Home / Ashtaka / Shri Vaishvanara Ashtakam Lyrics in Bengali

Shri Vaishvanara Ashtakam Lyrics in Bengali

Sri Vaishvanarashtakam in Bengali:

শ্রীবৈশ্বানরাষ্টকম্

সমুদ্ভূতো ভূমৌ ভগবদভিধানেন সদয়ঃ
সমুদ্ধারং কর্তুং কৃপণমনুজানাং কলিয়ুগে ।
চকার স্বং মার্গং প্রকটমতুলানন্দজননং
স মে মূর্ধন্যাস্তাং হরিবদনবৈশ্বানরবিভুঃ ॥ ১॥

নিজানন্দে মগ্নঃ সততমথ লগ্নশ্চ মনসা
হরৌ ভগ্নাসক্তির্জগতি জগদুদ্ধারকরণঃ ।
কৃপাপারাবারঃ পরহৃদয়শোকাপহরণঃ
স মে মূর্ধন্যাস্তাং হরিবদনবৈশ্বানরবিভুঃ ॥ ২॥

মহামায়ামোহপ্রশমনমনা দোষনিচয়া-
প্রতীতঃ শ্রীকৃষ্ণঃ প্রকটপদবিদ্বেষসয়ুজাম্ ।
মুখধ্বংসং চক্রে নিগমবচনৈর্মায়িকনৃণাং
স মে মূর্ধন্যাস্তাং হরিবদনবৈশ্বানরবিভুঃ ॥ ৩॥

প্রসিদ্ধৈস্তৈর্দোষৈঃ সহজকলিদোষাদিজনিতো-
য়তঃ স্বীয়ৈর্ধর্মৈরপি চ রহিতঃ সর্বমনুজঃ ।
কৃতঃ সম্বন্ধেন প্রভুচরণসেবাদিসহিতঃ
স মে মূর্ধন্যাস্তাং হরিবদনবৈশ্বানরবিভুঃ ॥ ৪॥

বিভেদং য়শ্চক্রে হরিভজনপূজাদিবিধিষু
স্বমার্গীয়প্রাপ্যং ফলমপি ফলেভ্যঃ সমধিকম্ ।
বিনা বৈরাগ্যাদেরপি পরমমোক্ষৈকফলদঃ
স মে মূর্ধন্যাস্তাং হরিবদনবৈশ্বানরবিভুঃ ॥ ৫॥

পরিক্রান্তা পৃথ্বীচরণকমলৈস্তীর্থমহিম-
প্রসিদ্ধ্যর্থং স্বীয়স্মরণসমবাপ্ত্যৈ নিজনৃণাম্ ।
তথা দৈবাঞ্জীবাঞ্জগতি চ পৃথক্কর্তুমখিলান্
স মে মূর্ধন্যস্তাং হরিবদনবৈশ্বানরবিভুঃ ॥ ৬॥

হরিং ভাবাত্মানং তদখিলবিহারানপি তথা
সমস্তাং সামগ্রীং মনুজপশুপক্ষ্যাদিসহিতান্ ।
কৃপামাত্রেণাত্র প্রকটয়তি দৃক্ পারকরুণঃ
স মে মূর্ধন্যাস্তাং হরিবদনবৈশ্বানরবিভুঃ ॥ ৭॥

পরেষামাসক্তিং সুতধনশরীরাদিষু দৃঢাং
দ্রুতং ভস্মীচক্রে বহুলমপি তূলং জ্বলন ইব ।
স্বসান্নিধ্যাদেব ব্যসনমপি কৃষ্ণোঽপি বিদধত্
স মে মূর্ধন্যাস্তাং হরিবদনবৈশ্বানরবিভুঃ ॥ ৮॥

ইতি শ্রীমত্প্রোক্তং হরিচরণদাসেন হরিণা-
ঽষ্টকং স্বাচার্যণাং পঠতি পরমপ্রেমসহিতঃ ।
জনস্তস্য স্যাদ্বৈ হরিবদনবৈশ্বানরপদে
পরো ভাবস্তূর্ণং সকলফলরূপস্তদধিকঃ ॥ ৯॥

ইতি শ্রীহরিরায়জীবিরচিতং শ্রীবৈশ্বানরাষ্টকং সম্পূর্ণম্ ।

Add Comment

Click here to post a comment