Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Shri Ruchir Ashtakam 2 Lyrics in Malayalam | Ashtaka Stotram

Sri Ruchirashtakam 2 Lyrics in Malayalam:

ശ്രീരുചിരാഷ്ടകം 2

പ്രഭുവക്ത്രം രുചിരം കേശം രുചിരം
തിലകം രുചിരം ചലനം രുചിരം ।
രുചിരാധിപതേഃ സകലം രുചിരം ॥ 1॥

ദ്വിജവര്‍ണം രുചിരം കര്‍ണം രുചിരം
കുണ്ഡലം രുചിരം മണ്ഡലം രുചിരം ।
രുചിരാധിപതേഃ സകലം രുചിരം ॥ 2॥

ഗലസ്ഥലം രുചിരം ഭ്രൂചലം രുചിരം
നാസാ രുചിരാ ശ്വാസോ രുചിരഃ ।
രുചിരാധിപതേഃ സകലം രുചിരരം ॥ 3॥

നയനം രുചിരം ശയനം രുചിരം
ദാനം രുചിരം മാനം രൂചിരം ।
രുചിരാധിപതേഃ സകലം രുചിരം ॥ 4॥

വദനം രുചിരം അമലം രുചിരം
അധരം രുചിരം മധുരം രുചിരം ।
രുചിരാധിപതേഃ സകലം രുചിരം ॥ 5॥

ദന്തം രുചിരം പങ്ക്തീ രുചിരാ
രേഖാ രുചിരാ വാണീ രുചിരാ ।
രുചിരാധിപതേഃ സകലം രുചിരം ॥ 6॥

വചനം രുചിരം രചനം രുചിരം
ആസ്യം രുചിരം ഹാസം രുചിരം ।
രുചിരാധിപതേഃ സകലം രുചിരം ॥ 7॥

ഗ്രീവാ രുചിരാ സേവാ രുചിരാ ।
മാലാ രുചിരാ ലക്ഷണം രുചിരം ।
രൂചിരാധിപതേഃ സകലം രൂചിരം ॥ 8॥

കരയുഗ്മം രുചിരം ഗമനം രുചിരം
ഹൃദയം രുചിരം നാഭീ രുചിരാ ।
രുചിരാധിപതേഃ സകലം രുചിരം ॥ 9॥

കടിതടം രുചിരം പൃഷ്ഠം രുചിരം
വസനം രുചിരം രസനം രുചിരം ।
രുചിരാധിപതേഃ സകലം രുചിരം ॥ 10॥

ത്രിവലീ രുചിരാ ജഘനം രുചിരം
സഘനം രുചിരം ചലനം രുചിരം ।
രുചിരാധിപതേഃ സകലം രുചിരം ॥ 11॥

ചരണം രുചിരം വരണം രുചിരം
ഭരണം രുചിരം കരണം രുചിരം ।
ഹരിദാസമതേ സകലം രുചിരം
രുചിരാധിപതേഃ സകലം രുചിരം ॥ 12॥

ഇതി ഹരിദാസനാഥഭാ‍ഈകൃതം ശ്രീരുചിരാഷ്ടകം സമ്പൂര്‍ണം ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top