Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Shastastutida Ashtakam Lyrics in English | Lord Ayyappan Slokam

Ayyappan Swamy is very popular in Kerala, Tamilnadu, Andhrapradesh, Telangana and Karnataka. He is the son of Lord Shiva and Mohini – the female avatar of Maha Vishnu. Ayyappan is also known as Ayyappa, Sastavu, Hariharaputra, Manikanta, Shasta or Dharma Shasta.

Sri Shastastutida Ashtakam in English:

 ॥ srisastastutidasakam ॥ 
asanurupaphaladam caranaravinda-
bhajamaparakarunarnavapurnacandram ।
nasaya sarvavipadamapi naumi nitya-
misanakesavabhavam bhuvanaikanatham ॥ 1 ॥

pinchavali valayitakalitaprasuna-
sanjatakantibharabhasurakesabharam ।
sinjanamanjumanibhusanaranjitangam
candravatamsaharinandanamasrayami ॥ 2 ॥

alolanilalalitalakahararamya-
makamranasamarunadharamayataksam ।
alambanam trijagatam pramathadhinatha-
manamralokaharinandanamasrayami ॥ 3 ॥

karnavalambimanikundalabhasamana-
gandasthalam samuditananapundarikam ।
arnojanabhaharayoriva murtimantam
punyatirekamiva bhutapatim namami ॥ 4 ॥

uddandacarubhujadandayugagrasamstham
kodandabanamahitantamatantaviryam ।
udyatprabhapaṭaladipramadabhrasaram
nityam prabhapatimaham pranato bhavami ॥ 5 ॥

maleyapankasamalankrtabhasamana-
dorantaralataralamalaharajalam ।
nilatinirmaladukuladharam mukunda-
kalantakapratinidhim pranato’smi nityam ॥ 6 ॥

yatpadapankajayugam munayo’pyajasram
bhaktya bhajanti bhavaroganivaranaya ।
putram purantakamurantakayorudaram
nityam namamyahamamitrakulantakam tam ॥ 7 ॥

kantam kalayakusumadyutilobhaniya-
kantipravahavilasatkamaniyarupam ।
kantatanujasahitam nikhilamayaugha-
santipradam pramathayuthapatim namami ॥ 8 ॥

bhutesa bhurikarunamrtapurapurna-
varannidhe, varada, bhaktajanaikabandho । paramabhakta
payadbhavan pranatamenamaparaghora-
samsarabhitamiha mamakhilamayebhyaḥ ॥ 9 ॥

he bhutanatha bhagavan, bhavadiyacaru-
padambuje bhavatu bhaktiracancala me ।
nathaya sarvajagatam bhajatam bhavabdhi-
potaya nityamakhilangabhuve namaste ॥ 10 ॥

iti sri sankarabhagavadpada viracitam
sri sastastuti dasakam sampurnam ॥

Also Read:

Lord Ayyappastutida Ashtakam Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shri Shastastutida Ashtakam Lyrics in English | Lord Ayyappan Slokam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top