Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Shri Shrigranthakartuh Prarthana Lyrics in Kannada | ಶ್ರೀಶ್ರೀಗ್ರನ್ಥಕರ್ತುಃ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ

ಶ್ರೀಶ್ರೀಗ್ರನ್ಥಕರ್ತುಃ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ Lyrics in Kannada:

ಸುಬಲಸಖಾಧರಪಲ್ಲವ
ಸಮುದಿತಮಧುಮುಗ್ಧಮಧುರೀಲುಬ್ಧಾಮ್ ।
ರುಚಿಜಿತಕಂಚನಚಿತ್ರಾಂ
ಕಾಂಚನ ಚಿತ್ರಾಂ ಪಿಕೀಂ ವನ್ದೇ ॥ 1॥

ವೃಷರವಿಜಾಧರಾಬಿಮ್ಬೀ
ಫಲರಸಪಾನೋತ್ಕಮದ್ಭುತಂ ಭ್ರಮರಮ್ ।
ಧೃತಶಿಖಿಪಿಂಛಕಚೂಲಂ
ಪೀತದುಕೂಲಂ ಚಿರಂ ನೌಮಿ ॥ 2॥

ಜಿತಃ ಸುಧಾಂಶುರ್ಯಶಸಾ ಮಮೇತಿ
ಗರ್ವಂ ಮೂಢ ಮಾ ಬತ ಗೋಷ್ಠವೀರ ।
ತವಾರಿನರೀನಯನಾಮ್ಬುಪಾಲೀ
ಜಿಗಾಯ ತಾತಂ ಪ್ರಸಭಂ ಯತೋಽಸ್ಯ ॥ 3॥

ಕುಂಜೇ ಕುಂಜೇ ಪಶುಪವನಿತಾವಾಹಿನೀಭಿಃ ಸಮಸ್ತಾ-
ತ್ಸ್ವೈರಂ ಕೃಷ್ಣಃ ಕುಸುಮಧನುಷೋ ರಾಜ್ಯಚರ್ಚಾಂ ಕರೋತು ।
ಏತತ್ಪ್ರಾರ್ಥ್ಯಂ ಸಖಿ ಮಮ ಯಥಾ ಚಿತ್ತಹಾರೀ ಸ ಧೂರ್ತೋ
ಬದ್ಧಂ ಚೇತಸ್ತ್ಯಜತಿ ಕಿಮು ವಾ ಪ್ರಾಣಮೋಷಾಂ ಕರೋತಿ ॥ 4॥

ಇತಿ ಶ್ರೀರಘುನಾಥದಾಸಗೋಸ್ವಾಮಿವಿರಚಿತಸ್ತವಾವಲ್ಯಾಂ
ಶ್ರೀಶ್ರೀಗ್ರನ್ಥಕರ್ತುಃ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸಮಾಪ್ತಾ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top