Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Svapnavilasamrita Ashtakam Lyrics in Punjabi and Meaning

Sri Svapnavilasamritashtakam in Punjabi:

ਸ਼੍ਰੀਸ੍ਵਪ੍ਨਵਿਲਾਸਾਮਤਾਸ਼੍ਟਕਮ੍
ਪ੍ਰਿਯੇ ! ਸ੍ਵਪ੍ਨੇ ਦਸ਼੍ਟਾ ਸਰਿਦਿਨਸੁਤੇਵਾਤ੍ਰ ਪੁਲਿਨਂ
ਯਥਾ ਵਨ੍ਦਾਰਣ੍ਯੇ ਨਟਨਪਟਵਸ੍ਤਤ੍ਰ ਬਹਵਃ ।
ਮਦਙ੍ਗਾਦ੍ਯਂ ਵਾਦ੍ਯਂ ਵਿਵਿਧਮਿਹ ਕਸ਼੍ਚਿਦ੍ਦ੍ਵਿਜਮਣਿਃ
ਸ ਵਿਦ੍ਯੁਦ੍ਗੌਰਾਙ੍ਗਃ ਕ੍ਸ਼ਿਪਤਿ ਜਗਤੀਂ ਪ੍ਰੇਮਜਲਧੌ ॥ ੧ ॥

ਕਦਾਚਿਤ੍ਕਸ਼੍ਣੇਤਿ ਪ੍ਰਲਪਤਿ ਰੁਦਨ੍ ਕਰ੍ਹਿਚਿਦਸੌ
ਕ੍ਵ ਰਾਧੇ ਹਾ ਹੇਤਿ ਸ਼੍ਵਸਿਤਿ ਪਤਤਿ ਪ੍ਰੋਞ੍ਝਤਿ ਧਤਿਮ੍ ।
ਨਟਤ੍ਯੁਲ੍ਲਾਸੇਨ ਕ੍ਵਚਿਦਪਿ ਗਣੈਃ ਸ੍ਵੈਃ ਪ੍ਰਣਯਿਭਿ-
ਸ੍ਤਣਾਦਿਬ੍ਰਹ੍ਮਾਨ੍ਤਂ ਜਗਦਤਿਤਰਾਂ ਰੋਦਯਤਿ ਸਃ ॥ ੨ ॥

ਤਤੋ ਬੁਦ੍ਧਿਰ੍ਭ੍ਰਾਨ੍ਤਾ ਮਮ ਸਮਜਨਿ ਪ੍ਰੇਕ੍ਸ਼੍ਯ ਕਿਮਹੋ
ਭਵੇਤ੍ਸੋऽਯਂ ਕਾਨ੍ਤਃ ਕਿਮਯਮਹਮੇਵਾਸ੍ਮਿ ਨ ਪਰਃ ।
ਅਹਂ ਚੇਤ੍ਕ੍ਵ ਪ੍ਰੇਯਾਨ੍ਮਮ ਸ ਕਿਲ ਚੇਤ੍ਕ੍ਵਾਹਮਿਤਿ ਮੇ
ਭ੍ਰਮੋ ਭੂਯੋ ਭੂਯਾਨਭਵਦਥ ਨਿਦ੍ਰਾਂ ਗਤਵਤੀ ॥ ੩ ॥

ਪ੍ਰਿਯੇ ! ਦਸ਼੍ਟ੍ਵਾ ਤਾਸ੍ਤਾਃ ਕੁਤੁਕਿਨਿ ਮਯਾ ਦਰ੍ਸ਼ਿਤਚਰੀ
ਰਮੇਸ਼ਾਦ੍ਯਾ ਮੂਰ੍ਤੀਰ੍ਨ ਖਲੁ ਭਵਤੀ ਵਿਸ੍ਮਯਮਗਾਤ੍ ।
ਕਥਂ ਵਿਪ੍ਰੋ ਵਿਸ੍ਮਾਪਯਿਤੁਮਸ਼ਕਤ੍ਤ੍ਵਾਂ ਤਵ ਕਥਂ
ਤਥਾ ਭ੍ਰਾਨ੍ਤਿਂ ਧਤ੍ਤੇ ਸ ਹਿ ਭਵਤਿ ਕੋ ਹਨ੍ਤ ਕਿਮਿਦਮ੍ ॥ ੪ ॥

ਇਤਿ ਪ੍ਰੋਚ੍ਯ ਪ੍ਰੇਸ਼੍ਠਾਂ ਕ੍ਸ਼ਣਮਥ ਪਰਾਮਸ਼੍ਯ ਰਮਣੋ
ਹਸਨ੍ਨਾਕੂਤਜ੍ਞਂ ਵ੍ਯਨੁਦਦਥ ਤਂ ਕੌਸ੍ਤੁਭਮਣਿਮ੍ ।
ਤਥਾ ਦੀਪ੍ਤਂ ਤੇਨੇ ਸਪਦਿ ਸ ਯਥਾ ਦਸ਼੍ਟਮਿਵ ਤ-
ਦ੍ਵਿਲਾਸਾਨਾਂ ਲਕ੍ਸ਼੍ਮਂ ਸ੍ਥਿਰਚਰਗਣੈਃ ਸਰ੍ਵਮਭਵਤ੍ ॥ ੫ ॥

ਵਿਭਾਵ੍ਯਾਥ ਪ੍ਰੋਚੇ ਪ੍ਰਿਯਤਮ ਮਯਾ ਜ੍ਞਾਤਮਖਿਲਂ
ਤਵਾਕੂਤਂ ਯਤ੍ਤ੍ਵਂ ਸ੍ਮਿਤਮਤਨੁਥਾਸ੍ਤਤ੍ਤ੍ਵਮਸਿ ਸਃ ।
ਸ੍ਫੁਟਂ ਯਨ੍ ਨਾਵਦੀਰ੍ਯਦਭਿਮਤਿਰਤ੍ਰਾਪ੍ਯਹਮਿਤਿ
ਸ੍ਫੁਰਨ੍ਤੀ ਮੇ ਤਸ੍ਮਾਦਹਮਪਿ ਸ ਏਵੇਤ੍ਯਨੁਮਿਮੇ ॥ ੬ ॥

ਯਦਪ੍ਯਸ੍ਮਾਕੀਨਂ ਰਤਿਪਦਮਿਦਂ ਕੌਸ੍ਤੁਭਮਣਿਂ
ਪ੍ਰਦੀਪ੍ਯਾਤ੍ਰੈਵਾਦੀਦਸ਼ਦਖਿਲਜੀਵਾਨਪਿ ਭਵਾਨ੍ ।
ਸ੍ਵਸ਼ਕ੍ਤ੍ਯਾਵਿਰ੍ਭੂਯ ਸ੍ਵਮਖਿਲਵਿਲਾਸਂ ਪ੍ਰਤਿਜਨਂ
ਨਿਗਦ੍ਯ ਪ੍ਰੇਮਾਬ੍ਧੌ ਪੁਨਰਪਿ ਤਦਾਧਾਸ੍ਯਸਿ ਜਗਤ੍ ॥ ੭ ॥

ਯਦੁਕ੍ਤਂ ਗਰ੍ਗੇਣ ਵ੍ਰਜਪਤਿਸਮਕ੍ਸ਼ਂ ਸ਼੍ਰੁਤਿਵਿਦਾ
ਭਵੇਤ੍ਪੀਤੋ ਵਰ੍ਣਃ ਕ੍ਵਚਿਦਪਿ ਤਵੈਤਨ੍ ਨ ਹਿ ਮਸ਼ਾ ।
ਅਤਃ ਸ੍ਵਪ੍ਨਃ ਸਤ੍ਯੋ ਮਮ ਚ ਨ ਤਦਾ ਭ੍ਰਾਨ੍ਤਿਰਭਵਤ੍
ਤ੍ਵਮੇਵਾਸੌ ਸਾਕ੍ਸ਼ਾਦਿਹ ਯਦਨੁਭੂਤੋऽਸਿ ਤਦਤਮ੍ ॥ ੮ ॥

ਪਿਬੇਦ੍ਯਸ੍ਯ ਸ੍ਵਪ੍ਨਾਮਤਮਿਦਮਹੋ ਚਿਤ੍ਤਮਧੁਪਃ
ਸ ਸਨ੍ਦੇਹਸ੍ਵਪ੍ਨਾਤ੍ਤ੍ਵਰਿਤਮਿਹ ਜਾਗਰ੍ਤਿ ਸੁਮਤਿਃ ।
ਅਵਾਪ੍ਤਸ਼੍ਚੈਤਨ੍ਯਂ ਪ੍ਰਣਯਜਲਧੌ ਖੇਲਤਿ ਯਤੋ
ਭਸ਼ਂ ਧਤ੍ਤੇ ਤਸ੍ਮਿਨ੍ਨਤੁਲਕਰੁਣਾਂ ਕੁਞ੍ਜਨਪਤਿਃ ॥ ੯ ॥

ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਵਿਸ਼੍ਵਨਾਥਚਕ੍ਰਵਰ੍ਤਿਠਕ੍ਕੁਰਵਿਰਚਿਤਸ੍ਤਵਾਮਤਲਹਰ੍ਯਾਂ
ਸ਼੍ਰੀਸ੍ਵਪ੍ਨਵਿਲਾਸਾਮਤਾਸ਼੍ਟਕਂ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਮ੍ ।

Sri Svapna Vilasamrtastakam Meaning:

1) Srimati Radharani said: Beloved, in a dream I saw a river shore like the Yamuna here. There were many expert dancers as in Vrndavana. There were mrdangas and other instruments. There was a brahmana jewel as splendid as lightning who was tossing the universe into an ocean of pure love.

2) Sometimes He calls out: “O Krsna!” and sometimes He sighs: “O Radha, where are You?” Sometimes He falls to the ground, sometimes He acts wildly, losing all composure, and sometimes He dances ecstatically with His loving associates. He has made all the residents of this world, from the blades of grass up to Lord Brahma, loudly call out the name of Krsna.

3) As I gazed at Him, My intelligence became bewildered. If He is my lover, where am I? If He is I, where is My lover? If He is My lover, where am I? As I slept, I became more and more bewildered.

4) Sri Krsna said: O inquisitive girl, when I showed You Narayana and My other forms You were not surprised. Why does this brahmana surprise You? Why does He bewilder You so You say “Who is He?”

5) After speaking these words to His beloved, the smiling lover, Krsna, touched His Kaustubha jewel. The jewel, understanding the Lord’s intent, glowed and then showed all the same pastimes and all the moving and non moving entities She saw in her dream.

6) Srimati Radharani reflected for a moment and said: Beloved, I know what is in Your heart now that makes You smile. You are He. What You have said and thought is now clear to Me, and therefore I think I am also He.

7) Making this Kaustubha jewel, which is so delightful to Us, shine in this way, You have revealed Yourself to all living entities. By Your own transcendental potency You will appear, display Your pastimes, teach everyone, and again plunge the world into the ocean of pure love.

8) In the king of Vraja’s presence, the learned Vedic scholar Gargacarya said that You will appear with a yellow complexion. He did not lie. This dream of Mine is true. It is not an illusion. In this dream I have directly seen You.

9) If the bumble-bee of the reader’s mind drinks the nectar of this Svapna-vilasamrta, then that intelligent reader will quickly awaken from the dream of materialistic doubt. Such a reader will attain Lord Caitanya Mahaprabhu. He will sport in the ocean of pure love. He will attain the peerless mercy of the king of Vrndavana.

Shri Svapnavilasamrita Ashtakam Lyrics in Punjabi and Meaning

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top