Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Shri Shastastutida Ashtakam Lyrics in Oriya | Lord Ayyappan Slokam

Ayyappan Swamy is very popular in Kerala, Tamilnadu, Andhrapradesh, Telangana and Karnataka. He is the son of Lord Shiva and Mohini – the female avatar of Maha Vishnu. Ayyappan is also known as Ayyappa, Sastavu, Hariharaputra, Manikanta, Shasta or Dharma Shasta.

Sri Shastastutida Ashtakam in Oriya:

 ॥ ଶ୍ରୀଶାସ୍ତାସ୍ତୁତିଦଶକଂ ॥ 
ଆଶାନୁରୂପଫଲଦଂ ଚରଣାରଵିନ୍ଦ-
ଭାଜାମପାରକରୁଣାର୍ଣଵପୂର୍ଣଚନ୍ଦ୍ରମ୍ ।
ନାଶାୟ ସର୍ଵଵିପଦାମପି ନୌମି ନିତ୍ୟ-
ମୀଶାନକେଶଵଭଵଂ ଭୁଵନୈକନାଥମ୍ ॥ ୧ ॥

ପିଞ୍ଛାଵଲୀ ଵଲୟିତାକଲିତପ୍ରସୂନ-
ସଞ୍ଜାତକାନ୍ତିଭରଭାସୁରକେଶଭାରମ୍ ।
ଶିଞ୍ଜାନମଞ୍ଜୁମଣିଭୂଷଣରଞ୍ଜିତାଙ୍ଗଂ
ଚନ୍ଦ୍ରାଵତଂସହରିନନ୍ଦନମାଶ୍ରୟାମି ॥ ୨ ॥

ଆଲୋଲନୀଲଲଲିତାଳକହାରରମ୍ୟ-
ମାକମ୍ରନାସମରୁଣାଧରମାୟତାକ୍ଷମ୍ ।
ଆଲମ୍ବନଂ ତ୍ରିଜଗତାଂ ପ୍ରମଥାଧିନାଥ-
ମାନମ୍ରଲୋକହରିନନ୍ଦନମାଶ୍ରୟାମି ॥ ୩ ॥

କର୍ଣାଵଲମ୍ବିମଣିକୁଣ୍ଡଲଭାସମାନ-
ଗଣ୍ଡସ୍ଥଲଂ ସମୁଦିତାନନପୁଣ୍ଡରୀକମ୍ ।
ଅର୍ଣୋଜନାଭହରୟୋରିଵ ମୂର୍ତିମନ୍ତଂ
ପୁଣ୍ୟାତିରେକମିଵ ଭୂତପତିଂ ନମାମି ॥ ୪ ॥

ଉଦ୍ଦଣ୍ଡଚାରୁଭୁଜଦଣ୍ଡୟୁଗାଗ୍ରସଂସ୍ଥଂ
କୋଦଣ୍ଡବାଣମହିତାନ୍ତମତାନ୍ତଵୀର୍ୟମ୍ ।
ଉଦ୍ୟତ୍ପ୍ରଭାପଟଲଦୀପ୍ରମଦଭ୍ରସାରଂ
ନିତ୍ୟଂ ପ୍ରଭାପତିମହଂ ପ୍ରଣତୋ ଭଵାମି ॥ ୫ ॥

ମାଲେୟପଙ୍କସମଲଙ୍କୃତଭାସମାନ-
ଦୋରନ୍ତରାଳତରଳାମଲହାରଜାଲମ୍ ।
ନୀଲାତିନିର୍ମଲଦୁକୂଲଧରଂ ମୁକୁନ୍ଦ-
କାଲାନ୍ତକପ୍ରତିନିଧିଂ ପ୍ରଣତୋଽସ୍ମି ନିତ୍ୟମ୍ ॥ ୬ ॥

ୟତ୍ପାଦପଙ୍କଜୟୁଗଂ ମୁନୟୋଽପ୍ୟଜସ୍ରଂ
ଭକ୍ତ୍ୟା ଭଜନ୍ତି ଭଵରୋଗନିଵାରଣାୟ ।
ପୁତ୍ରଂ ପୁରାନ୍ତକମୁରାନ୍ତକୟୋରୁଦାରଂ
ନିତ୍ୟଂ ନମାମ୍ୟହମମିତ୍ରକୁଲାନ୍ତକଂ ତମ୍ ॥ ୭ ॥

କାନ୍ତଂ କଳାୟକୁସୁମଦ୍ୟୁତିଲୋଭନୀୟ-
କାନ୍ତିପ୍ରଵାହଵିଲସତ୍କମନୀୟରୂପମ୍ ।
କାନ୍ତାତନୂଜସହିତଂ ନିଖିଲାମୟୌଘ-
ଶାନ୍ତିପ୍ରଦଂ ପ୍ରମଥୟୂଥପତିଂ ନମାମି ॥ ୮ ॥

ଭୂତେଶ ଭୂରିକରୁଣାମୃତପୂରପୂର୍ଣ-
ଵାରାନ୍ନିଧେ, ଵରଦ, ଭକ୍ତଜନୈକବନ୍ଧୋ । ପରମଭକ୍ତ
ପାୟାଦ୍ଭଵାନ୍ ପ୍ରଣତମେନମପାରଘୋର-
ସଂସାରଭୀତମିହ ମାମଖିଲାମୟେଭ୍ୟଃ ॥ ୯ ॥

ହେ ଭୂତନାଥ ଭଗଵନ୍, ଭଵଦୀୟଚାରୁ-
ପାଦାମ୍ବୁଜେ ଭଵତୁ ଭକ୍ତିରଚଞ୍ଚଲା ମେ ।
ନାଥାୟ ସର୍ଵଜଗତାଂ ଭଜତାଂ ଭଵାବ୍ଧି-
ପୋତାୟ ନିତ୍ୟମଖିଲାଙ୍ଗଭୁଵେ ନମସ୍ତେ ॥ ୧୦ ॥

ଇତି ଶ୍ରୀ ଶଙ୍କରଭଗଵଦ୍ପାଦ ଵିରଚିତଂ
ଶ୍ରୀ ଶାସ୍ତାସ୍ତୁତି ଦଶକଂ ସମ୍ପୂର୍ଣମ୍ ॥

Also Read:

Lord Ayyappastutida Ashtakam Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shri Shastastutida Ashtakam Lyrics in Oriya | Lord Ayyappan Slokam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top