Ashtaka

Shri Vallabha Ashtakam 1 Lyrics in Tamil

Sri Vallabhashtakam 1 Lyrics in Tamil:

ஶ்ரீவல்லபா⁴ஷ்டகம் 1

ஶ்ரீமத்³வ்ருʼந்தா³வநேந்து³ப்ரகடிதரஸிகாநந்த³ஸந்தோ³ஹரூப-
ஸ்பூ²ர்ஜத்³ராஸாதி³லீலாঽம்ருʼதஜலதி⁴ப⁴ராக்ராந்தஸர்வோঽபி ஶஶ்வத் ।
தஸ்யைஷாத்மாநுபா⁴வப்ரகடநஹ்ருʼத³யஸ்யாஜ்ஞயா ப்ராது³ராஸீத்³-
பூ⁴மௌ ய: ஸந்மநுஷ்யாக்ருʼதிரதிகருணஸ்தம் ப்ரபத்³யே ஹுதாஶம் ॥ 1॥

நாவிர்பூ⁴யாத்³ப⁴வாம்ஶ்சேத³தி⁴த⁴ரணிதலம் பூ⁴தநாதோ²தி³தாஸ-
ந்மார்க³த்⁴வாந்தாந்த⁴துல்யா நிக³மபத²பதௌ தே³வஸர்கே³ঽபி ஜாதா: ।
கோ⁴ஷாதீ⁴ஶம் ததே³மே கத²மபி மநுஜா: ப்ராப்நுயுர்நைவ தே³வீ-
ஸ்ருʼஷ்டிர்வ்யர்தா² ச பூ⁴யாந்நிஜப²லரஹிதா தே³வவைஶ்வாநரைஷா ॥ 2॥

ந ஹ்யந்யோ வாக³தீ⁴ஶாச்ச்²ருதிக³ணவசஸாம் பா⁴வமாஜ்ஞாதுமீஷ்டே
யஸ்மாத்ஸாத்⁴வீ ஸ்வபா⁴வம் ப்ரகடயதி வதூ⁴ரக்³ரத: பத்யுரேவ ।
தஸ்மாச்ச்²ரீவல்லபா⁴க்²ய த்வது³தி³தவசநாத³ந்யதா² ரூபயந்தி
ப்⁴ராந்தா யே தே நிஸர்க³த்ரித³ஶரிபுதயா கேவலாந்த⁴ந்தமோகா:³ ॥ 3॥

ப்ராது³ர்பூ⁴தேந பூ⁴மௌ வ்ரஜபதிசரணாம்போ⁴ஜஸேவாக்²யவர்த்ம-
ப்ராகட்யம் யத்க்ருʼதம் தே தது³த நிஜக்ருʼதே ஶ்ரீஹுதாஶேதி மந்யே ।
யஸ்மாத³ஸ்மிம்ஸ்தி²தோ யத்கிமபி கத²மபி க்வாப்யுபாஹர்துமிச்ச²-
த்யத்³தா⁴ தத்³கோ³பிகேஶ: ஸ்வவத³நகமலே சாருஹாஸே கரோதி ॥ 4॥

உஷ்ணத்வைகஸ்வபா⁴வோঽப்யதிஶிஶிரவச:புஞ்ஜபீயூஷவ்ருʼஷ்டீ-
ரார்தேஷ்வத்யுக்³ரமோஹாஸுரந்ருʼஷு யுக³பத்தாபமப்யத்ர குர்வந் ।
ஸ்வஸ்மிந் க்ருʼஷ்ணாஸ்யதாம் த்வம் ப்ரகடயஸி ச நோ பூ⁴ததே³வத்வமேத-
த்³யஸ்மாதா³நந்த³த³ம் ஶ்ரீவ்ரஜஜநநிசயே நாஶகம் சாஸுராக்³நே: ॥ 5॥

ஆம்நாயோக்தம் யத³ம்போ⁴ப⁴வநமநலதஸ்தச்ச ஸத்யம் விபோ⁴ர்ய-
த்ஸர்கா³தௌ³ பூ⁴தரூபாத³ப⁴வத³நலத: புஷ்கரம் பூ⁴தரூபம் ।
ஆநந்தை³கஸ்வரூபாத்த்வத³தி⁴பு⁴ யத³பூ⁴த்க்ருʼஷ்ணஸேவாரஸாப்³தி⁴-
ஶ்சாநந்தை³கஸ்வரூபஸ்தத³கி²லமுசிதம் ஹேதுஸாம்யம் ஹி கார்யே ॥ 6॥

ஸ்வாமிச்ச்²ரீவல்லபா⁴க்³நே க்ஷணமபி ப⁴வத: ஸந்நிதா⁴நே க்ருʼபாத:
ப்ராணப்ரேஷ்ட²வ்ரஜாதீ⁴ஶ்வரவத³நதி³த்³ருʼக்ஷார்திதாபோ ஜநேஷு ।
யத்ப்ராது³ர்பா⁴வமாப்நோத்யுசிததரமித³ம் யத்து பஶ்சாத³பீத்த²ம்
த்³ருʼஷ்டேঽப்யஸ்மிந்முகே²ந்தௌ³ ப்ரசுரதரமுதே³த்யேவ தச்சித்ரமேதத் ॥ 7॥

அஜ்ஞாநாத்³யந்த⁴காரப்ரஶமநபடுதாக்²யாபநாய த்ரிலோக்யா-
மக்³நித்த்வம் வர்ணிதம் தே கவிபி⁴ரபி ஸதா³ வஸ்துத: க்ருʼஷ்ண ஏவ ।
ப்ராது³ர்பூ⁴தோ ப⁴வாநித்யநுப⁴வநிக³மாத்³யுக்தமாநைரவேத்ய
த்வாம் ஶ்ரீஶ்ரீவல்லபே⁴ மே நிகி²லபு³த⁴ஜநா கோ³குலேஶம் ப⁴ஜந்தே ॥ 8॥

இதி ஶ்ரீமத்³விட்²ட²லதீ³க்ஷிதவிரசிதம் ஶ்ரீவல்லபா⁴ஷ்டகம் 1 ஸமாப்தம் ।