Shiva Stotram

Shri Shiva Stuti Lyrics in English

Shri Shivastuti Lyrics in English:

kailaasaraaNaa shivacha.ndramauLii |
phaNii.ndra maathaa.n mukuTii.n jhaLaaLii |
kaaruNyasi.ndhuu bhavaduHkhahaarii |
tujaviiNa shaMbho maja koNa taarii || 1 ||

ravii.ndu daavaanala puurNa bhaaLii.n |
svateja netrii.n timiraugha jaaLii |
brahmaa.nDadhiishaa madanaa.ntakaarii |
tujaviiNa shaMbho maja koNa taarii || 2 ||

jaTaa vibhuutii uTi cha.ndanaachii |
kapaalamaalaa prita gautamiichii |
pa.nchaananaa vishvanivaa.ntakaarii |
tujaviiNa shaMbho maja koNa taarii || 3 ||

vairaagyayogii shiva shuulapaaNii |
sadaa samaadhii nijabodhavaaNii |
umaanivaasaa tripuraa.ntakaarii |
tujaviiNa shaMbho maja koNa taarii || 4 ||

udaara meruu pati shailajechaa |
shriivishvanaatha mhaNatii suraa.nchaa |
dayaanidhii jo gajacharmadhaarii |
tujaviiNa shaMbho maja koNa taarii || 5 ||

brahmaadi va.ndii amaraadinaatha |
bhuja.ngamaalaa dhari somakaa.nta |
ga.ngaa shirii.n doshha mahaavidaarii |
tujaviiNa shaMbho maja koNa taarii || 6 ||

karpuuragaurii.n girijaa viraaje |
haLaahaLe ka.nTha niLaachi saaje |
daaridryaduHkhe.n smaraNe.n nivaarii |
tujaviiNa shaMbho maja koNa taarii || 7 ||

smashaanakriiDaa karitaa.n sukhaave |
to devachuuDaamaNi koNa aahe |
udaasamuurtii.n jaTaabhasmadhaarii |
tujaviiNa shaMbho maja koNa taarii || 8 ||

bhuutaadinaatha ari{}a.ntakaachaa |
to svaami maajhaa dhvaja shaaMbhavaachaa |
raajaa mahesha bahubaahudhaarii |
tujaviiNa shaMbho maja koNa taarii || 9 ||

na.ndii haraachaa hara na.ndikesha |
shrii vishvanaatha mhaNatii suresha |
sadaashiva vyaapaka taapahaarii |
tujaviiNa shaMbho maja koNa taarii || 10 ||

bhayaanaka bhiima vikraaLa nagna |
liilaavinode.n kari kaama bhagna |
to rudra vishvaMbhara daksha maarii |
tujaviiNa shaMbho maja koNa taarii || 11 ||

ichchhaa haraachii jaga he.n vishaaLa |
paaLii rachiito kari brahmagoLa |
umaapatii bhairava vighnahaarii |
tujaviiNa shaMbho maja koNa taarii || 12 ||

bhaagiirathiitiira sadaa pavitra |
jethe.n ase taaraka brahmama.ntra |
vishvesha vishvaMbhara trinetradhaarii |
tujaviiNa shaMbho maja koNa taarii || 13 ||

prayaaga veNii sakaLaa haraachyaa |
paadaaravi.ndii.n vahaatii hariichyaa |
ma.ndaakinii ma.ngala mokshakaarii |
tujaviiNa shaMbho maja koNa taarii || 14 ||

kiirtii haraachii stuti bolavenaa |
kaivalyadaataa manujaa.n kaLenaa |
ekaagranaatha vishha a.ngikaarii |
tujaviiNa shaMbho maja koNa taarii || 15 ||

sarvaa.ntarii.n vyaapaka jo niya.ntaa |
to praaNali.ngaajavaLii maha.ntaa |
a.nkii.n umaa te giriruupadhaarii |
tujaviiNa shaMbho maja koNa taarii || 16 ||

sadaa tapasvii ase kaamadhenuu |
sadaa sateja shashi koTibhaanuu |
gauriipatii jo sadaa bhasmadhaarii |
tujaviiNa shaMbho maja koNa taarii || 17 ||

karpuuragaura smaralyaa visaa.nvaa |
chi.ntaa harii jo bhajakaa.n sadaivaa |
a.ntii.n svahiita suchanaa vichaarii |
tujaviiNa shaMbho maja koNa taarii || 18 ||

viraama kaaLii.n vikaLa shariira |
udaasa chittii.n na dhariicha dhiira |
chi.ntaamaNii chi.ntane.n chittahaarii |
tujaviiNa shaMbho maja koNa taarii || 19 ||

sukhaavasaane sakaLe.n sukhaachii.n |
duHkhaavasaane TaLatii jagaachii.n |
dehaavasaane.n dharaNii tharaarii |
tujaviiNa shaMbho maja koNa taarii || 20 ||

anuhaatashabda gaganii.n na maaya |
tyaacheni naade.n bhava shuunya hoya |
kathaa nijaa.nge.n karuNaa kumaarii |
tujaviiNa shaMbho maja koNa taarii || 21 ||

shaa.nti svaliilaa vadanii.n vilaase |
brahmaa.nDagoLii.n asunii na diise |
bhillii bhavaanii shiva brahmachaarii |
tujaviiNa shaMbho maja koNa taarii || 22 ||

piitaaMbare.n ma.nDita naabhi jyaachii |
shobhaa jaDiita vari ki.nkiNiichii |
shriidevadatta duritaa.ntakaarii |
tujaviiNa shaMbho maja koNa taarii || 23 ||

jivaashivaa.nchii jaDalii samaadhii |
viTalaa prapa.ncha tuTalii upaadhii |
shuddhasvare.n garjati veda chaarii |
tujaviiNa shaMbho maja koNa taarii || 24 ||

nidhaanakuMbha bharalaa abha.nga |
pahaa nijaa.nge.n shiva jyotili.nga |
gaMbhiira dhiira surachakradhaarii |
tujaviiNa shaMbho maja koNa taarii || 25 ||

ma.ndaara bilve.n bakule.n suvaasii |
maalaa pavitra vahaa sha.nkaraasii |
kaashiipurii.n bhairava vishva taarii |
tujaviiNa shaMbho maja koNa taarii || 26 ||

jaa{}I ju{}I chaMpaka pushhpajaatii |
shobhe gaLaa.n maalatimaaLa haatii.n |
prataapasuurya sharachaapadhaarii |
tujaviiNa shaMbho maja koNa taarii || 27 ||

alakshyamudraa shravaNii.n prakaashe |
saMpuurNa shobhaa vadanii.n vikaase |
ne{}I supa.nthe.n bhavapailatiirii.n |
tujaviiNa shaMbho maja koNa taarii || 28 ||

naageshanaamaa sakaLaa.n jivhaaLaa |
manaa jape.n re shivama.ntramaaLaa |
pa.nchaaksharii dhyaana guhaavihaarii |
tujaviiNa shaMbho maja koNa taarii || 29 ||

ekaa.nti ye re gururaaja svaamii |
chaitanyaruupii.n shiva saukhyanaamii.n |
shiNalo.n dayaaLaa bahusaala bhaarii |
tujaviiNa shaMbho maja koNa taarii || 30 ||

shaastraabhyaasa nako shrutii paDhu.n nako tiirthaa.nsi jaa{}U.n nako |
yogaabhyaasa nako vrate.n makha nako tiivre.n tape.n tii.n nako ||

kaaLaache.n bhaya maanasii.n dharu.n nako dushhTaa.nsa sha.nkuu.n nako |
jyaachiiyaa smaraNe.n patiita taratii to shaMbhu soDuu.n nako ||

Add Comment

Click here to post a comment