Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Subrahmanya Trishati Namavali Lyrics in Kannada

Sri Subrahmanya Trishati in Kannada:

॥ ಶ್ರೀಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯತ್ರಿಶತೀನಾಮಾವಲಿಃ ॥

ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಸೌಂ ಶರವಣಭವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶರಚ್ಚನ್ದ್ರಾಯುತಪ್ರಭಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಶಾಂಕಶೇಖರಸುತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಚೀಮಾಂಗಲ್ಯರಕ್ಷಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶತಾಯುಷ್ಯಪ್ರದಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶತಕೋಟಿರವಿಪ್ರಭಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಚೀವಲ್ಲಭಸುಪ್ರೀತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಚೀನಾಯಕಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಚೀನಾಥಚತುರ್ವಕ್ತ್ರದೇವದೈತ್ಯಾಭಿವನ್ದಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಚೀಶಾರ್ತಿಹರಾಯ ನಮಃ । 10 ।

ಓಂ ಶಂಭವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಂಭೂಪದೇಶಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಂಕರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಂಕರಪ್ರೀತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಂಯಾಕಕುಸುಮಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಂಕುಕರ್ಣಮಹಾಕರ್ಣಪ್ರಮುಖಾದ್ಯಭಿವನ್ದಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಚೀನಾಥಸುತಾಪ್ರಾಣನಾಯಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಕ್ತಿಪಾಣಿಮತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಂಖಪಾಣಿಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಂಖೋಪಮಷಡ್ಗಲಸುಪ್ರಭಾಯ ನಮಃ । 20 ।

ಓಂ ಶಂಖಘೋಷಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಂಖಚಕ್ರಶೂಲಾದಿಕಾಯುಧಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಂಖಧಾರಾಭಿಷೇಕಾದಿಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಂಕರವಲ್ಲಭಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಬ್ದಬ್ರಹ್ಮಮಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಬ್ದಮೂಲಾನ್ತರಾತ್ಮಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಬ್ದಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಬ್ದರೂಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಬ್ದಾನನ್ದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಚೀಸ್ತುತಾಯ ನಮಃ । 30 ।

ಓಂ ಶತಕೋಟಿಪ್ರವಿಸ್ತಾರಯೋಜನಾಯತಮನ್ದಿರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶತಕೋಟಿರವಿಪ್ರಖ್ಯರತ್ನಸಿಂಹಾಸನಾನ್ವಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶತಕೋಟಿಮಹರ್ಷೀನ್ದ್ರಸೇವಿತೋಭಯಪಾರ್ಶ್ವಭುವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶತಕೋಟಿಸುರಸ್ತ್ರೀಣಾಂ ನೃತ್ತಸಂಗೀತಕೌತುಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶತಕೋಟೀನ್ದ್ರದಿಕ್ಪಾಲಹಸ್ತಚಾಮರಸೇವಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶತಕೋಟ್ಯಖಿಲಾಂಡಾದಿಮಹಾಬ್ರಹ್ಮಾಂಡನಾಯಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಂಖಪಾಣಿವಿಧಿಭ್ಯಾಂ ಚ ಪಾರ್ಶ್ವಯೋರುಪಸೇವಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಂಖಪದ್ಮನಿಧೀನಾಂ ಚ ಕೋಟಿಭಿಃ ಪರಿಸೇವಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಶಾಂಕಾದಿತ್ಯಕೋಟೀಭಿಃಸವ್ಯದಕ್ಷಿಣಸೇವಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಂಖಪಾಲಾದ್ಯಷ್ಟನಾಗಕೋಟಿಭಿಃ ಪರಿಸೇವಿತಾಯ ನಮಃ । 40 ।

ಓಂ ಶಶಾಂಕಾರಪತಂಗಾದಿಗ್ರಹನಕ್ಷತ್ರಸೇವಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಶಿಭಾಸ್ಕರಭೌಮಾದಿಗ್ರಹದೋಷಾರ್ತಿಭಂಜನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶತಪತ್ರದ್ವಯಕರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶತಪತ್ರಾರ್ಚನಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶತಪತ್ರಸಮಾಸೀನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶತಪತ್ರಾಸನಸ್ತುತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶರೀರಬ್ರಹ್ಮಮೂಲಾದಿಷಡಾಧಾರನಿವಾಸಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶತಪತ್ರಸಮುತ್ಪನ್ನಬ್ರಹ್ಮಗರ್ವವಿಭೇದನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಶಾಂಕಾರ್ಧಜಟಾಜೂಟಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶರಣಾಗತವತ್ಸಲಾಯ ನಮಃ । 50 ।

ಓಂ ರಕಾರರೂಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಮಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಜೀವಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಹೋಗತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರತೀಶಕೋಟಿಸೌನ್ದರ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರವಿಕೋಟ್ಯುದಯಪ್ರಭಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಗಸ್ವರೂಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಗಘ್ನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಕ್ತಾಬ್ಜಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರೀಪುತ್ರಾಯ ನಮಃ । 60 ।

ಓಂ ರಾಜೇನ್ದ್ರವಿಭವಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರತ್ನಪ್ರಭಾಕಿರೀಟಾಗ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರವಿಚನ್ದ್ರಾಗ್ನಿಲೋಚನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರತ್ನಾಂಗದಮಹಾಬಾಹವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ರತ್ನತಾಟಂಕಭೂಷಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರತ್ನಕೇಯೂರಭೂಷಾಢ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರತ್ನಹಾರವಿರಾಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರತ್ನಕಿಂಕಿಣಿಕಾಂಚ್ಯಾದಿಬದ್ಧಸತ್ಕಟಿಶೋಭಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರವಸಂಯುಕ್ತರತ್ನಾಭನೂಪುರಾಂಘ್ರಿಸರೋರುಹಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರತ್ನಕಂಕಣಚೂಲ್ಯಾದಿಸರ್ವಾಭರಣಭೂಷಿತಾಯ ನಮಃ । 70 ।

ಓಂ ರತ್ನಸಿಂಹಾಸನಾಸೀನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರತ್ನಶೋಭಿತಮನ್ದಿರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಕೇನ್ದುಮುಖಷಟ್ಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಮಾವಾಣ್ಯಾದಿಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಕ್ಷಸಾಮರಗನ್ಧರ್ವಕೋಟಿಕೋಟ್ಯಭಿವನ್ದಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಣರಂಗೇ ಮಹಾದೈತ್ಯಸಂಗ್ರಾಮಜಯಕೌತುಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಕ್ಷಸಾನೀಕಸಂಹಾರಕೋಪಾವಿಷ್ಟಾಯುಧಾನ್ವಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಕ್ಷಸಾಂಗಸಮುತ್ಪನ್ನರಕ್ತಪಾನಪ್ರಿಯಾಯುಧಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರವಯುಕ್ತಧನುರ್ಹಸ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರತ್ನಕುಕ್ಕುಟಧಾರಣಾಯ ನಮಃ । 80 ।

ಓಂ ರಣರಂಗಜಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಮಾಸ್ತೋತ್ರಶ್ರವಣಕೌತುಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಮ್ಭಾಘೃತಾಚೀವಿಶ್ವಾಚೀಮೇನಕಾದ್ಯಭಿವನ್ದಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಕ್ತಪೀತಾಮ್ಬರಧರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಕ್ತಗನ್ಧಾನುಲೇಪನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಕ್ತದ್ವಾದಶಪದ್ಮಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಕ್ತಮಾಲ್ಯವಿಭೂಷಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರವಿಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾವಣೇಶಸ್ತೋತ್ರಸಾಮಮನೋಧರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಜ್ಯಪ್ರದಾಯ ನಮಃ । 90 ।

ಓಂ ರನ್ಧ್ರಗುಹ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರತಿವಲ್ಲಭಸುಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಣಾನುಬನ್ಧನಿರ್ಮುಕ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಕ್ಷಸಾನೀಕನಾಶಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಜೀವಸಂಭವದ್ವೇಷಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಜೀವಾಸನಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಮಣೀಯಮಹಾಚಿತ್ರಮಯೂರಾರೂಢಸುನ್ದರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಮಾನಾಥಸ್ತುತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಕಾರಾಕರ್ಷಣಕ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ । 100 ।

ಓಂ ವಕಾರರೂಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಜ್ರಶಕ್ತ್ಯಭಯಾನ್ವಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಮದೇವಾದಿಸಮ್ಪೂಜ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಜ್ರಪಾಣಿಮನೋಹರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಣೀಸ್ತುತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಸವೇಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಲ್ಲೀಕಲ್ಯಾಣಸುನ್ದರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಲ್ಲೀವದನಪದ್ಮಾರ್ಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಲ್ಲೀನೇತ್ರೋತ್ಪಲೋಡುಪಾಯ ನಮಃ । 110 ।

ಓಂ ವಲ್ಲೀದ್ವಿನಯನಾನನ್ದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಲ್ಲೀಚಿತ್ತತಟಾಮೃತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಲ್ಲೀಕಲ್ಪಲತಾವೃಕ್ಷಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಲ್ಲೀಪ್ರಿಯಮನೋಹರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಲ್ಲೀಕುಮುದಹಾಸ್ಯೇನ್ದವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಲ್ಲೀಭಾಷಿತಸುಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಲ್ಲೀಮನೋಹೃತ್ಸೌನ್ದರ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಲ್ಲೀವಿದ್ಯುಲ್ಲತಾಘನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಲ್ಲೀಮಂಗಲವೇಷಾಢ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಲ್ಲೀಮುಖವಶಂಕರಾಯ ನಮಃ । 120 ।

ಓಂ ವಲ್ಲೀಕುಚಗಿರಿದ್ವನ್ದ್ವಕುಂಕುಮಾಂಕಿತವಕ್ಷಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಲ್ಲೀಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಲ್ಲಭಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಯುಸಾರಥಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವರುಣಸ್ತುತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಕ್ರತುಂಡಾನುಜಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವತ್ಸಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವತ್ಸಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವತ್ಸರಕ್ಷಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವತ್ಸಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ । 130 ।

ಓಂ ವತ್ಸನಾಥಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವತ್ಸವೀರಗಣಾವೃತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾರಣಾನನದೈತ್ಯಘ್ನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾತಾಪಿಘ್ನೋಪದೇಶಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವರ್ಣಗಾತ್ರಮಯೂರಸ್ಥಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವರ್ಣರೂಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವರಪ್ರಭವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವರ್ಣಸ್ಥಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾರಣಾರೂಢಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಜ್ರಶಕ್ತ್ಯಾಯುಧಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ । 140 ।

ಓಂ ವಾಮಾಂಗಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಮನಯನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಚದ್ಭುವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಮನಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವರವೇಷಧರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಚಸ್ಪತಿಸಮರ್ಚಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಸಿಷ್ಠಾದಿಮುನಿಶ್ರೇಷ್ಠವನ್ದಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವನ್ದನಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಕಾರನೃಪದೇವಸ್ತ್ರೀಚೋರಭೂತಾರಿಮೋಹನಾಯ ನಮಃ । 150 ।

ಓಂ ಣಕಾರರೂಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾದಾನ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾರದಾದಿಮುನಿಸ್ತುತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಣಕಾರಪೀಠಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಗಭೇದಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಗೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಣಕಾರನಾದಸಂತುಷ್ಟಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾಗಾಶನರಥಸ್ಥಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಣಕಾರಜಪಸುಪ್ರೀತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾನಾವೇಷಾಯ ನಮಃ । 160 ।

ಓಂ ನಗಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಣಕಾರಬಿನ್ದುನಿಲಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನವಗ್ರಹಸುರೂಪಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಣಕಾರಪಠನಾನನ್ದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನನ್ದಿಕೇಶ್ವರವನ್ದಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಣಕಾರಘಂಟಾನಿನದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾರಾಯಣಮನೋಹರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಣಕಾರನಾದಶ್ರವಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಲಿನೋದ್ಭವಶಿಕ್ಷಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಣಕಾರಪಂಕಜಾದಿತ್ಯಾಯ ನಮಃ । 170 ।

ಓಂ ನವವೀರಾಧಿನಾಯಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಣಕಾರಪುಷ್ಪಭ್ರಮರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನವರತ್ನವಿಭೂಷಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಣಕಾರಾನರ್ಘಶಯನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನವಶಕ್ತಿಸಮಾವೃತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಣಕಾರವೃಕ್ಷಕುಸುಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾಟ್ಯಸಂಗೀತಸುಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಣಕಾರಬಿನ್ದುನಾದಜ್ಞಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಯಜ್ಞಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಯನೋದ್ಭವಾಯ ನಮಃ । 180 ।

ಓಂ ಣಕಾರಪರ್ವತೇನ್ದ್ರಾಗ್ರಸಮುತ್ಪನ್ನಸುಧಾರಣಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಣಕಾರಪೇಟಕಮಣಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾಗಪರ್ವತಮನ್ದಿರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಣಕಾರಕರುಣಾನನ್ದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾದಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾಗಭೂಷಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಣಕಾರಕಿಂಕಿಣೀಭೂಷಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಯನಾದೃಶ್ಯದರ್ಶನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಣಕಾರವೃಷಭಾವಾಸಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾಮಪಾರಾಯಣಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ । 190 ।

ಓಂ ಣಕಾರಕಮಲಾರೂಢಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾಮಾನತಸಮನ್ವಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಣಕಾರತುರಗಾರೂಢಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನವರತ್ನಾದಿದಾಯಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಣಕಾರಮಕುಟಜ್ವಾಲಾಮಣಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ನವನಿಧಿಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಣಕಾರಮೂಲಮನ್ತ್ರಾರ್ಥಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನವಸಿದ್ಧಾದಿಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಣಕಾರಮೂಲನಾದಾನ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಣಕಾರಸ್ತಮ್ಭನಕ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ । 200 ।

ಓಂ ಭಕಾರರೂಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಕ್ತಾರ್ಥಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭರ್ಗಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಯಾಪಹಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಕ್ತಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಕ್ತವನ್ದ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಗವತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಕ್ತಾರ್ತಿಭಂಜನಾಯ ನಮಃ । 210 ।

ಓಂ ಭದ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಕ್ತಸೌಭಾಗ್ಯದಾಯಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಕ್ತಮಂಗಲದಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಕ್ತಕಲ್ಯಾಣದರ್ಶನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಕ್ತದರ್ಶನಸಂತುಷ್ಟಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಕ್ತಸಂಘಸುಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಕ್ತಸ್ತೋತ್ರಪ್ರಿಯಾನನ್ದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಕ್ತಾಭೀಷ್ಟಪ್ರದಾಯಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಕ್ತಸಮ್ಪೂರ್ಣಫಲದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಕ್ತಸಾಂರಾಜ್ಯಭೋಗದಾಯ ನಮಃ । 220 ।

ಓಂ ಭಕ್ತಸಾಲೋಕ್ಯಸಾಮೀಪ್ಯರೂಪಮೋಕ್ಷವರಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವೌಷಧಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವಘ್ನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವಾರಣ್ಯದವಾನಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವಾನ್ಧಕಾರಮಾರ್ತಾಂಡಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವವೈದ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವಾಯುಧಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವಶೈಲಮಹಾವಜ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವಸಾಗರನಾವಿಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವಮೃತ್ಯುಭಯಧ್ವಂಸಿನೇ ನಮಃ । 230 ।

ಓಂ ಭಾವನಾತೀತವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಯಭೂತಪಿಶಾಚಘ್ನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಸ್ವರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾರತೀಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಷಿತಧ್ವನಿಮೂಲಾನ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾವಾಭಾವವಿವರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾನುಕೋಪಪಿತೃಧ್ವಂಸಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾರತೀಶೋಪದೇಶಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾರ್ಗವೀನಾಯಕಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗಿನೇಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವೋದ್ಭವಾಯ ನಮಃ । 240 ।

ಓಂ ಭಾರಕ್ರೌಂಚಾಸುರದ್ವೇಷಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾರ್ಗವೀನಾಥವಲ್ಲಭಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಟವೀರನಮಸ್ಕೃತ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಟವೀರಸಮಾವೃತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಟತಾರಾಗಣೋಡ್ವೀಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಟವೀರಗಣಸ್ತುತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಗೀರಥೇಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಷಾರ್ಥಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾವನಾಶಬರೀಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಕಾರೇ ಕಲಿಚೋರಾರಿಭೂತಾದ್ಯುಚ್ಚಾಟನೋದ್ಯತಾಯ ನಮಃ । 250 ।

ಓಂ ವಕಾರಸುಕಲಾಸಂಸ್ಥಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವರಿಷ್ಠಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಸುದಾಯಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಕಾರಕುಮುದೇನ್ದವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಕಾರಾಬ್ಧಿಸುಧಾಮಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಕಾರಾಮೃತಮಾಧುರ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಕಾರಾಮೃತದಾಯಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಜ್ರಾಭೀತಿದಕ್ಷಹಸ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಮೇ ಶಕ್ತಿವರಾನ್ವಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಕಾರೋದಧಿಪೂರ್ಣೇನ್ದವೇ ನಮಃ । 260 ।

ಓಂ ವಕಾರೋದಧಿಮೌಕ್ತಿಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಕಾರಮೇಘಸಲಿಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಸವಾತ್ಮಜರಕ್ಷಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಕಾರಫಲಸಾರಜ್ಞಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಕಾರಕಲಶಾಮೃತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಕಾರಪಂಕಜರಸಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಸವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಂಶವಿವರ್ಧನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಕಾರದಿವ್ಯಕಮಲಭ್ರಮರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಯುವನ್ದಿತಾಯ ನಮಃ । 270 ।

ಓಂ ವಕಾರಶಶಿಸಂಕಾಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಜ್ರಪಾಣಿಸುತಾಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಕಾರಪುಷ್ಪಸದ್ಗನ್ಧಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಕಾರತಟಪಂಕಜಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಕಾರಭ್ರಮರಧ್ವಾನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಯಸ್ತೇಜೋಬಲಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಕಾರವನಿತಾನಾಥಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಶ್ಯಾದ್ಯಷ್ಟಕ್ರಿಯಾಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಕಾರಫಲಸತ್ಕಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಕಾರಾಜ್ಯಹುತಾಶನಾಯ ನಮಃ । 280 ।

ಓಂ ವರ್ಚಸ್ವಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಙ್ಮನೋಽತೀತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾತಾಪ್ಯರಿಕೃತಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಕಾರವಟಮೂಲಸ್ಥಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಕಾರಜಲಧೇಸ್ತಟಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಕಾರಗಂಗಾವೇಗಾಬ್ಧಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಜ್ರಮಾಣಿಕ್ಯಭೂಷಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾತರೋಗಹರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಣೀಗೀತಶ್ರವಣಕೌತುಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಕಾರಮಕರಾರೂಢಾಯ ನಮಃ । 290 ।

ಓಂ ವಕಾರಜಲಧೇಃ ಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಕಾರಾಮಲಮನ್ತ್ರಾರ್ಥಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಕಾರಗೃಹಮಂಗಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಕಾರಸ್ವರ್ಗಮಾಹೇನ್ದ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಕಾರಾರಣ್ಯವಾರಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಕಾರಪಂಜರಶುಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಲಾರಿತನಯಾಸ್ತುತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಕಾರಮನ್ತ್ರಮಲಯಸಾನುಮನ್ಮನ್ದಮಾರುತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾದ್ಯನ್ತಭಾನ್ತಷಟ್ಕ್ರಮ್ಯಜಪಾನ್ತೇ ಶತ್ರುಭಂಜನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಜ್ರಹಸ್ತಸುತಾವಲ್ಲೀವಾಮದಕ್ಷಿಣಸೇವಿತಾಯ ನಮಃ । 300 ।

ಓಂ ವಕುಲೋತ್ಪಲಕಾದಮ್ಬಪುಷ್ಪದಾಮಸ್ವಲಂಕೃತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಜ್ರಶಕ್ತ್ಯಾದಿಸಮ್ಪನ್ನದ್ವಿಷಟ್ಪಾಣಿಸರೋರುಹಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಸನಾಗನ್ಧಲಿಪ್ತಾಂಗಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಷಟ್ಕಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಶೀಕರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಸನಾಯುಕ್ತತಾಮ್ಬೂಲಪೂರಿತಾನನಸುನ್ದರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಲ್ಲಭಾನಾಥಸುಪ್ರೀತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವರಪೂರ್ಣಾಮೃತೋದಧಯೇ ನಮಃ । 308 ।

Also Read:

308 Names of Sri Subrahmanya Trishati Namavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shri Subrahmanya Trishati Namavali Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top