Home / Shiva Stotram / Shri Shiva Stuti Lyrics in English

Shri Shiva Stuti Lyrics in English

shrii shivastuti Lyrics in English:

kailaasaraaNaa shivacha.ndramauLii | phaNii.ndra maathaa.n mukuTii.n jhaLaaLii |
kaaruNyasi.ndhuu bhavaduHkhahaarii | tujaviiNa shaMbho maja koNa taarii || 1||

ravii.ndu daavaanala puurNa bhaaLii.n | svateja netrii.n timiraugha jaaLii |
brahmaa.nDadhiishaa madanaa.ntakaarii | tujaviiNa shaMbho maja koNa taarii || 2||

jaTaa vibhuutii uTi cha.ndanaachii | kapaalamaalaa prita gautamiichii |
pa.nchaananaa vishvanivaa.ntakaarii | tujaviiNa shaMbho maja koNa taarii || 3||

vairaagyayogii shiva shuulapaaNii | sadaa samaadhii nijabodhavaaNii |
umaanivaasaa tripuraa.ntakaarii | tujaviiNa shaMbho maja koNa taarii || 4||

udaara meruu pati shailajechaa | shriivishvanaatha mhaNatii suraa.nchaa |
dayaanidhii jo gajacharmadhaarii | tujaviiNa shaMbho maja koNa taarii || 5||

brahmaadi va.ndii amaraadinaatha | bhuja.ngamaalaa dhari somakaa.nta |
ga.ngaa shirii.n doshha mahaavidaarii | tujaviiNa shaMbho maja koNa taarii || 6||

karpuuragaurii.n girijaa viraaje | haLaahaLe ka.nTha niLaachi saaje |
daaridryaduHkhe.n smaraNe.n nivaarii | tujaviiNa shaMbho maja koNa taarii || 7||

smashaanakriiDaa karitaa.n sukhaave | to devachuuDaamaNi koNa aahe |
udaasamuurtii.n jaTaabhasmadhaarii | tujaviiNa shaMbho maja koNa taarii || 8||

bhuutaadinaatha ari{}a.ntakaachaa | to svaami maajhaa dhvaja shaaMbhavaachaa |
raajaa mahesha bahubaahudhaarii | tujaviiNa shaMbho maja koNa taarii || 9||

na.ndii haraachaa hara na.ndikesha | shrii vishvanaatha mhaNatii suresha |
sadaashiva vyaapaka taapahaarii | tujaviiNa shaMbho maja koNa taarii || 10||

bhayaanaka bhiima vikraaLa nagna | liilaavinode.n kari kaama bhagna |
to rudra vishvaMbhara daksha maarii | tujaviiNa shaMbho maja koNa taarii || 11||

ichchhaa haraachii jaga he.n vishaaLa | paaLii rachiito kari brahmagoLa |
umaapatii bhairava vighnahaarii | tujaviiNa shaMbho maja koNa taarii || 12||

bhaagiirathiitiira sadaa pavitra | jethe.n ase taaraka brahmama.ntra |
vishvesha vishvaMbhara trinetradhaarii | tujaviiNa shaMbho maja koNa taarii || 13||

prayaaga veNii sakaLaa haraachyaa | paadaaravi.ndii.n vahaatii hariichyaa |
ma.ndaakinii ma.ngala mokshakaarii | tujaviiNa shaMbho maja koNa taarii || 14||

kiirtii haraachii stuti bolavenaa | kaivalyadaataa manujaa.n kaLenaa |
ekaagranaatha vishha a.ngikaarii | tujaviiNa shaMbho maja koNa taarii || 15||

sarvaa.ntarii.n vyaapaka jo niya.ntaa | to praaNali.ngaajavaLii maha.ntaa |
a.nkii.n umaa te giriruupadhaarii | tujaviiNa shaMbho maja koNa taarii || 16||

sadaa tapasvii ase kaamadhenuu | sadaa sateja shashi koTibhaanuu |
gauriipatii jo sadaa bhasmadhaarii | tujaviiNa shaMbho maja koNa taarii || 17||

karpuuragaura smaralyaa visaa.nvaa | chi.ntaa harii jo bhajakaa.n sadaivaa |
a.ntii.n svahiita suchanaa vichaarii | tujaviiNa shaMbho maja koNa taarii || 18||

viraama kaaLii.n vikaLa shariira | udaasa chittii.n na dhariicha dhiira |
chi.ntaamaNii chi.ntane.n chittahaarii | tujaviiNa shaMbho maja koNa taarii || 19||

sukhaavasaane sakaLe.n sukhaachii.n | duHkhaavasaane TaLatii jagaachii.n |
dehaavasaane.n dharaNii tharaarii | tujaviiNa shaMbho maja koNa taarii || 20||

anuhaatashabda gaganii.n na maaya | tyaacheni naade.n bhava shuunya hoya |
kathaa nijaa.nge.n karuNaa kumaarii | tujaviiNa shaMbho maja koNa taarii || 21||

shaa.nti svaliilaa vadanii.n vilaase | brahmaa.nDagoLii.n asunii na diise |
bhillii bhavaanii shiva brahmachaarii | tujaviiNa shaMbho maja koNa taarii || 22||

piitaaMbare.n ma.nDita naabhi jyaachii | shobhaa jaDiita vari ki.nkiNiichii |
shriidevadatta duritaa.ntakaarii | tujaviiNa shaMbho maja koNa taarii || 23||

jivaashivaa.nchii jaDalii samaadhii | viTalaa prapa.ncha tuTalii upaadhii |
shuddhasvare.n garjati veda chaarii | tujaviiNa shaMbho maja koNa taarii || 24||

nidhaanakuMbha bharalaa abha.nga | pahaa nijaa.nge.n shiva jyotili.nga |
gaMbhiira dhiira surachakradhaarii | tujaviiNa shaMbho maja koNa taarii || 25||

ma.ndaara bilve.n bakule.n suvaasii | maalaa pavitra vahaa sha.nkaraasii |
kaashiipurii.n bhairava vishva taarii | tujaviiNa shaMbho maja koNa taarii || 26||

jaa{}I ju{}I chaMpaka pushhpajaatii | shobhe gaLaa.n maalatimaaLa haatii.n |
prataapasuurya sharachaapadhaarii | tujaviiNa shaMbho maja koNa taarii || 27||

alakshyamudraa shravaNii.n prakaashe | saMpuurNa shobhaa vadanii.n vikaase |
ne{}I supa.nthe.n bhavapailatiirii.n | tujaviiNa shaMbho maja koNa taarii || 28||

naageshanaamaa sakaLaa.n jivhaaLaa | manaa jape.n re shivama.ntramaaLaa |
pa.nchaaksharii dhyaana guhaavihaarii | tujaviiNa shaMbho maja koNa taarii || 29||

ekaa.nti ye re gururaaja svaamii | chaitanyaruupii.n shiva saukhyanaamii.n |
shiNalo.n dayaaLaa bahusaala bhaarii | tujaviiNa shaMbho maja koNa taarii || 30||

shaastraabhyaasa nako shrutii paDhu.n nako tiirthaa.nsi jaa{}U.n nako |
yogaabhyaasa nako vrate.n makha nako tiivre.n tape.n tii.n nako ||

kaaLaache.n bhaya maanasii.n dharu.n nako dushhTaa.nsa sha.nkuu.n nako |
jyaachiiyaa smaraNe.n patiita taratii to shaMbhu soDuu.n nako ||

Add Comment

Click here to post a comment