Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Shri Vasavi Kanyaka Parameshvari Ashtakam Lyrics in English | Vasavi Kanyaka Slokam

Vasavi Kanyaka Parameshvariashtakam Lyrics in English:

 ॥ sri vasavikanyakastakam ॥ 
namo devyai subhadrayai kanyakayai namo namah ।
subham kuru mahadevi vasavyaica namo namah ॥ 1 ॥

jayayai candrarūpayai candikayai namo namah ।
santimavahanodevi vasavyai te namo namah ॥ 2 ॥

nandayaite namaste’stu gauryai devyai namo namah ।
pahinah putradaramsca vasavyai te namo namah ॥ 3 ॥

aparnayai namaste’stu kausumbhyai te namo namah ।
namah kamalahastayai vasavyai te namo namah ॥ 4 ॥

caturbhujayai sarvanyai sukapanyai namo namah ।
sumukhayai namaste’stu vasavyai te namo namah ॥ 5 ॥

kamalayai namaste’stu visnunetra kulalaye ।
mrdanyaite namaste’stu vasavyai te namo namah ॥ 6 ॥

namassitalapadayai namaste paramesvari ।
sriyam nodehi matastvam vasavyai te namo namah ॥ 7 ॥

tvatpadapadmavinyasam candramandalasitalam ।
grhesu sarvada’smakam dehi sri paramesvari ॥ 8 ॥

Om balarūpini vidmahe paramesvari dhimahi । tannah kanya pracodayat ।

iti sri vasavikanyakastakam sampūrnam ।

Also Read:

Shri Vasavi Kanyaka Parameshvari Ashtakam | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shri Vasavi Kanyaka Parameshvari Ashtakam Lyrics in English | Vasavi Kanyaka Slokam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top