Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Shri Vilapakusumanjalih Lyrics in Malayalam and Meaning | Hindu Shataka

Sri Vilapa Kusumanjali Lyrics in Malayalam:

ശ്രീവിലാപകുസുമാഞ്ജലിഃ
ത്വം രൂപമഞ്ജരി സഖി പ്രഥിതാ പുരേഽസ്മി-
ന്‍പുംസഃ പരസ്യ വദനം ന ഹി പശ്യസീതി ।
ബിംബാധരേ ക്ഷതമനാഗതഭര്‍തൃകായാ
യത്തേ വ്യധായി കിമു തച്ഛുകപുങ്ഗവേന ॥ 1 ॥ (വസന്ത)
സ്ഥലകമലിനി യുക്തം ഗര്‍വിതാ കാനനേഽസ്മി-
ന്‍പ്രണയസി വരഹാസ്യം പുഷ്പഗുച്ഛച്ഛലേന ।
അപി നിഖിലലതാസ്താഃ സൌരഭാക്താഃ സ മുഞ്ച-
ന്‍മൃഗയതി തവ മാര്‍ഗം കൃഷ്ണഭൃങ്ഗോ യദദ്യ ॥ 2 ॥ (മാലിനീ)
വ്രജേന്ദ്രവസതിസ്ഥലേ വിവിധവല്ലവീസങ്കുലേ
ത്വമേവ രതിമഞ്ജരി പ്രചുരപുണ്യപുഞ്ജോദയാ ।
വിലാസഭരവിസ്മൃതപ്രണയിമേഖലാമാര്‍ഗണേ
യദദ്യ നിജനാഥയാ വ്രജതി നാഥിതാ കന്ദരം ॥ 3 ॥ (പൃഥ്വീ)
പ്രഭുരപി യദുനന്ദനോ ച ഏഷ
പ്രിയയദുനന്ദന ഉന്നതപ്രഭാവഃ ।
സ്വയമതുലകൃപാമൃതാഭിഷേകം
മമ കൃതവാംസ്തമഹം ഗുരും പ്രപദ്യേ ॥ 4 ॥ (പുഷ്പിതാഗ്രാ)
യോ മാം ദുസ്തരഗേഹനിര്‍ജലമഹാകൂപാദപാരക്ലമാ-
ത്സദ്യഃ സാന്ദ്രദയാംബുധിഃ പ്രകൃതിതഃ സ്വൈരീ കൃപാരജ്ജുഭിഃ ।
ഉദ്ധൃത്യാത്മസരോജനിന്ദിചരണപ്രാന്തം പ്രപാദ്യ സ്വയം
ശ്രീദാമോദരസാച്ചകാര തമഹം ചൈതന്യചന്ദ്രം ഭജേ ॥ 5 ॥ (ശാര്‍ദൂല)
വൈരാഗ്യയുഗ്ഭക്തിരസപ്രയത്നൈ-
രപായയന്‍മാമനഭീപ്സുമന്ധം ।
കൃപാംബുധിര്യഃ പരദുഃഖദുഃഖീ
സനാതനം തം പ്രഭുമാശ്രയാമി ॥ 6 ॥ (ഉപജാതി)
അത്യുത്കടേന നിതരാം വിരഹാനലേന
ദന്ദഹ്യമാനഹൃദയാ കില കാപി ദാസീ ।
ഹാ സ്വാമിനി ക്ഷണമിഹ പ്രണയേന ഗാഢം
ആക്രന്ദനേന വിധുരാ വിലപാമി പദ്യൈഃ ॥ 7 ॥ (വസന്ത)
ദേവി ദുഃഖകുലസാഗരോദരേ
ദൂയമാനമതിദുര്‍ഗതം ജനം ।
ത്വം കൃപാപ്രബലനൌകയാദ്ഭുതം
പ്രാപയ സ്വപദപങ്കജാലയം ॥ 8 ॥ (രഥോദ്ധതാ)
ത്വദലോകനകാലാഹിദംശൈരേവ മൃതം ജനം ।
ത്വത്പാദാബ്ജമിലല്ലാക്ഷാഭേഷജൈര്‍ദേവി ജീവയ ॥ 9 ॥ (അനുഷ്ടുഭ്)
ദേവി തേ ചരണപദ്മദാസികാം
വിപ്രയോഗഭരദാവപാവകൈഃ ।
ദഹ്യമാനതരകായവല്ലരീം
ജീവയ ക്ഷണനിരീക്ഷണാമൃതൈഃ ॥ 10 ॥ (രഥോദ്ധതാ)
സ്വപ്നേഽപി കിം സുമുഖി തേ ചരണാംബുജാത
രാജത്പരാഗപടവാസവിഭൂഷണേന ।
ശോഭാം പരാമതിതരാമഹഹോത്തമാങ്ഗം
ബിഭ്രദ്ഭവിഷ്യതി കദാ മമ സാര്‍ഥനാമാ ॥ 11 ॥ (വസന്ത)
അമൃതാബ്ധിരസപ്രായൈസ്തവ നൂപുരസിഞ്ജിതൈഃ ।
ഹാ കദാ മമ കല്യാണി വാധിര്യമപനേഷ്യതേ ॥ 12 ॥ (അനുഷ്ടുഭ്)
ശശകഭൃദഭിസാരേ നേത്രഭൃങ്ഗാഞ്ചലാഭ്യാം
ദിശി വിദിശി ഭയേനോദ്ഘുര്‍ണിതാഭ്യാം വനാനി ।
കുവലയദലകോഷാണ്യേവ കൢപ്താനി യാഭ്യാം
കിമു കില കലനീയോ ദേവി താഭ്യാം ജനോഽയം ॥ 13 ॥ (മാലിനീ)
യദവധി മമ കാചിന്‍മഞ്ജരീ രൂപപൂര്‍വാ
വ്രജഭുവി ബത നേത്രദ്വന്ദ്വദീപ്തിം ചകാര ।
തദവധി തവ വൃന്ദാരണ്യരാജ്ഞി പ്രകാമം
ചരണകമലലാക്ഷാസന്ദിദൃക്ഷാ മമാഭൂത് ॥ 14 ॥ (മാലിനീ)
യദാ തവ സരോവരം സരസഭൃങ്ഗസങ്ഘോല്ലസ-
ന്‍സരോരുഹകുലോജ്ജ്വലം മധുരവാരിസമ്പൂരിതം ।
സ്ഫുടത്സരസിജാക്ഷി ഹേ നയനയുഗ്മസാക്ഷാദ്ബഭൌ
തദൈവ മമ ലാലസാജനി തവൈവ ദാസ്യേ രസേ ॥ 15 ॥ (പൃഥ്വീ)
പാദാബ്ജയോസ്തവ വിനാ വരദാസ്യമേവ
നാന്യത്കദാപി സമയേ കില ദേവി യാചേ ।
സഖ്യായ തേ മമ നമോഽസ്തു നമോഽസ്തു നിത്യം
ദാസ്യാസ്യ തേ മമ രസോഽസ്തു രസോഽസ്തു സത്യം ॥ 16 ॥ (വസന്ത)
അതിസുലലിതലാക്ഷാശ്ലിഷ്ടസൌഭാഗ്യമുദ്രാ
തതിഭിരധികതുഷ്ട്യാ ചിഹ്നിതീകൃത്യ ബാഹൂ ।
നഖദലിതഹരിദ്രാഗര്‍വഗൌരി പ്രിയാം മേ
ചരണകമലസേവാം ഹാ കദാ ദാസ്യസി ത്വം ॥ 17 ॥ (മാലിനീ)
പ്രണാലീം കീലാലൈര്‍ബഹുഭിരഭി സങ്ക്ഷാല്യ മധുരൈ-
ര്‍മുദാ സമ്മാര്‍ജ്യ സ്വൈര്‍വിവൃതകചവൃന്ദൈഃ പ്രിയതയാ ।
കദാ ബാഹ്യാഗാരം വരപരിമലൈര്‍ധൂപനിവഹൈ-
ര്‍വിധാസ്യേ തേ ദേവി പ്രതിദിനമഹോ വാസിതമഹം ॥ 18 ॥ (ശിഖരിണീ)
പ്രാതഃ സുധാംശുമിലിതാം മൃദമത്ര യത്നാ-
ദാഹൃത്യ വാസിതപയശ്ച ഗൃഹാന്തരേ ച ।
പാദാംബുജേ ബത കദാ ജലധാരയാ തേ
പ്രക്ഷാല്യ ഭാവിനി കചൈരിഹ മാര്‍ജയാമി ॥ 19 ॥ (വസന്ത)
പ്രക്ഷാല്യ പാദകമലം കൃതദാന്തകാഷ്ഠാം
സ്നാനാര്‍ഥമന്യസദനേ ഭവതീം നിവിഷ്ടാം ।
അഭ്യജ്യ ഗന്ധിതതരൈരിഹ തൈലപൂരൈഃ
പ്രോദ്വര്‍തയിഷ്യതി കദാ കിമു കിങ്കരീയം ॥ 20 ॥ (വസന്ത)
അയി വിമലജലാനാം ഗന്ധകര്‍പൂരപുഷ്പൈ-
ര്‍ജിതവിധുമുഖപദ്മേ വാസിതാനാം ഘടോഘൈഃ ।
പ്രണയലലിതസഖ്യാ ദീയമാനൈഃ പുരസ്താ-
ത്തവ വരമഭിഷേകം ഹാ കദാഹം കരിഷ്യേ ॥ 21 ॥ (മാലിനീ)
പാനീയം ചീനവസ്ത്രൈഃ ശശിമുഖി ശനകൈ രംയമൃദ്വങ്ഗയഷ്ടേ-
ര്യത്നാദുത്സാര്യ മോദാദ്ദിശി ദിശി വിചലന്നേത്രമീനാഞ്ചലായാഃ ।
ശ്രോണൌ രക്തം ദുകൂലം തദപരമതുലം ചാരുനീലം ശിരോഽഗ്രാ-
ത്സര്‍വാങ്ഗേഷു പ്രമോദാത്പുലകിതവപുഷാ കിം മയാ തേ പ്രയോജ്യം ॥ 22 ॥ (സ്രഗ്ധരാ)
പ്രക്ഷാല്യ പാദകമലം തദനുക്രമേണ
ഗോഷ്ഠേന്ദ്രസൂനുദയിതേ തവ കേശപാശം ।
ഹാ നര്‍മദാഗ്രഥിതസുന്ദരസൂക്ഷ്മമാല്യൈ-
ര്‍വേണീം കരിഷ്യതി കദാ പ്രണയൈര്‍ജനോഽയം ॥ 23 ॥ (വസന്ത)
സുഭഗമൃഗമദേനാഖണ്ഡശുഭ്രാംശുവത്തേ
തിലകമിഹ ലലാടേ ദേവി മോദാദ്വിധായ ।
മസൃണഘുസൃണചര്‍ചാമര്‍പയിത്വാ ച ഗാത്രേ
സ്തനയുഗമപി ഗന്ധൈശ്ചിത്രിതം കിം കരിഷ്യേ ॥ 24 ॥ (മാലിനീ)
സിന്ദൂരരേഖാ സീമന്തേ ദേവി രത്നശലാകയാ ।
മയാ യാ കല്‍പിതാ കിം തേ സാലകാഞ്ഛോഭയിഷ്യതി ॥ 25 ॥ (അനുഷ്ടുഭ്)
ഹന്ത ദേവി തിലകസ്യ സമന്താ-
ദ്ബിന്ദവോഽരുണസുഗന്ധിരസേന ।
കൃഷ്ണമാദനമഹൌഷധിമുഖ്യാ
ധീരഹസ്തമിഹ കിം പരികല്‍പ്യാഃ ॥ 26 ॥ (സ്വാഗതാ)
ഗോഷ്ഠേന്ദ്രപുത്രമദചിത്തകരീന്ദ്രരാജ
ബന്ധായ പുഷ്പധനുഷഃ കില ബദ്ധരജ്ജ്വോഃ ।
കിം കര്‍ണയോസ്തവ വരോരു വരാവതംസ
യുഗ്മേന ഭൂഷണമഹം സുഖിതാ കരിഷ്യേ ॥ 27 ॥ (വസന്ത)
യാ തേ കഞ്ചുലിരത്ര സുന്ദരി മയാ വക്ഷോജയോരര്‍പിതാ
ശ്യാമാച്ഛാദനകാംയയാ കില ന സാസത്യേതി വിജ്ഞായതാം ।
കിന്തു സ്വാമിനി കൃഷ്ണ ഏവ സഹസാ തത്താമവാപ്യ സ്വയം
പ്രാണേഭ്യോഽപ്യധികം സ്വകം നിധിയുഗം സങ്ഗോപയത്യേവ ഹി ॥ 28 ॥ (ശാര്‍ദൂല)
നാനാമണിപ്രകരഗുംഫിതചാരുപുഷ്ടാ
മുക്താസ്രജസ്തവ സുവക്ഷസി ഹേമഗൌരി ।
ശ്രാന്ത്യാഭൃതാലസമുകുന്ദസുതൂലികായാം
കിം കല്‍പയിഷ്യതിതരാം തവ ദാസികേയം ॥ 29 ॥ (വസന്ത)
മണിചയഖചിതാഭിര്‍നീലചൂഡാവലീഭി-
ര്‍ഹരിദയിതകലാവിദ്ദ്വന്ദ്വമിന്ദീവരാക്ഷി ।
അപി ബത തവ ദിവ്യൈരങ്ഗുലീരങ്ഗുലീയൈഃ
ക്വചിദപി കില കാലേ ഭൂഷയിഷ്യാമി കിം നു ॥ 30 ॥ (മാലിനീ)
പാദാംഭോജേ മണിമയതുലാകോടിയുഗ്മേന യത്നാ-
ദഭ്യര്‍ചേ തദ്ദലകുലമപി പ്രേഷ്ടപാദാങ്ഗുലീയൈഃ ।
കാഞ്ചീദാംനാ കടിതടമിദം പ്രേമപീഠം സുനേത്രേ
കംസാരാതേരതുലമചിരാദര്‍ചയിഷ്യാമി കിം തേ ॥ 31 ॥ (മന്ദാക്രാന്താ)
ലലിതതരമൃണാലീകല്‍പബാഹുദ്വയം തേ
മുരജയിമതിഹംസീധൈര്യവിധ്വംസദക്ഷം ।
മണികുലരചിതാഭ്യാമങ്ഗദാഭ്യാം പുരസ്താ-
ത്പ്രമദഭരവിനംരാ കല്‍പയിഷ്യാമി കിം വാ ॥ 32 ॥ (മാലിനീ)
രാസോത്സവേ യ ഇഹ ഗോകുലചന്ദ്രബാഹു
സ്പര്‍ശേന സൌഭഗഭരം നിതരാമവാപ ।
ഗ്രൈവേയകേണ കിം തം തവ കണ്ഠദേശം
സമ്പൂജയിഷ്യതി പുനഃ സുഭഗേ ജനോഽയം ॥ 33 ॥ (വസന്ത)
ദത്തഃ പ്രലംബരിപുണോദ്ഭടശങ്ഖചൂഡ
നാശാത്പ്രതോഷി ഹൃദയം മധുമങ്ഗലസ്യ ।
ഹസ്തേന യഃ സുമുഖി കൌസ്തുഭമിത്രമേതം
കിം തേ സ്യമന്തകമണിം തരലം കരിഷ്യേ ॥ 34 ॥ (വസന്ത)
പ്രാന്തദ്വയേ പരിവിരാജിതഗുച്ഛയുഗ്മ
വിഭ്രാജിതേന നവകാഞ്ചനഡോരകേണ ।
ക്ഷീണം ത്രുടത്യഥ കൃശോദരി ചേദിതീവ
ബധ്നാമി ഭോസ്തവ കദാതിഭയേന മധ്യം ॥ 35 ॥ (വസന്ത)
കനകഗുണിതമുച്ചൈര്‍മൌക്തികം മത്കരാത്തേ
തിലകകുസുമവിജേത്രീ നാസികാ സാ സുവൃത്തം ।
മധുമഥനമഹാലിക്ഷോഭകം ഹേമഗൌരി
പ്രകടതരമരന്ദപ്രായമാദാസ്യതേ കിം ॥ 36 ॥ (മാലിനീ)
അങ്ഗദേന തവ വാമദോഃസ്ഥലേ
സ്വര്‍ണഗൌരി നവരത്നമാലികാം ।
പട്ടഗുച്ഛപരിശോഭിതാമിമാം
ആജ്ഞയാ പരിണയാമി തേ കദാ ॥ 37 ॥ (രഥോദ്ധതാ)
കര്‍ണയോരുപരി ചക്രശലാകേ
ചഞ്ചലാക്ഷി നിഹിതേ മയകാ തേ ।
ക്ഷോഭകം നിഖിലഗോപവധൂനാം
ചക്രവദ്ഭ്രമയതാം മുരശത്രും ॥ 38 ॥

കദാ തേ മൃഗശാവാക്ഷി
ചിബുകേ മൃഗനാഭിനാ ।
ബിന്ദുമുല്ലാസയിഷ്യാമി
മുകുന്ദാമോദമന്ദിരേ ॥ 39 ॥ (അനുഷ്ടുഭ്)
ദശനാംസ്തേ കദാ രക്ത
രേഖാഭിര്‍ഭൂഷയാംയഹം ।
ദേവി മുക്താഫലാനീഹ
പദ്മരാഗഗുണൈരിഹ ॥ 40 ॥ (അനുഷ്ടുഭ്)
ഉത്ഖാദിരേണ നവചന്ദ്രവിരാജിതേന
രാഗേണ തേ വരസുധാധരബിംബയുഗ്മേ ।
ഗാങ്ഗേയഗാത്രി മയകാ പരിരഞ്ജിതേഽസ്മി-
ന്ദംശം വിധാസ്യതി ഹഠാത്കിമു കൃഷ്ണകീരഃ ॥ 41 ॥ (വസന്തതിലക)
യത്പ്രാന്തദേശലവലേശവിഘൂര്‍ണിതേന
ബദ്ധഃ ക്ഷണാദ്ഭവതി കൃഷ്ണകരീന്ദ്ര ഉച്ചൈഃ ।
തത്ഖഞ്ജരീടജയിനേത്രയുഗം കദായം
സമ്പൂജയിഷ്യതി ജനസ്തവ കജ്ജലേന ॥ 42 ॥ (വസന്ത)
യസ്യാങ്കരഞ്ജിതശിരാസ്തവ മാനഭങ്ഗേ
ഗോഷ്ഠേന്ദ്രസൂനുരധികാം സുഷമാമുപൈതി ।
ലാക്ഷാരസം സ ച കദാ പദയോരധസ്തേ
ന്യസ്തോ മയാപ്യതിതരാം ഛവിമാപ്സ്യതീഹ ॥ 43 ॥ (വസന്ത)
കലാവതി നതാംസയോഃ പ്രചുരകാമപുഞ്ജോജ്ജ്വല-
ത്കലാനിധിമുരദ്വിഷഃ പ്രകടരാസസംഭാവയോഃ ।
ഭ്രമദ്ഭ്രമരഝങ്കൃതൈര്‍മധുരമല്ലിമാലാം മുദാ
കദാ തവ തയോഃ സമര്‍പയതി ദേവി ദാസീജനഃ ॥ 44 ॥

സൂര്യായ സൂര്യമണിനിര്‍മിതവേദിമധ്യേ
മുഗ്ധാങ്ഗി ഭാവത ഇഹാലികുലൈര്‍വൃതായാഃ ।
അര്‍ഘം സമര്‍പയിതുമുത്കധിയസ്തവാരാ-
ത്സജ്ജാനി കിം സുമുഖി ദാസ്യതി ദാസികേയം ॥ 45 ॥

വ്രജപുരപതിരാജ്ഞ്യാ ആജ്ഞയാ മിഷ്ഠമന്നം
ബഹുവിധമതിയത്നാത്സ്വേന പക്വം വരോരു ।
സപദി നിജസഖീനാം മദ്വിധാനാം ച ഹസ്തൈ-
ര്‍മധുമഥനനിമിത്തം കിം ത്വയാ സന്നിധാസ്യം ॥ 46 ॥

നീതാന്നമദ്വിധലലാടതടേ ലലാടം
പ്രീത്യാ പ്രദായ മുദിതാ വ്രജരാജരാജ്ഞീ ।
പ്രേംണാ പ്രസൂരിവ ഭവത്കുശലസ്യ പൃച്ഛാം
ഭവ്യേ വിധാസ്യതി കദാ മയി താവകത്വാത് ॥ 47 ॥

കൃഷ്ണവക്ത്രാംബുജോച്ഛിഷ്ടം
പ്രസാദം പരമാദരാത് ।
ദത്തം ധനിഷ്ഠയാ ദേവി
കിമാനേഷ്യാമി തേഽഗ്രതഃ ॥ 48 ॥ (അനുഷ്ടുഭ്)
നാനാവിധൈരമൃതസാരരസായനൈസ്തൈഃ
കൃഷ്ണപ്രസാദമിലിതൈരിഹ ഭോജ്യപേയൈഃ ।
ഹാ കുങ്കുമാങ്ഗി ലലിതാദിസഖീവൃതാ ത്വം
യത്നാന്‍മയാ കിമുത്തരാമുപഭോജനീയാ ॥ 49 ॥ (വസന്ത)
പാനായ വാരി മധുരം നവപാടലാദി
കര്‍പൂരവാസിതതരം തരലാക്ഷി ദത്ത്വാ ।
കാലേ കദാ തവ മയാചമനീയദന്ത
കാഷ്ഠാദികം പ്രണയതഃ പരമര്‍പണീയം ॥ 50 ॥ (വസന്ത)
(യുഗ്മകം)
ഭോജനസ്യ സമയേ തവ യത്നാ-
ത്ദേവി ധൂപനിവഹാന്വരഗന്ധാന്‍।
ബീജനാദ്യമപി തത്ക്ഷണയോഗ്യം
ഹാ കദാ പ്രണയതഃ പ്രണയാമി ॥ 51 ॥ (സ്വാഗതാ)
കര്‍പൂരപൂരപരിപൂരിതനാഗവല്ലീ
പര്‍ണാദിപൂഗപരികല്‍പിതവീടികാം തേ ।
വക്ത്രാംബുജേ മധുരഗാത്രി മുദാ കദാഹം
പ്രോത്ഫുല്ലരോമനികരൈഃ പരമര്‍പയാമി ॥ 52 ॥ (വസന്ത)
ആരാത്രികേണ ഭവതീം കിമു ദേവി ദേവീം
നിര്‍മഞ്ഛയിഷ്യതിതരാം ലലിതാ പ്രമോദാത് ।
അന്യാലയശ്ച നവമങ്ഗലഗാനപുഷ്പൈഃ
പ്രാണാര്‍ബുദൈരപി കചൈരപി ദാസികേയം ॥ 53 ॥

ആലീകുലേന ലലിതാപ്രമുഖേന സാര്‍ധം
ആതന്വതീ ത്വമിഹ നിര്‍ഭരമര്‍മഗോഷ്ഠീം ।
മത്പാണികല്‍പിതമനോഹരകേലിതല്‍പം
ആഭൂഷയിഷ്യസി കദാ സ്വപനേന ദേവി ॥ 54 ॥

സംവാഹയിഷ്യതി പദൌ തവ കിങ്കരീയം
ഹാ രൂപമഞ്ജരിരസൌ ച കരാംബുജേ ദ്വേ ।
യസ്മിന്‍മനോജ്ഞഹൃദയേ സദയേഽനയോഃ കിം
ശ്രീമാന്‍ഭവിഷ്യതിതരാം ശുഭവാസരഃ സഃ ॥ 55 ॥

തവോദ്ഗീര്‍ണം ഭോജ്യം സുമുഖി കില കല്ലോലസലിലം
തഥാ പാദാംഭോജാമൃതമിഹ മയാ ഭക്തിലതയാ ।
അയി പ്രേംണാ സാര്‍ധം പ്രണയിജനവര്‍ഗൈര്‍ബഹുവിധൈ-
രഹോ ലബ്ധവ്യം കിം പ്രചുരതരഭോഗ്യോദയബലൈഃ ॥ 56 ॥

ഭോജനാവസരേ ദേവി
സ്നേഹേന സ്വമുഖാംബുജാത് ।
മഹ്യം ത്വദ്ഗതചിത്തായൈ
കിം സുധാസ്ത്വം പ്രദാസ്യസി ॥ 57 ॥ (അനുഷ്ടുഭ്)
അപി ബത രസവത്യാഃ സിദ്ധയേ മാധവസ്യ
വ്രജപതിപുരമുദ്യദ്രോമരോമാ വ്രജന്തീ ।
സ്ഖലിതഗതിരുദഞ്ചത്സ്വാന്തസൌഖ്യേന കിം മേ
ക്വചിദപി നയനാഭ്യാം ലപ്സ്യസേ സ്വാമിനി ത്വം ॥ 58 ॥ (മാലിനീ)
പാര്‍ശ്വദ്വയേ ലലിതയാഥ വിശാഖയാ ച
ത്വാം സര്‍വതഃ പരിജനൈശ്ച പരൈഃ പരീതാം ।
പശ്ചാന്‍മയാ വിഭൃതഭങ്ഗുരമധ്യഭാഗാം
കിം രൂപമഞ്ജരിരിയം പഥി നേഷ്യതീഹ ॥ 59 ॥

ഹംബാരവൈരിഹ ഗവാമപി ബല്ലവാനാം
കോലാഹലൈര്‍വിവിധവന്ദികലാവതാം തൈഃ ।
സംഭ്രാജതേ പ്രിയതയാ വ്രജരാജസൂനോ-
ര്‍ഗോവര്‍ധനാദപി ഗുരുര്‍വ്രജവന്ദിതാദ്യഃ ॥ 60 ॥

പ്രാപ്താം നിജപ്രണയിനീപ്രകരൈഃ പരീതാം
നന്ദീശ്വരം വ്രജമഹേന്ദ്രമഹാലയം തം ।
ദൂരേ നിരീക്ഷ്യ മുദിതാ ത്വരിതം ധനിഷ്ഠാ
ത്വാമാനയിഷ്യതി കദാ പ്രണയൈര്‍മമാഗ്രേ ॥ 61 ॥

(യുഗ്മകം)
പ്രക്ഷാല്യ പാദകമലേ കുശലേ പ്രവിഷ്ടാ
നത്വാ വ്രജേശമഹിഷീപ്രഭൃതീര്‍ഗുരൂസ്താഃ ।
ഹാ കുര്‍വതീ രസവതീം രസഭാക്കദാ ത്വം
സമ്മജ്ജയിഷ്യസിതരാം സുഖസാഗരേ മാം ॥ 62 ॥

മാധവായ നതവക്ത്രമാദൃതാ
ഭോജ്യപേയരസസഞ്ചയം ക്രമാത് ।
തന്വതീ ത്വമിഹ രോഹിണീകരേ
ദേവി ഫുല്ലവദനം കദേക്ഷ്യസേ ॥ 63 ॥

ഭോജനേ ഗുരുസഭാസു കഥഞ്ചി-
ന്‍മാധവേന നതദൃഷ്ടി മുദോത്കം ।
വീക്ഷ്യമാണമിഹ തേ മുഖപദ്മം
മോദയിഷ്യസി കദാ മധുരേ മാം ॥ 64 ॥

അയി വിപിനമടന്തം സൌരഭേയീകുലാനാം
വ്രജനൃപതികുമാരം രക്ഷണേ ദീക്ഷിതം തം ।
വികലമതിജനന്യാ ലാല്യമാനം കദാ ത്വം
സ്മിതമധുരകപോലം വീക്ഷ്യസേ വീക്ഷ്യമാണാ ॥ 65 ॥

ഗോഷ്ഠേശയാഥ കുതുകാച്ഛപഥാദിപൂര്‍വം
സുസ്നിഗ്ധയാ സുമുഖി മാതൃപരാര്‍ധതോഽപി ।
ഹാ ഹ്രീമതി പ്രിയഗണൈഃ സഹ ഭോജ്യമാനാം
കിം ത്വാം നിരീക്ഷ്യ ഹൃദയേ മുദമദ്യ ലപ്സ്യേ ॥ 66 ॥

ആലിങ്ഗനേന ശിരസഃ പരിചുംബനേന
സ്നേഹാവലോകനഭരേണ ച ഖഞ്ജനാക്ഷി ।
ഗോഷ്ഠേശയാ നവവധൂമിവ ലാല്യമാനാം
ത്വാം പ്രേക്ഷ്യ കിം ഹൃദി മഹോത്സവമാതനിഷ്യേ ॥ 67 ॥

ഹാ രൂപമഞ്ജരി സഖി പ്രണയേന ദേവീം
ത്വദ്ബാഹുദത്തഭുജവല്ലരിമായതാക്ഷീം ।
പശ്ചാദഹം കലിതകാമതരങ്ഗരങ്ഗാം
നേഷ്യാമി കിം ഹരിവിഭൂഷിതകേലികുഞ്ജം ॥ 68 ॥

സാകം ത്വയാ സഖി നികുഞ്ജഗൃഹേ സരസ്യാഃ
സ്വസ്യാസ്തടേ കുസുമഭാവിതഭൂഷണേന ।
ശൃങ്ഗാരിതം വിദധതീ പ്രിയമീശ്വരീ സാ
ഹാ ഹാ ഭവിഷ്യതി മദീക്ഷണഗോചരഃ കിം ॥ 69 ॥

ശ്രുത്വാ വിചക്ഷണമുഖാദ്വ്രജരാജസൂനോഃ
ശസ്താഭിസാരസമയം സുഭഗേഽത്ര ഹൃഷ്ടാ ।
സൂക്ഷ്മാംബരൈഃ കുസുമസംസ്കൃതകര്‍ണപൂര
ഹാരാദിഭിശ്ച ഭവതീം കിമലങ്കരിഷ്യേ ॥ 70 ॥

നാനാപുഷ്പൈഃ ക്വണിതമധുപൈര്‍ദേവി സംഭാവിതാഭി-
ര്‍മാലാഭിസ്തദ്ഘുസൃണവിലസത്കാമചിത്രാലിഭിശ്ച ।
രാജദ്ദ്വാരേ സപദി മദനാനന്ദദാഭിഖ്യഗേഹേ
മല്ലീജാലൈഃ ശശിമുഖി കദാ തല്‍പമാകല്‍പയിഷ്യേ ॥ 71 ॥

ശ്രീരൂപമഞ്ജരികരാര്‍ചിതപാദപദ്മ
ഗോഷ്ഠേന്ദ്രനന്ദനഭുജാര്‍പിതമസ്തകായാഃ ।
ഹാ മോദതഃ കനകഗൌരി പദാരവിന്ദ
സംവാഹനാനി ശനകൈസ്തവ കിം കരിഷ്യേ ॥ 72 ॥

ഗോവര്‍ധനാദ്രിനികടേ മുകുടേന നര്‍മ
ലീലാവിദഗ്ധശിരസാം മധുസൂദനേന ।
ദാനച്ഛലേന ഭവതീമവരുധ്യമാനാം
ദ്രക്ഷ്യാമി കിം ഭ്രൂകുടിദര്‍പിതനേത്രയുഗ്മാം ॥ 73 ॥

തവ തനുവരഗന്ധാസങ്ഗിവാതേന ചന്ദ്രാ
വലികരകൃതമല്ലീകേലിതല്‍പാച്ഛലേന ।
മധുരമുഖി മുകുന്ദം കുണ്ഡതീരേ മിലന്തം
മധുപമിവ കദാഹം വീക്ഷ്യ ദര്‍പം കരിഷ്യേ ॥ 74 ॥

സമന്താദുന്‍മത്തഭ്രമരകുലഝങ്കാരനികരൈ-
ര്ലസത്പദ്മസ്തോമൈരപി വിഹഗരാവൈരപി പരം ।
സഖീവൃന്ദൈഃ സ്വീയൈഃ സരസി മധുരേ പ്രാണപതിനാ
കദാ ദ്രക്ഷ്യാമസ്തേ ശശിമുഖി നവം കേലിനിവഹം ॥ 75 ॥

സരോവരലസത്തടേ മധുപഗുഞ്ജികുഞ്ജാന്തരേ
സ്ഫുടത്കുസുമസങ്കുലേ വിവിധപുഷ്പസങ്ഘൈര്‍മുദാ ।
അരിഷ്ടജയിനാ കദാ തവ വരോരു ഭൂഷാവിധി-
ര്‍വിധാസ്യത ഇഹ പ്രിയം മമ സുഖാബ്ധിമാതന്വതാ ॥ 76 ॥

സ്ഫീതസ്വാന്തം കയാചിത്സരഭസമചിരേണാര്‍പ്യമാണൈര്‍ദരോദ്യ-
ന്നാനാപുഷ്പോരുഗുഞ്ജാഫലനികരലസത്കേകിപിഞ്ഛപ്രപഞ്ചൈഃ ।
സോത്കമ്പം രച്യമാനഃ കൃതരുചിഹരിണോത്ഫുല്ലമങ്ഗം വഹന്ത്യാഃ
സ്വാമിന്യാഃ കേശപാശഃ കിമു മമ നയനാനന്ദമുച്ചൈര്‍വിധാതാ ॥ 77 ॥

മാധവം മദനകേലിവിഭ്രമേ
മത്തയാ സരസിജേന ഭവത്യാ ।
താഡിതം സുമുഖി വീക്ഷ്യ കിന്ത്വിയം
ഗൂഢഹാസ്യവദനാ ഭവിഷ്യതി ॥ 78 ॥

സുലലിതനിജബാഹ്വാശ്ലിഷ്ടഗോഷ്ഠേന്ദ്രസൂനോഃ
സുവലിതതരബാഹ്വാശ്ലേഷദീവ്യന്നതാംസാ ।
മധുരമദനഗാനം തന്വതീ തേന സാര്‍ധം
സുഭഗമുഖി മുദം മേ ഹാ കദാ ദാസ്യസി ത്വം ॥ 79 ॥

ജിത്വാ പാശകഖേലായാം ആച്ഛിദ്യ മുരലീം ഹരേഃ ।
ക്ഷിപ്താം മയി ത്വയാ ദേവി ഗോപയിഷ്യാമി താം കദാ ॥ 80 ॥

അപി സുമുഖി കദാഹം മാലതീകേലിതല്‍പേ
മധുരമധുരഗോഷ്ഠീം വിഭ്രതീം വല്ലഭേന ।
മനസിജസുഖദേഽസ്മിന്‍മന്ദിരേ സ്മേരഗണ്ഡാം
സപുലകതനുരേഷാ ത്വാം കദാ ബീജയാമി ॥ 81 ॥

ആയാതോദ്യത്കമലവദനേ ഹന്ത ലീലാഭിസാരാ-
ദ്ഗത്യാടോപൈഃ ശ്രമവിലുലിതം ദേവി പാദാബ്ജയുഗ്മം ।
സ്നേഹാത്സംവാഹയിതുമപി ഹ്രീപുഞ്ജമൂര്‍തേഽപ്യലജ്ജം
നാമഗ്രാഹം നിജജനമിമം ഹാ കദാ നോത്സ്യസി ത്വം ॥ 82 ॥

ഹാ നപ്ത്രി രാധേ തവ സൂര്യഭക്തേഃ
കാലഃ സമുത്പന്ന ഇതഃ കുതോഽസി ।
ഇതീവ രോഷാന്‍മുഖരാ ലപന്തീ
സുധേവ കിം മാം സുഖയിഷ്യതീഹ ॥ 83 ॥

ദേവി ഭാഷിതപീയൂഷം സ്മിതകര്‍പൂരവാസിതം ।
ശ്രോത്രാഭ്യാം നയനാഭ്യാം തേ കിം നു സേവിഷ്യതേ മയാ ॥ 84 ॥

കുസുമചയനഖേലാം കുര്‍വതീ ത്വം പരീതാ
രസകുടിലസഖീഭിഃ പ്രാണനാഥേന സാര്‍ധം ।
കപടകലഹകേല്യാ ക്വാപി രോഷേണ ഭിന്നാ
മമ മുദമതിബേലം ധാസ്യസേ സുവ്രതേ കിം ॥ 85 ॥

നാനാവിധൈഃ പൃഥുലകാകുഭരൈരസഹ്യൈഃ
സമ്പ്രാര്‍ഥിതഃ പ്രിയതയാ ബത മാധവേന ।
ത്വന്‍മാനഭങ്ഗവിധയേ സദയേ ജനോഽയം
വ്യഗ്രഃ പതിഷ്യതി കദാ ലലിതാപദാന്തേ ॥ 86 ॥

പ്രീത്യാ മങ്ഗലഗീതനൃത്യവിലസദ്വീണാദിവാദ്യോത്സവൈഃ
ശുദ്ധാനാം പയസാം ഘടൈര്‍ബഹുവിധൈഃ സംവാസിതാനാം ഭൃശം ।
വൃന്ദാരണ്യമഹാധിപത്യവിധയേ യഃ പൌര്‍ണമാസ്യാ സ്വയം
ധീരേ സംവിഹിതഃ സ കിം തവ മഹാസേകോ മയാ ദ്രക്ഷ്യതേ ॥ 87 ॥

ഭ്രാത്രാ ഗോയുതമത്ര മഞ്ജുവദനേ സ്നേഹേന ദത്ത്വാലയം
ശ്രീദാംനാ കൃപണാം പ്രതോഷ്യ ജടിലാം രക്ഷാഖ്യരാകാക്ഷണേ ।
നീതായാഃ സുഖശോകരോദനഭരൈസ്തേ സന്ദ്രവന്ത്യാഃ പരം
വാത്സല്യാജ്ജനകൌ വിധാസ്യത ഇതഃ കിം ലാലനാം മേഽഗ്രതഃ ॥ 88 ॥

ലജ്ജയാലിപുരതഃ പരതോ മാം
ഗഹ്വരം ഗിരിപതേര്‍ബത നീത്വാ ।
ദിവ്യഗാനമപി തത്സ്വരഭേദം
ശിക്ഷ്യയിഷ്യസി കദാ സദയേ ത്വം ॥ 89 ॥

യാചിതാ ലലിതയാ കില ദേവ്യാ
ലജ്ജയാ നതമുഖീം ഗണതോ മാം ।
ദേവി ദിവ്യരസകാവ്യകദംബം
പാഠയിഷ്യസി കദാ പ്രണയേന ॥ 90 ॥

നിജകുണ്ഡതടികുഞ്ജേ ഗുഞ്ജദ്ഭ്രമരസങ്കുലേ ।
ദേവി ത്വം കച്ഛപിശിക്ഷാം കദാ മാം കാരയിഷ്യസി ॥ 91 ॥

വിഹാരൈസ്ത്രുടിതം ഹാരം ഗുംഫിതും ദയിതം കദാ ।
സഖീനാം ലജ്ജയാ ദേവി സംജ്ഞയാ മാം നിദേക്ഷ്യസി ॥ 92 ॥

സ്വമുഖാന്‍മന്‍മുഖേ ദേവി കദാ താംബൂലചര്‍വിതം ।
സ്നേഹാത്സര്‍വദിശേ വീക്ഷ്യ സമയേ ത്വം പ്രദാസ്യസി ॥ 93 ॥

നിവിഡമദനയുദ്ധേ പ്രാണനാഥേന സാര്‍ധം
ദയിതമധുരകാഞ്ചീ യാ മദാദ്വിസ്മൃതാസീത് ।
ശശിമുഖി സമയേ താം ഹന്ത സംഭാല്യ ഭങ്ഗ്യാ
ത്വരിതമിഹ തദര്‍ഥം കിം ത്വയാഹം പ്രഹേയാ ॥ 94 ॥

കേനാപി ദോഷലവമാത്രലവേന ദേവി
സന്താഡ്യമാന ഇഹ ധീരമതേ ത്വയോച്ചൈഃ ।
രോഷേണ തല്ലലിതയാ കില നീയമാനഃ
സന്ദ്രക്ഷ്യതേ കിമു മനാക്സദരം ജനോഽയം ॥ 95 ॥

തവൈവാസ്മി തവൈവാസ്മി ന ജീവാമി ത്വയാ വിനാ ।
ഇതി വിജ്ഞായ ദേവി ത്വം നയ മാം ചരണാന്തികേ ॥ 96 ॥

സ്വകുണ്ഡം തവ ലോലാക്ഷി സപ്രിയായാഃ സദാസ്പദം ।
അത്രൈവ മമ സംവാസ ഇഹൈവ മമ സംസ്ഥിതിഃ ॥ 97 ॥

ഹേ ശ്രീസരോവര സദാ ത്വയി സാ മദീശാ
പ്രേഷ്ഠേന സാര്‍ധമിഹ ഖേലതി കാമരങ്ഗൈഃ ।
ത്വം ചേത്പ്രിയാത്പ്രിയമതീവ തയോരിതീമാം
ഹാ ദര്‍ശയാദ്യ കൃപയാ മമ ജീവിതം താം ॥ 98 ॥

ക്ഷണമപി തവ സങ്ഗം ന ത്യജേദേവ ദേവീ
ത്വമസി സമവയസ്ത്വാന്നര്‍മഭൂമിര്യദസ്യാഃ ।
ഇതി സുമുഖി വിശാഖേ ദര്‍ശയിത്വാ മദീശാം
മമ വിരഹഹതായാഃ പ്രാണരക്ഷാം കുരുഷ്വ ॥ 99 ॥

ഹാ നാഥ ഗോകുലസുധാകര സുപ്രസന്ന
വക്ത്രാരവിന്ദ മധുരസ്മിത ഹേ കൃപാര്‍ദ്ര ।
യത്ര ത്വയാ വിഹരതേ പ്രണയൈഃ പ്രിയാരാ-
ത്തത്രൈവ മാമപി നയ പ്രിയസേവനായ ॥ 100 ॥

ലക്ഷ്മീര്യദങ്ഘ്രികമലസ്യ നഖാഞ്ചലസ്യ
സൌന്ദര്യബിന്ദുമപി നാര്‍ഹതി ലബ്ധുമീശേ ।
സാ ത്വം വിധാസ്യസി ന ചേന്‍മമ നേത്രദാനം
കിം ജീവിതേന മമ ദുഃഖദവാഗ്നിദേന ॥ 101 ॥

ആശാഭരൈരമൃതസിന്ധുമയൈഃ കഥഞ്ചി-
ത്കാലോ മയാതിഗമിതഃ കില സാമ്പ്രതം ഹി ।
ത്വം ചേത്കൃപാം മയി വിധാസ്യസി നൈവ കിം മേ
പ്രാണൈര്‍വ്രജേന ച വരോരു ബകാരിണാപി ॥ 102 ॥

ത്വം ചേത്കൃപാമയി കൃപാം മയി ദുഃഖിതായാം
നൈവാതനോരതിതരാം കിമിഹ പ്രലാപൈഃ ।
ത്വത്കുണ്ഡമധ്യമപി തദ്ബഹുകാലമേവ
സംസേവ്യമാനമപി കിം നു കരിഷ്യതീഹ ॥ 103 ॥

അയി പ്രണയശാലിനി പ്രണയപുഷ്ടദാസ്യാപ്തയേ
പ്രകാമമതിരോദനൈഃ പ്രചുരദുഃഖദഗ്ധാത്മനാ ।
വിലാപകുസുമാഞ്ജലിര്‍ഹൃദി നിധായ പാദാംബുജേ
മയാ ബത സമര്‍പിതസ്തവ തനോതു തുഷ്ടിം മനാക് ॥ 104 ॥

ഇതി ശ്രീരഘുനാഥദാസഗോസ്വാമിവിരചിതസ്തവാവല്യാം
ശ്രീശ്രീവിലാപകുസുമാഞ്ജലിഃ സമ്പൂര്‍ണാ ।

Sri Vilapa Kusumanjali Meaning:

1) O friend Rupa Manjari, although you are a famous and important person in this town, still you cannot see the face of the Supreme Personality of Godhead standing before you. Your husband is not here, and yet there is a mark on the bimba fruits of your lips as if someone has bitten them. Did a great parrot bite them?

2) O lotus tree, on the pretext of this bunch of new blossoms you are now broadly smiling in this forest. You have every right to be proud. After all, the black Krishna bee has left all the fragrant flower vines and He is now searching for the pathway to you.

3) O Rati manjari, in the king of Vraja’s city, where many gopis live, you are the most pious of all. That is why you are now going to a cave, requested by your queen to search for the favorite belt She forgot in the midst of many pastimes.

4) Let me surrender to my spiritual master, Yadunandana Acarya. A powerful and dear devotee of the Supreme Lord, Yadunandana, he sprinkled the nectar of his mercy on me.

5) I worship Lord Caitanya Candra, the supremely independent ocean of great mercy, who with His ropes of mercy quickly lifted me from the endlessly troublesome great dry well of household life, from which escape is very difficult, who gave me the shelter of His lotus feet, which rebuke the lotuses, and who gave me to Svarupa Damodar Goswami.

6) I was unwilling to drink the nectar of devotional service possessed of renunciation, but Sanatana Goswami, out of his causeless mercy, made me drink, even though I was otherwise unable to do so. Therefore he is an ocean of mercy. He is very much compassionate on fallen souls like me, and thus it is my duty to offer my respectful obeisances unto his lotus feet.

7) O queen, a certain maidservant, overwhelmed with love and her heart burning in the great fire of separation, laments in the following verses.

8) O queen, please rescue this unfortunate person, drowning in an ocean of pain. Place him on the strong boat of your mercy and carry him to the wonderful realm of Your lotus feet.

9) O queen, with the medicine of the red lac from Your lotus feet, please bring back to life this person now dead from the bites of the black snake of not seeing You.

10) O queen, with the nectar of a moment’s glance please restore the life of this gopi maidservant of Your lotus feet, who now burns in the great forest fire of separation from You.

11) O beautiful faced one, when, even in a dream, will I, by decorating my head with the splendid perfumed powder of Your lotus feet, attain the goal of my life?

12) O beautiful one, when will the sound of your ankle bells, sprinkling drops from an ocean of nectar, cure my deafness?

13) O queen, with the two bumblebees of the corners of Your eyes, which in the moonlit rendezvous anxiously wander over each direction as if the forest were a jungle of blue lotuses, will You glance upon this person?

14) O queen of Vrndavan, since Rupa manjari filled my eyes with light in the land of Vraja, I have yearned to see the red lac decorating Your lotus feet.

15) O queen whose eyes are as beautiful as two blossoming lotus flowers, when Your lake, filled with sweet water and splendid with many blossoming lotus flowers and buzzing bees, appeared before my eyes I at once began to yearn for the nectar of direct service to You.

16) O queen, I shall never ask You for anything other than direct service to your lotus feet. I offer my respectful obeisances to Your friendship. I offer my respectful obeisances to Your friendship again and again. May I find Your service as sweet as nectar. May I find Your service as sweet as nectar.

17) O queen whose fair complexion scratches with its nails the pride of yellow turmeric, when, happily marking my arms with auspicious markings embraced by charming red lac, will You give me the dear service of Your lotus feet.

18) O queen, when with great love and happiness will I daily rinse the drains of Your house with pure water, dry them with my own hair, and then scent Your garden pavilion with an abundance of sweetly fragrant incense?

19) When, at Your house early in the morning, will I carefully wash Your two lotus feet with camphor-scented water and then dry them with my hair?

20) When will this maidservant brush Your teeth with a twig, wash Your lotus feet, and, when You have entered another room, massage You with scented oil?

21) O queen whose lotus face defeats the moon, when, with jars of water scented with flowers and camphor and brought by one of Your charming and affectionate friends, will I carefully bathe You?

22) O moon-faced one, will I with a silken towel slowly and carefully dry the water from Your beautiful, delicate limbs, and the two fishes of Your eyes happily and restlessly swim from one direction to another, will I be allowed, the hairs on my body standing up in bliss, to cover Your hips with a matchless red silk cloth, and all Your limbs, from Your head down, with a beautiful blue sari?

23) O beloved of the prince of Vraja, when, after washing Your lotus feet, will this person, with the many beautiful small garlands artistically fashioned by Narmada devi, lovingly braid Your hair?

24) O queen, when will I happily place on Your forehead beautiful musk tilaka as splendid as the full moon, on Your limbs glistening kunkuma, and on Your breasts wonderful pictures in fragrant colors?

25) O queen, will I, drawing a line of red sindura with a jeweled salaka, decorate the part in Your hair?

26) O queen, with a steady hand will I artistically decorate You with the aromatic red tilaka dots that are the most powerful aphrodisiac to madden Lord Krishna?

27) O beautiful one, will I happily decorate with beautiful earrings Your ears, which are the god of love’s two ropes for binding the regal mad elephant of the prince of Vraja’s heart?

28) O beautiful queen, although I carefully placed this garment over Your breasts to cover them from Krishna’s gaze, He has not understood my intention. Tightly embracing You, He has Himself become the garment covering the two treasures dearer than His own life.

29) O golden-complexioned one, will this maidservant place lovely necklaces of pearls and jewels on Your beautiful breasts, Lord Mukunda’s pillows when He is sleepy and fatigued?

30) O lotus-eyed one, at some time will I adorn Your fingers with glittering rings and Your two graceful arms, which are so dear to Lord Hari, with blue armlets studded with jewels?

31) O beautiful-eyed one, will I soon worship Your two lotus feet with jeweled anklets and the petals of Your lotus feet with toe-rings? With a splendid belt will I soon worship Your hips, the sacred pilgrimage place of Lord Krishna?

32) Bowed down with intense bliss, with two jeweled armlets will I decorate Your two graceful lotus arms, which expertly destroy the peacefulness of the swan of Lord Krishna’s heart?

33) O beautiful one, will this person some day worship with a valuable necklace Your neck, which attained all good fortune when it was touched by the arm of Lord Gokulacandra in the festival of the rasa dance?

34) O beautiful-faced one, will I make the Syamantaka jewel, which after the death of proud Sankhacuda, was given by Balarama to cheerful-hearted Madhumangala, which Madhumangala with his own hand gave to You, and which since has become the friend of the Kaustubha jewel, the central jewel of Your necklace?

35) O slender-waisted one, when, fearing that Your very slender waist might break, will I very carefully tie it with a new golden belt splendid with flower-cluster tassels at each end?

36) O golden one, when will Your nose, which defeats the sesame flower, receive from my hand a beautiful golden honey-pearl that agitates the great bumblebee of Lord Krishna?

37) O golden one, when, by Your order, will I place on Your left arm a silken band tied with jewels and flowers?

38) O restless-eyed one, the rings I place in Your ears made Lord Krishna, who agitates all the gopis, aimlessly wander in a circle.

39) O fawn-eyed one, when will I place a dot of splendid musk on Your chin, the temple of Mukunda’s happiness?

40) O queen, when will I decorate Your pearl-like teeth with ruby-like red lines?

41) O girl with the golden lips, will the Krishna-parrot bite the nectar bimba fruits of Your lips, splendid with red khadira and camphor, placed by Me?

42) When will this person worship with black kajjala Your two eyes, which defeat the khanjana birds, and which, with the slightest movement from their corners, in a moment tightly bind the regal elephant of Lord Krishna?

43) His head reddened by the marks of Your feet as He tries to soothe Your jealous anger Lord Krishna has become extremely handsome. When, decorated with nectar red lac by me, will Your feet become very splendid?

44) O graceful artist, O queen, when will this maidservant happily place a sweet jasmine-garland filled with humming bees on Your gracefully sloping shoulders, touched in the rasa dance by Lord Krishna, who has become a moon shining with amorous passion?

45) O girl with charming limbs, O girl with a beautiful face, will this maidservant nearby hand You the articles of worship when, surrounded by Your friends, You are eager at heart to devotedly worship the sun-god on an alter of suryamani jewels?

46) O girl with beautiful thighs, employing the hands of Your friends, such as myself, will You place before Lord Krishna the many delicious foods You very carefully cooked by the order of the queen of Vraja?

47) O beautiful one, when, lovingly touching her forehead to the forehead of they, like me, who had brought the feast, will the jubilant queen of Vraja, like a loving mother, ask me, because I am Your maidservant, about Your welfare?

48) O queen, will I place before You the prasadam remnants tasted by the lotus mouth of Lord Krishna and respectfully brought by Danistha-gopi.

49) O girl whose limbs are anointed with kunkuma, when will I carefully feed You, Lalita, and Your other friends many kinds of ambrosia foods and nectar drinks mixed with the remnants of what was directly tasted by Lord Krishna?

50) O restless-eyed one, when will I lovingly give You sweet drinking-water scented with fresh patala flowers and camphor, water to rinse Your mouth, a toothbrush twig, and other things?

51) O queen, when, with great love, will I carefully light an abundance of aromatic incense, fan You, and perform other suitable services as You take Your meal?

52) O sweet-limbed girl, when, the hairs of my body standing upright in ecstasy, will I place a betel leaf filled with betel nuts and camphor into the lotus flower of Your mouth?

53) O queen, O beloved of Lord Krishna, will Lalita worship you with an arati lamp as Your other friends worship You with auspicious new songs and flowers and this maidservant, thinking You millions of times more dear than her own life’s breath, worships You with a camara whisk?

54) O queen, when, eloquently joking with Lalita and Your other friends, will You decorate with a nap the charming pastime-bed I made with my own hands?

55)O merciful one, O girl with the beautiful heart, will the beautiful and auspicious time come when this maidservant massages Your feet and Rupa manjari massages Your two lotus hands?

56) O girl with the beautiful face, on the strength of some good fortune will I, as a vine of devotion here, in a secret place with Your affectionate friends, attain the remnants You had spit out and the waves of nectar water that washed Your lotus feet?

57) O queen, during Your meal will You take some nectar from Your own lotus mouth and lovingly give it to me, whose heart has gone to You?

58) O queen, will my two eyes someday attain You as, stumbling because of the happiness rising in Your heart, and the hairs of Your body standing erect, You walk to the town of Vraja’s king in order to prepare a nectar feast for Lord Madhava?

59) Will Rupa manjari lead You on the path with Lalita and Visakha at Your two sides, Your friends all around, and me holding Your delicate waist from behind?

60 – 61) When will Danistha, seeing it in the distance, affectionately lead You, in my presence, to Nandisvara, the great abode of the king of Vraja, which is filled with affectionate gopi friends, which is even more important than the Govardhana Hill worshipped by Vraja, which is very dear to the prince of Vraja, and which is filled with the tumultuous sounds of the eloquent gopas and the lowing of the surabhi cows?

62) O sweet one, O talented one, when, washing Your auspicious lotus feet, entering the kitchen, bowing down before the queen of Vraja and the other elder gopis, and cooking a nectar feast, will You plunge me into an ocean of bliss?

63) O queen, when will You be seen, Your head bowed and Your face blossoming with happiness as You place the ambrosia foods and nectar drinks for Lord Madhava in the hand of Rohini devi?

64) O sweet girl, when will Your lotus face, its passionate sidelong glances seen by Lord Madhava during the feast in the company of His elders, fill me with happiness?

65) When will You be seen as You gaze at the prince of Vraja, His cheeks sweet with a smile, as He wanders in the forest fulfilling His vow to protect the surabhi cows, or as He is embraced by His mother, her heart overwhelmed?

66) O girl bashful at heart, O girl with the beautiful face, seeing You happily taking Your meal, according to Your promise, with your dear friends and with the queen of Vraja, who is more affectionate than millions and trillions of mothers, will I at once attain bliss in my heart?

67) O girl whose eyes are restless as khanjana birds, seeing You with an embrace, with kissing Your head, and with many loving glances, loved by the queen of Vraja as if You were her own daughter, will I celebrate a great festival of transcendental bliss in my heart?

68) O friend Rupa manjari, will I, following behind, lead our queen, now a dancing arena for waves of amorous passion, Her large eyes wide open, and your arm affectionately placed about the vine of Her waist, to the pastime forest grove decorated by the presence of Lord Hari?

69) O friend, within my sight will Queen Radha with You decorate Her beloved with flower ornaments in a forest cottage by the shore of Her lake?

70) O beautiful one, hearing from the parrot Vicaksana of Your rendezvous with the prince of Vraja, will I happily decorate You with elegant garments, flower earrings, and necklaces?

71) O queen, when will I decorate the splendid doorway with garlands of many flowers filled with buzzing bees and with many splendid pictures of Kama drawn in kunkuma? O moon-faced girl, when will I decorate the bed in the cottage named Madananandada with networks of flowers?

72) O girl as fair as gold, will I happily and gently massage Your lotus feet as You rest Your head against the arm of the prince of Vraja, His lotus feet worshipped by Rupa manjari’s hands?

73) Will I see You, Your eyebrows knitted and Your eyes burning with pride as Lord Madhusudana, the crown on the heads of expert jesters, stops You near Govardhana Hill on the pretext of collecting a toll?

74) O sweet-faced girl, when, seeing Lord Mukunda because of the breeze carrying the fragrance of Your slender form on some pretext leave the pastime-bed Candravali with her own hand decorated with jasmine flowers, and, like a black bee, meet You at the lake shore, will I shine with pride?

75) O sweet, moon-faced girl, when will we see the new pastimes You enjoy with the Lord of Your life and with Your friends at Your sweet lake filled everywhere with the humming of intoxicated bees, the cooing of birds, and hosts of splendid, blossoming lotuses?

76) O girl with the beautiful thighs, when will Lord Krishna, who floods me with an ocean of bliss, happily decorate You with many kinds of flowers on the splendid lake shore crowded with blossoming flowers and forests full of humming bees?

77) As Her limbs blossom with happiness, will my queen’s hair, decorated by jubilant, trembling Lord Hari with many types of slightly blossomed flowers, many large gunjas, and many splendid peacock feathers, all hastily brought by a certain happy girl, bring bliss to my eyes?

78) O girl with the beautiful face, seeing Lord Madhava struck with a lotus flower by intoxicated You in a flurry of amorous pastimes, will I try to hide the smile on my face?

79) When, O girl with the beautiful face, as You sing sweet love songs with the prince of Vraja, Your splendid graceful shoulder embraced by His long arms and He embraced by Your beautiful arms, will You give me transcendental bliss?

80) O queen, when will I hide the flute that You won from Lord Hari in the dice game, broke, and tossed to me?

81) O girl with the beautiful face, when, the hairs of my body standing up in ecstasy, will I fan You as You lay on a pastime bed of jasmine flowers in the temple of bliss of amorous love, smiling and conversing very sweetly with Your beloved?

82) O queen, O girl whose face is a blossoming lotus flower, O personification of shyness, when, Your two lotus feet exhausted by walking from the rendezvous, will You affectionately call this shameless person by name and engage her in massaging them?

83) “O granddaughter Radha, the time for You to worship the sun god has come! Where are You.” Will Mukhara devi, appearing like the personification of nectar as she angrily speaks in this way, delight me?

84) O queen with my eyes and ears will I serve the nectar of Your words scented with the camphor of Your smile?

85) O pious one, when, picking flowers with Your sweet and crooked friends, You pretend to quarrel with the Lord of Your life and You angrily leave Him, will You fill me with boundless happiness?

86) O merciful one, sweetly begged by Madhava with many unbearable appeals, will this agitated person fall down before Lalita’s feet to break Your jealous anger?

87) O wise and solemn one, will Your coronation as the queen of Vrndavan forest, jubilantly performed by Paurnamasi with a great festival of auspicious singing, dancing and the music of vinas and other instruments, and with many pitchers of pure, scented water, be seen by me?

88) O girl with the beautiful face, when on the full moon day of the month of Sravana Your brother Sridama pleases the miser Jatila by giving her ten thousand cows and then takes You home for a visit, will, as You melt with weeping from both happiness and sorrow, Your parents lovingly embrace You in my presence?

89) O merciful one, when, because I feel shy before Your friends, will You take me to a cave in the king of mountains and there tutor me in the art of melodious singing?

90) O queen, when, requested by Lalita devi, will You affectionately ask me, my head bowed with shyness in the assembly, to recite many splendid and sweet poems?

91) O queen, when, on the shore of Your lake, in a grove filled with humming bees, will You teach me to play the kacchapi lute?

92) O queen, when, because Your friends are too shy to act, will You hint that I should restring the favourite necklace, broken in Your pastimes?

93) O queen, when, after looking in all directions, will You take the chewed betel nuts from Your mouth and affectionately place them in mine?

94) O girl with the moon face, with clever hints will You send me to quickly get the favorite charming sash forgotten in the amorous passionate battle with the Lord of Your life?

95) O grave and sober one, after angrily punishing this person for a very slight fault, will You again glance on her with a little mercy when Lalita brings her before You?

96) I am Yours! I am Yours! I cannot live without You! O queen, please understand this and bring me to Your feet.

97) O restless-eyed girl, Your lake is the eternal home of You and Your beloved. My residence is there. There I stay.

98) O beautiful lake, my queen eternally enjoys amorous pastimes with Her beloved on your shore. If you are most dear to Them, then, please mercifully show me now the girl who is my life and soul.

99) My queen will not leave your company for even a moment. Because You are both the same age you are the realm of Her playful joking pastimes. O girl with the beautiful face, O Visakha, please show me my queen and save the life of me, on the verge of death because I am separated from Her.

100) O Lord, O nectar moon of Gokula, O Lord whose cheerful face is a lotus flower, O sweetly-smiling one, O Lord melting with compassion, so I may serve You both with love please lead me to the place where Your beloved enjoys loving pastimes with You.

101) My queen, even a drop of the beauty of the tip of whose lotus toenail the goddess of fortune is not able to attain, if You do not give charity to my eyes, then what is the use of my life, ablaze with a great forest-fire of sufferings?

102) For me somehow the present moment is flooded by a nectar ocean of many hopes. If You do not give me Your mercy, then of what use to me are this life, the land of Vraja, and Sri Krishna, the enemy of Baka?

103) O merciful one, if You will not give Your great mercy to suffering me, then what is the use of all these words? What will my long service to Your lake accomplish?

104) O affectionate one, I pray that this Vilapa-kusumanjali (Handful of Flowers in the Form of a Lament), which, with much weeping to attain Your loving service, and with a heart burning with pain, I take from my chest and place at Your lotus feet, may give You a little pleasure.

Shri Vilapakusumanjalih Lyrics in Malayalam and Meaning | Hindu Shataka

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top