Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Shri Vasavi Kanyaka Parameshvari Ashtakam Lyrics in English | Vasavi Kanyaka Slokam

Shri Vasavi Kanyaka Parameshvari Ashtakam Lyrics in English | Vasavi Kanyaka Slokam

85 Views

Vasavi Kanyaka Parameshvariashtakam Lyrics in English:

sri vasavikanyakastakam
namo devyai subhadrayai kanyakayai namo namah ।
subham kuru mahadevi vasavyaica namo namah ॥ 1 ॥

jayayai candrarūpayai candikayai namo namah ।
santimavahanodevi vasavyai te namo namah ॥ 2 ॥

nandayaite namaste’stu gauryai devyai namo namah ।
pahinah putradaramsca vasavyai te namo namah ॥ 3 ॥

aparnayai namaste’stu kausumbhyai te namo namah ।
namah kamalahastayai vasavyai te namo namah ॥ 4 ॥

caturbhujayai sarvanyai sukapanyai namo namah ।
sumukhayai namaste’stu vasavyai te namo namah ॥ 5 ॥

kamalayai namaste’stu visnunetra kulalaye ।
mrdanyaite namaste’stu vasavyai te namo namah ॥ 6 ॥

namassitalapadayai namaste paramesvari ।
sriyam nodehi matastvam vasavyai te namo namah ॥ 7 ॥

tvatpadapadmavinyasam candramandalasitalam ।
grhesu sarvada’smakam dehi sri paramesvari ॥ 8 ॥

Om balarūpini vidmahe paramesvari dhimahi । tannah kanya pracodayat ।

iti sri vasavikanyakastakam sampūrnam ।

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *