Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Shri Vidyatirtha Ashtakam Lyrics in Kannada | Shri Vidyatirtha Slokam

Shri Vidyatirtha Ashtakam Lyrics in Kannada | Shri Vidyatirtha Slokam

94 Views

Sri Vidya Atirtha Ashtakam Lyrics in Kannada:

ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾತೀರ್ಥಾಷ್ಟಕಮ್
ವರ್ಣಚತುಷ್ಟಯಮೇತದ್ವಿದ್ಯಾತೀರ್ಥೇತಿ ಯಸ್ಯ ಜಿಹ್ವಾಗ್ರೇ ।
ವಿಲಸತಿ ಸದಾ ಸ ಯೋಗೀ ಭೋಗೀ ಚ ಸ್ಯಾನ್ನ ತತ್ರ ಸನ್ದೇಹಃ ॥ 1॥

ಲಮ್ಬಿಕಾಯೋಗನಿರತಮಮ್ಬಿಕಾಪತಿರೂಪಿಣಮ್ ।
ವಿದ್ಯಾಪ್ರದಂ ನತೌಘಾಯ ವಿದ್ಯಾತೀರ್ಥಮಹೇಶ್ವರಮ್ ॥ 2॥

ಪಾಪಗಧಕಾರಸೂರ್ಯಂ ತಾಪಾಮ್ಭೋಧಿಪ್ರವೃದ್ಧಬಡವಾಗ್ನಿಮ್ ।
ನತಹೃನ್ಮಾನಸಹಂಸಂ ವಿದ್ಯಾತೀರ್ಥಂ ನಮಾಮಿ ಯೋಗೀಶಮ್ ॥ 3॥

ಪದ್ಯಾವಲಿರ್ಮುಖಾಬ್ಜಾದಯತ್ನತೋ ನಿಃಸರೇಚ್ಛೀಘ್ರಮ್ ।
ಹೃದ್ಯಾ ಯತ್ಕೃಪಯಾ ತಂ ವಿದ್ಯಾತೀರ್ಥಂ ನಮಾಮಿ ಯೋಗೀಶಮ್ ॥ 4॥

ಭಕ್ತ್ಯಾ ಯತ್ಪದಪದ್ಮಂ ಭಜತಾಂ ಯೋಗಃ ಷಡಂಗಯುತಃ ।
ಸುಲಭಸ್ತಂ ಕರುಣಾಬ್ಧಿಂ ವಿದ್ಯಾತೀರ್ಥಂ ನಮಾಮಿ ಯೋಗೀಶಮ್ ॥ 5॥

ಹೃದ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾ ವೃಣುತೇ ಯತ್ಪದನಮ್ರಂ ನರಂ ಶೀಘ್ರಮ್ ।
ತಂ ಕಾರುಣ್ಯಪಯೋಧಿಂ ವಿದ್ಯಾತೀರ್ಥಂ ನಮಾಮಿ ಯೋಗೀಶಮ್ ॥ 6॥

ವಿದ್ಯಾಂ ದತ್ತ್ವಾವಿದ್ಯಾಂ ಕ್ಷಿಪ್ರಂ ವಾರಯತಿ ಯಃ ಪ್ರಣಮ್ರಾಣಾಮ್ ।
ದಯಯಾ ನಿಸರ್ಗಯಾ ತಂ ವಿದ್ಯಾತೀರ್ಥಂ ನಮಾಮಿ ಯೋಗೀಶಮ್ ॥

ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪ್ರಮುಖೈರ್ವಿದ್ಯಾಪಾರಂಗತೈಃ ಸೇವ್ಯಮ್ ।
ಅದ್ಯಾಪಿ ಯೋಗನಿರತಂ ವಿದ್ಯಾತೀರ್ಥಂ ನಮಾಮಿ ಯೋಗೀಶಮ್ ॥ 8॥

ವಿದ್ಯಾತೀರ್ಥಾಷ್ಟಕಮಿದಂ ಪಠನ್ಭಕ್ತಿಪುರಃಸರಮ್ ।
ವಿದ್ಯಾಮನನ್ಯಸಾಮಾನ್ಯಾಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಮೋದಮವಾಪ್ನುಯಾತ್ ॥ 9॥

ಇತಿ ಶೃಂಗೇರಿ ಶ್ರೀಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀಸಚ್ಚಿದಾನನ್ದಶಿವಾಭಿನವನೃಸಿಂಹ-
ಭಾರತೀಸ್ವಾಮಿಭಿಃ ವಿರಚಿತಂ ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾತೀರ್ಥಾಷ್ಟಕಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ।

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *