Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Shri Svapnavilasamrita Ashtakam Lyrics in Gujarati and Meaning

Sri Svapnavilasamritashtakam in Gujarati:

શ્રીસ્વપ્નવિલાસામૃતાષ્ટકમ્
પ્રિયે ! સ્વપ્ને દૃષ્ટા સરિદિનસુતેવાત્ર પુલિનં
યથા વૃન્દારણ્યે નટનપટવસ્તત્ર બહવઃ ।
મૃદઙ્ગાદ્યં વાદ્યં વિવિધમિહ કશ્ચિદ્દ્વિજમણિઃ
સ વિદ્યુદ્ગૌરાઙ્ગઃ ક્ષિપતિ જગતીં પ્રેમજલધૌ ॥ ૧ ॥

કદાચિત્કૃષ્ણેતિ પ્રલપતિ રુદન્ કર્હિચિદસૌ
ક્વ રાધે હા હેતિ શ્વસિતિ પતતિ પ્રોઞ્ઝતિ ધૃતિમ્ ।
નટત્યુલ્લાસેન ક્વચિદપિ ગણૈઃ સ્વૈઃ પ્રણયિભિ-
સ્તૃણાદિબ્રહ્માન્તં જગદતિતરાં રોદયતિ સઃ ॥ ૨ ॥

તતો બુદ્ધિર્ભ્રાન્તા મમ સમજનિ પ્રેક્ષ્ય કિમહો
ભવેત્સોઽયં કાન્તઃ કિમયમહમેવાસ્મિ ન પરઃ ।
અહં ચેત્ક્વ પ્રેયાન્મમ સ કિલ ચેત્ક્વાહમિતિ મે
ભ્રમો ભૂયો ભૂયાનભવદથ નિદ્રાં ગતવતી ॥ ૩ ॥

પ્રિયે ! દૃષ્ટ્વા તાસ્તાઃ કુતુકિનિ મયા દર્શિતચરી
રમેશાદ્યા મૂર્તીર્ન ખલુ ભવતી વિસ્મયમગાત્ ।
કથં વિપ્રો વિસ્માપયિતુમશકત્ત્વાં તવ કથં
તથા ભ્રાન્તિં ધત્તે સ હિ ભવતિ કો હન્ત કિમિદમ્ ॥ ૪ ॥

ઇતિ પ્રોચ્ય પ્રેષ્ઠાં ક્ષણમથ પરામૃષ્ય રમણો
હસન્નાકૂતજ્ઞં વ્યનુદદથ તં કૌસ્તુભમણિમ્ ।
તથા દીપ્તં તેને સપદિ સ યથા દૃષ્ટમિવ ત-
દ્વિલાસાનાં લક્ષ્મં સ્થિરચરગણૈઃ સર્વમભવત્ ॥ ૫ ॥

વિભાવ્યાથ પ્રોચે પ્રિયતમ મયા જ્ઞાતમખિલં
તવાકૂતં યત્ત્વં સ્મિતમતનુથાસ્તત્ત્વમસિ સઃ ।
સ્ફુટં યન્ નાવદીર્યદભિમતિરત્રાપ્યહમિતિ
સ્ફુરન્તી મે તસ્માદહમપિ સ એવેત્યનુમિમે ॥ ૬ ॥

યદપ્યસ્માકીનં રતિપદમિદં કૌસ્તુભમણિં
પ્રદીપ્યાત્રૈવાદીદૃશદખિલજીવાનપિ ભવાન્ ।
સ્વશક્ત્યાવિર્ભૂય સ્વમખિલવિલાસં પ્રતિજનં
નિગદ્ય પ્રેમાબ્ધૌ પુનરપિ તદાધાસ્યસિ જગત્ ॥ ૭ ॥

યદુક્તં ગર્ગેણ વ્રજપતિસમક્ષં શ્રુતિવિદા
ભવેત્પીતો વર્ણઃ ક્વચિદપિ તવૈતન્ ન હિ મૃષા ।
અતઃ સ્વપ્નઃ સત્યો મમ ચ ન તદા ભ્રાન્તિરભવત્
ત્વમેવાસૌ સાક્ષાદિહ યદનુભૂતોઽસિ તદૃતમ્ ॥ ૮ ॥

પિબેદ્યસ્ય સ્વપ્નામૃતમિદમહો ચિત્તમધુપઃ
સ સન્દેહસ્વપ્નાત્ત્વરિતમિહ જાગર્તિ સુમતિઃ ।
અવાપ્તશ્ચૈતન્યં પ્રણયજલધૌ ખેલતિ યતો
ભૃશં ધત્તે તસ્મિન્નતુલકરુણાં કુઞ્જનૃપતિઃ ॥ ૯ ॥

ઇતિ શ્રીવિશ્વનાથચક્રવર્તિઠક્કુરવિરચિતસ્તવામૃતલહર્યાં
શ્રીસ્વપ્નવિલાસામૃતાષ્ટકં સમ્પૂર્ણમ્ ।

Sri Svapna Vilasamrtastakam Meaning:

1) Srimati Radharani said: Beloved, in a dream I saw a river shore like the Yamuna here. There were many expert dancers as in Vrndavana. There were mrdangas and other instruments. There was a brahmana jewel as splendid as lightning who was tossing the universe into an ocean of pure love.

2) Sometimes He calls out: “O Krsna!” and sometimes He sighs: “O Radha, where are You?” Sometimes He falls to the ground, sometimes He acts wildly, losing all composure, and sometimes He dances ecstatically with His loving associates. He has made all the residents of this world, from the blades of grass up to Lord Brahma, loudly call out the name of Krsna.

3) As I gazed at Him, My intelligence became bewildered. If He is my lover, where am I? If He is I, where is My lover? If He is My lover, where am I? As I slept, I became more and more bewildered.

4) Sri Krsna said: O inquisitive girl, when I showed You Narayana and My other forms You were not surprised. Why does this brahmana surprise You? Why does He bewilder You so You say “Who is He?”

5) After speaking these words to His beloved, the smiling lover, Krsna, touched His Kaustubha jewel. The jewel, understanding the Lord’s intent, glowed and then showed all the same pastimes and all the moving and non moving entities She saw in her dream.

6) Srimati Radharani reflected for a moment and said: Beloved, I know what is in Your heart now that makes You smile. You are He. What You have said and thought is now clear to Me, and therefore I think I am also He.

7) Making this Kaustubha jewel, which is so delightful to Us, shine in this way, You have revealed Yourself to all living entities. By Your own transcendental potency You will appear, display Your pastimes, teach everyone, and again plunge the world into the ocean of pure love.

8) In the king of Vraja’s presence, the learned Vedic scholar Gargacarya said that You will appear with a yellow complexion. He did not lie. This dream of Mine is true. It is not an illusion. In this dream I have directly seen You.

9) If the bumble-bee of the reader’s mind drinks the nectar of this Svapna-vilasamrta, then that intelligent reader will quickly awaken from the dream of materialistic doubt. Such a reader will attain Lord Caitanya Mahaprabhu. He will sport in the ocean of pure love. He will attain the peerless mercy of the king of Vrndavana.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top