಚಿರಮ್ ॥ 6॥

ವಚನಂ ರುಚಿರಂ ರಚನಂ ರುಚಿರಂ
ಆಸ್ಯಂ ರುಚಿರಂ ಹಾಸಂ ರುಚಿರಮ್ ।
ರುಚಿರಾಧಿಪತೇಃ ಸಕಲಂ ರುಚಿರಮ್ ॥ 7॥

ಗ್ರೀವಾ ರುಚಿರಾ ಸೇವಾ ರುಚಿರಾ ।
ಮಾಲಾ ರುಚಿರಾ ಲಕ್ಷಣಂ ರುಚಿರಮ್ ।
ರೂಚಿರಾಧಿಪತೇಃ ಸಕಲಂ ರೂಚಿರಮ್ ॥ 8॥

ಕರಯುಗ್ಮಂ ರುಚಿರಂ ಗಮನಂ ರುಚಿರಂ
ಹೃದಯಂ ರುಚಿರಂ ನಾಭೀ ರುಚಿರಾ ।
ರುಚಿರಾಧಿಪತೇಃ ಸಕಲಂ ರುಚಿರಮ್ ॥ 9॥

ಕಟಿತಟಂ ರುಚಿರಂ ಪೃಷ್ಠಂ ರುಚಿರಂ
ವಸನಂ ರುಚಿರಂ ರಸನಂ ರುಚಿರಮ್ ।
ರುಚಿರಾಧಿಪತೇಃ ಸಕಲಂ ರುಚಿರಮ್ ॥ 10॥

ತ್ರಿವಲೀ ರುಚಿರಾ ಜಘನಂ ರುಚಿರಂ
ಸಘನಂ ರುಚಿರಂ ಚಲನಂ ರುಚಿರಮ್ ।
ರುಚಿರಾಧಿಪತೇಃ ಸಕಲಂ ರುಚಿರಮ್ ॥ 11॥

ಚರಣಂ ರುಚಿರಂ ವರಣಂ ರುಚಿರಂ
ಭರಣಂ ರುಚಿರಂ ಕರಣಂ ರುಚಿರಮ್ ।
ಹರಿದಾಸಮತೇ ಸಕಲಂ ರುಚಿರಂ
ರುಚಿರಾಧಿಪತೇಃ ಸಕಲಂ ರುಚಿರಮ್ ॥ 12॥

ಇತಿ ಹರಿದಾಸನಾಥಭಾ‍ಈಕೃತಂ ಶ್ರೀರುಚಿರಾಷ್ಟಕಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ।

Add Comment

Click here to post a comment