Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Shri Vallabha Ashtakam 1 Lyrics in Telugu

Shri Vallabha Ashtakam 1 Lyrics in Telugu

72 Views

Sri Vallabhashtakam 1 Lyrics in Telugu:

శ్రీవల్లభాష్టకమ్ ౧

శ్రీమద్వృన్దావనేన్దుప్రకటితరసికానన్దసన్దోహరూప-
స్ఫూర్జద్రాసాదిలీలాఽమృతజలధిభరాక్రాన్తసర్వోఽపి శశ్వత్ ।
తస్యైషాత్మానుభావప్రకటనహృదయస్యాజ్ఞయా ప్రాదురాసీద్-
భూమౌ యః సన్మనుష్యాకృతిరతికరుణస్తం ప్రపద్యే హుతాశమ్ ॥ ౧॥

నావిర్భూయాద్భవాంశ్చేదధిధరణితలం భూతనాథోదితాస-
న్మార్గధ్వాన్తాన్ధతుల్యా నిగమపథపతౌ దేవసర్గేఽపి జాతాః ।
ఘోషాధీశం తదేమే కథమపి మనుజాః ప్రాప్నుయుర్నైవ దేవీ-
సృష్టిర్వ్యర్థా చ భూయాన్నిజఫలరహితా దేవవైశ్వానరైషా ॥ ౨॥

న హ్యన్యో వాగధీశాచ్ఛ్రుతిగణవచసాం భావమాజ్ఞాతుమీష్టే
యస్మాత్సాధ్వీ స్వభావం ప్రకటయతి వధూరగ్రతః పత్యురేవ ।
తస్మాచ్ఛ్రీవల్లభాఖ్య త్వదుదితవచనాదన్యథా రూపయన్తి
భ్రాన్తా యే తే నిసర్గత్రిదశరిపుతయా కేవలాన్ధన్తమోగాః ॥ ౩॥

ప్రాదుర్భూతేన భూమౌ వ్రజపతిచరణామ్భోజసేవాఖ్యవర్త్మ-
ప్రాకట్యం యత్కృతం తే తదుత నిజకృతే శ్రీహుతాశేతి మన్యే ।
యస్మాదస్మింస్థితో యత్కిమపి కథమపి క్వాప్యుపాహర్తుమిచ్ఛ-
త్యద్ధా తద్గోపికేశః స్వవదనకమలే చారుహాసే కరోతి ॥ ౪॥

ఉష్ణత్వైకస్వభావోఽప్యతిశిశిరవచఃపుఞ్జపీయూషవృష్టీ-
రార్తేష్వత్యుగ్రమోహాసురనృషు యుగపత్తాపమప్యత్ర కుర్వన్ ।
స్వస్మిన్ కృష్ణాస్యతాం త్వం ప్రకటయసి చ నో భూతదేవత్వమేత-
ద్యస్మాదానన్దదం శ్రీవ్రజజననిచయే నాశకం చాసురాగ్నేః ॥ ౫॥

ఆమ్నాయోక్తం యదమ్భోభవనమనలతస్తచ్చ సత్యం విభోర్య-
త్సర్గాదౌ భూతరూపాదభవదనలతః పుష్కరం భూతరూపమ్ ।
ఆనన్దైకస్వరూపాత్త్వదధిభు యదభూత్కృష్ణసేవారసాబ్ధి-
శ్చానన్దైకస్వరూపస్తదఖిలముచితం హేతుసామ్యం హి కార్యే ॥ ౬॥

స్వామిచ్ఛ్రీవల్లభాగ్నే క్షణమపి భవతః సన్నిధానే కృపాతః
ప్రాణప్రేష్ఠవ్రజాధీశ్వరవదనదిదృక్షార్తితాపో జనేషు ।
యత్ప్రాదుర్భావమాప్నోత్యుచితతరమిదం యత్తు పశ్చాదపీత్థం
దృష్టేఽప్యస్మిన్ముఖేన్దౌ ప్రచురతరముదేత్యేవ తచ్చిత్రమేతత్ ॥ ౭॥

అజ్ఞానాద్యన్ధకారప్రశమనపటుతాఖ్యాపనాయ త్రిలోక్యా-
మగ్నిత్త్వం వర్ణితం తే కవిభిరపి సదా వస్తుతః కృష్ణ ఏవ ।
ప్రాదుర్భూతో భవానిత్యనుభవనిగమాద్యుక్తమానైరవేత్య
త్వాం శ్రీశ్రీవల్లభే మే నిఖిలబుధజనా గోకులేశం భజన్తే ॥ ౮॥

ఇతి శ్రీమద్విఠ్ఠలదీక్షితవిరచితం శ్రీవల్లభాష్టకం ౧ సమాప్తమ్ ।

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *