Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Sita Ashtottara Shatanama Stotram 2 Lyrics in English

Sita or Seeta, is the wife of Lord Rama an avatar of Sri Vishnu. Goddess Sita devi is an avatar of Sri Lakshmi and she is the goddess of good character, good fortune, prosperity, success, and happiness.

She is described as the daughter of the earth goddess, Bhumi and the adopted daughter of King Janaka of Videha and Queen Sunaina. Urmila is her sister, and the female cousins Mandavi and Shrutakirti. Sita is known for her dedication, self-sacrifice, courage and purity.

Sri Sitashtottara Shatanama Stotram 2 Lyrics in English:

॥ sitastottarasatanamastotram 2 ॥
sita siradhvajasuta simatitagunojjvala ।
saundaryasarasarvasvabhuta saubhagyadayini ॥ 1 ॥

devi devarcitapada divya dasarathasvusa ।
rama ramapriya ramya rakenduvadanojjvala ॥ 2 ॥

viryasukla virapatni viyanmadhya varaprada ।
pativrata panktikanthanasini pavanasmrtih ॥ 3 ॥

vandaruvatsala viramata vrtaraghuttama ।
sampatkari sadatusta saksini sadhusammata ॥ 4 ॥

nitya niyatasamsthana nityananda nutipriya ।
prthvi prthvisuta putradayini prakrtih para ॥ 5 ॥

hanumatsvamini hrdya hrdayastha hatasubha ।
hamsayukta hamsagatih harsayukta hatasura ॥ 6 ॥

sararupa saravacah sadhvi ca saramapriya ।
trilokavandya trijatasevya tripathagarcini ॥ 7 ॥

tranaprada tratakaka trnikrtadasanana ।
anasuyangaraganka’nasuya surivandita ॥ 8 ॥

asokavinikasthana’soka sokavinasini ।
suryavamsasnusa suryamandalantahsthavallabha ॥ 9 ॥

srutamatraghaharana srutisannihiteksana ।
puspapriya puspakastha punyalabhya puratana ॥ 10 ॥

purusarthaprada pujya putanamni parantapa ।
padmapriya padmahasta padma padmamukhi subha ॥ 11 ॥

janasokahara janmamrtyusokavinasini ।
jagadrupa jagadvandya jayada janakatmaja ॥ 12 ॥

nathaniyakatakaksa ca natha nathaikatatpara ।
naksatranathavadana nastadosa nayavaha ॥ 13 ॥

vahnipapahara vahnisaityakrdvrddhidayini ।
valmikigitavibhava vaco’tita varangana ॥ 14 ॥

bhaktigamya bhavyaguna bhanti bharatavandita ।
suvarnangi sukhakari sugrivangadasevita ॥ 15 ॥

vaidehi vinataghaughanasini vidhivandita ।
lokamata locanantahsthitakarunyasagara ॥

sriramavallabha sa nah payadartanupasritan ॥ 16 ॥

krtakrtajagaddhetuh krtarajyabhisekaka ।
idamastottarasatam sitanamnam tu ya vadhuh ॥ 17 ॥

dhanadhanyasamrddha ca dirghasaubhagyadarsini ।
pumsamapi stotramidam pathanatsarvasiddhidam ॥ 18 ॥

iti brahmayamale ramarahasyagatam sitastottarasatanamastotram sampurnam ।

Also Read:

Shri Sita Ashtottara Shatanama Stotram 2 in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shri Sita Ashtottara Shatanama Stotram 2 Lyrics in English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top