Home / Ashtaka / Shri Tarananda Gurvashtakam Lyrics in English

Shri Tarananda Gurvashtakam Lyrics in English

śrītārānandagurvaṣṭakam Lyrics in English:

Om
sriramajayam ।
Om sadgurusrityagarajasvamine namo namah ।

atha sritaranandagurvastakam ।
gangatirasuvasam tam gangalinatapasvinam ।
sridayanandasisyaryam taranandagurum bhaje ॥ 1॥

brahmasutraprabodham tam brahmatvatattvabodhakam ।
brahmaprakasarupam tam taranandagurum bhaje ॥ 2॥

brahmavidyasubodham tam tarakajnanamarginam ।
brahmajnanasvalinam tam taranandagurum bhaje ॥ 3॥

brahmanisthaparam santam samyatam yatabhasinam ।
brahmalinam tapastirtham taranandagurum bhaje ॥ 4॥

ekantam ekasaddhyanam ekantadhyanasuvratam ।
ekavastusadalinam taranandagurum bhaje ॥ 5॥

matrpremaparivaham bubhuksaharamataram ।
atmatrsnaprasamam tam taranandagurum bhaje ॥ 6॥

svagatasmeravaktram tam hitabhasasramapaham ।
srutaslokapramodam tam taranandagurum bhaje ॥ 7॥

himagadyarasanandam gangasahasramoditam ।
asirvadadayapuram taranandagurum bhaje ॥ 8॥

tyagarajagurusvamisisyapuspanutisthiram ।
taranandagurum vande stotrametattadarpanam ॥

Om
subhamastu

iti sadgurusrityagarajasvaminah sisyaya bhaktaya puspaya krtam
sritaranandagurvastakam gurau samarpitam ।
Om subhamastu ।

Add Comment

Click here to post a comment