Home / Ashtaka / Shri Siddha Sarayu Stotra Ashtakam Lyrics in English

Shri Siddha Sarayu Stotra Ashtakam Lyrics in English

Sri Siddhasarayustotrashtakam in English:

sriramanamamahimanamudirayanti
taddhama sama guna gauravamudgiranti ।
apura pura pariputa gabhiraghosa
dosatavi vighatanam sarayustanotu || 1 ||

sribharatiya vijaya dhvaja sailaraja
proddiyamana kalaketana kirtivalli ।
srimanasottarasarah prabhavadyasakti
rmurta nadisatanuta sarayurvibhati || 2 ||

saketa gauravagirah paribṛmhayanti
sriraghavendramabhitahkila darsayanti ।
gangam bhṛgupravaratirthamanusravanti
dhanya punatu sarayurgirirajakanya || 3 ||

iksvakumukhya ravivamsa samarcitanghri
rdivyavadata jalarasi lasatpravaha ।
papaugha kananaghata dahanaprabhava
daridrya duhkha damani sarayurdhinotu || 4 ||

trailokyapunyamiva vidrutamekanistham
nistandra candrakiranamṛta lobhaniyam ।
sarvarthadam sakala mangala danadaksam
vande pravahamatulam lalitam sarayvah || 5 ||

nityam samasta jana tapaharam pavitram
devasurarcitamudagra samagradharam ।
haram harerharina renuvilasakulam
srisaravam salilamuddhamupaghnamide || 6 ||

vanyah sarid drumalata gaja vaji simha
hamsah suka harina markata kola kitah ।
matsya bhujanga kamatha api samsritastvam
pujya bhavanti jagatam mahita maharhah || 7 ||

ekadasimatha mahanavamim bhajanto
divyavagahanarata samupetya dhirah ।
srijanakisacaranambuja dattacitta
navartayanti bhavamatra jale sarayvah || 8 ||

punyairdhanyairvasisthadibhiratha munibhih sevitam divyadeham
gaurangim svarnaratnojjvala patala lasad bhusanakhyam dayardram ।
srinagesabhimukhyam suravarajharinim sarvasiddhipradatrim
tostaye brahmarupa prakatita sarayum kotisurya prakasam || 9 ||

devyah sarayvah stavanam sarvamangala mangalam ।
sriramesvarayoh sadyo vasikaranamuttamam || 10 ||

kasipithadhinathena sankaracaryabhiksuna ।
mahesvarena racitah stavo'yam satsu rajatam || 11 ||

iti kasipithadhisvara jagadguru sankaracarya svami
srimahesvaranandasarasvativiracitam siddhasarayustotrastakam sampurnam ।

Add Comment

Click here to post a comment