Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Shri Sudarshana Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in English | Sri Vishnu Chakra Slokam

The Sudarshana Chakra is a spinning, disk-like weapon,literally meaning “disk of auspicious vision,” having 108 serrated edges used by Sri Maha Vishnu. The Sudarshana Chakra is generally portrayed on the right rear hand of the four hands of Vishnu, who also holds a shankha, a Gada and a padma. While in the Rigveda the Chakra was Vishnu’s symbol as the wheel of time, by the late period Sudarshana Chakra emerged as an ayudhapurusha, as a fierce form of Sri Vishnu, used for the destruction of an enemy.

Sri Sudarshanashtottara Shatanama Stotram Lyrics in English:

॥ srisudarsanastottarasatanamastotram ॥

॥srih ॥

sudarsanascakrarajah tejovyuho mahadyutih ।
sahasrabahu-rdiptaṅgah arunaksah pratapavan ॥ 1 ॥

anekadityasaṅkasah prodyajjvalabhiranjitah ।
saudamini-sahasrabhah manikundala-sobhitah ॥ 2 ॥

pancabhutamanorupo satkonantara-samsthitah ।
harantah karanodbhuta-rosabhisana-vigrahah ॥ 3 ॥

haripanilasatpadmavihararamanoharah ।
srakararupassarvajnah sarvalokarcitaprabhuh ॥ 4 ॥

caturdasasahasrarah caturvedamayo-‘nalah ।
bhaktacandramasajyotih bhavaroga-vinasakah ॥ 5 ॥

rephatmako makarasca raksosrgrusitaṅgakah ।
sarvadaityagrivanala-vibhedana-mahagajah ॥ 6 ॥

bhimadamstrojjvalakaro bhimakarma vilocanah ।
nilavartma nityasukho nirmalasri-rniranjanah ॥ 7 ॥

raktamalyambaradharo raktacandanarusitah ।
rajogunakrtissuro raksahkula-yamopamah ॥ 8 ॥

nityaksemakarah prajnah pasandajanakhandanah ।
narayanajnanuvarti naigamantahprakasakah ॥ 9 ॥

balinandanadordanda-khandano vijayakrtih ।
mitrabhavi sarvamayo tamovidhvamsakastatha ॥ 10 ॥

rajassattvatamodvarti trigunatma trilokadhrt ।
harimayagunopeto-‘vyayo-‘ksasvarupabhak ॥ 11 ॥

paramatma paramjyotih pancakrtya-parayanah ।
jnanasakti-balaisvarya-virya-tejah-prabhamayah ॥ 12 ॥

sadasatparamah purno vaṅmayo varado’cyutah ।
jivo gururhamsarupah pancasatpitharupakah ॥ 13 ॥

matrkamandaladhyakso madhudhvamsi manomayah ।
buddhirupascittasaksi saro hamsaksaradvayah ॥ 14 ॥

mantra-yantra-prabhavajno mantra-yantra-mayo vibhuh ।
srasta kriyaspada-ssuddhah adharascakra-rupakah ॥ 15 ॥

nirayudho hyasamrambhah sarvayudha-samanvitah ।
omkararupi purnatma amkarassadhya-bandhanah ॥ 16 ॥

aimkaro vakprado vagmi srimkaraisvaryavardhanah ।
klimkaramohanakaro humphatksobhanakrtih ॥ 17 ॥

indrarcita-manovego dharanibhara-nasakah ।
viraradhyo visvarupah vaisnavo visnurupakah ॥ 18 ॥

satyavratah satyadharah satyadharmanusaṅgakah’
narayanakrpavyuha-tejascakra-ssudarsanah ॥ 19 ॥

॥ sri sudarsanastottarasatanama stotram sampurnam ॥

Also Read:

Shri Sudarshana Ashtottara Shatanama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shri Sudarshana Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in English | Sri Vishnu Chakra Slokam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top