Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Shri Vrindavana Ashtakam Lyrics in Kannada with Meaning

Shri Vrindavana Ashtakam Lyrics in Kannada with Meaning

70 Views

Rupa-Goswami was born in 1489, died in 1564, was a devotional teacher, a poet and a philosopher of the tradition Gaudiya Vaishnava. With his brother Sanatana Goswami, he is considered the oldest of the six Goswamis of Vrindavan associated with Caitanya Mahaprabhu, a hidden avatar of Krishna in Kali Yuga.

Sri Vrindavanashtakam Lyrics in Kannada:

ಶ್ರೀವೃನ್ದಾವನಾಷ್ಟಕಮ್
ಮುಕುನ್ದಮುರಲೀರವಶ್ರವಣಫುಲ್ಲಹೃದ್ವಲ್ಲರೀ
ಕದಮ್ಬಕಕರಮ್ಬಿತಪ್ರತಿಕದಮ್ಬಕುಂಜಾನ್ತರಾ ।
ಕಲಿನ್ದಗಿರಿನನ್ದಿನೀಕಮಲಕನ್ದಲಾನ್ದೋಲಿನಾ
ಸುಗನ್ಧಿರನಿಲೇನ ಮೇ ಶರಣಮಸ್ತು ವೃನ್ದಾಟವೀ ॥ 1॥

ವಿಕುಂಠಪುರಸಂಶ್ರಯಾದ್ ವಿಪಿನತೋಽಪಿ ನಿಃಶ್ರೇಯಸಾತ್
ಸಹಸ್ರಗುಣಿತಾಂ ಶ್ರಿಯಂ ಪ್ರದುಹತೀ ರಸಶ್ರೇಯಸೀಮ್ ।
ಚತುರ್ಮುಖಮುಖೈರಪಿ ಸ್ಪೃಹಿತತಾರ್ಣದೇಹೋದ್ಭವಾ
ಜಗದ್ಗುರುಭಿರಗ್ರಿಮೈಃ ಶರಣಮಸ್ತು ವೃನ್ದಾಟವೀ ॥ 2॥

ಅನಾರತವಿಕಸ್ವರವ್ರತತಿಪುಂಜಪುಷ್ಪಾವಲೀ
ವಿಸಾರಿವರಸೌರಭೋದ್ಗಮರಮಾಚಮತ್ಕಾರಿಣೀ ।
ಅಮನ್ದಮಕರನ್ದಭೃದ್ವಿಟಪಿವೃನ್ದವೃನ್ದೀಕೃತ
ದ್ವಿರೇಫಕುಲವನ್ದಿತಾ ಶರಣಮಸ್ತು ವೃನ್ದಾಟವೀ ॥ 3॥

ಕ್ಷಣದ್ಯುತಿಘನಶ್ರಿಯೋವ್ರಜನವೀನಯೂನೋಃ ಪದೈಃ
ಸುವಗ್ಲುಭಿರಲಂಕೃತಾ ಲಲಿತಲಕ್ಷ್ಮಲಕ್ಷ್ಮೀಭರೈಃ ।
ತಯೋರ್ನಖರಮಂಡಲೀಶಿಖರಕೇಲಿಚರ್ಯೋಚಿತೈ-
ರ್ವೃತಾ ಕಿಶಲಯಾಂಕುರೈಃ ಶರಣಮಸ್ತು ವೃನ್ದಾಟವೀ ॥ 4॥

ವ್ರಜೇನ್ದ್ರಸಖನನ್ದಿನೀಶುಭತರಾಧಿಕಾರಕ್ರಿಯಾ
ಪ್ರಭಾವಜಸುಖೋತ್ಸವಸ್ಫುರಿತಜಂಗಮಸ್ಥಾವರಾ ।
ಪ್ರಲಮ್ಬದಮನಾನುಜಧ್ವನಿತವಂಶಿಕಾಕಾಕಲೀ
ರಸಜ್ಞಮೃಗಮಂಡಲಾ ಶರಣಮಸ್ತು ವೃನ್ದಾಟವೀ ॥ 5॥

ಅಮನ್ದಮುದಿರಾರ್ಬುದಾಭ್ಯಧಿಕಮಾಧುರೀಮೇದುರ
ವ್ರಜೇನ್ದ್ರಸುತವೀಕ್ಷಣೋನ್ನಟ್ಣ್ತನೀಲಕಂಠೋತ್ಕರಾ ।
ದಿನೇಶಸುಹೃದಾತ್ಮಜಾಕೃತನಿಜಾಭಿಮಾನೋಲ್ಲಸಲ್-
ಲತಾಖಗಮೃಗಾಂಗನಾ ಶರಣಮಸ್ತು ವೃನ್ದಾಟವೀ ॥ 6॥

ಅಗಣ್ಯಗುಣನಾಗರೀಗಣಗರಿಷ್ಠಗಾನ್ಧರ್ವಿಕಾ
ಮನೋಜರಣಚಾತುರೀಪಿಶುನಕುಂಜಪುಂಜೋಜ್ಜ್ವಲಾ ।
ಜಗತ್ತ್ರಯಕಲಾಗುರೋರ್ಲಲಿತಲಾಸ್ಯವಲ್ಗತ್ಪದ
ಪ್ರಯೋಗವಿಧಿಸಾಕ್ಷಿಣೀ ಶರಣಮಸ್ತು ವೃನ್ದಾಟವೀ ॥ 7॥

ವರಿಷ್ಠಹರಿದಾಸತಾಪದಸಮೃದ್ಧಗೋವರ್ಧನಾ
ಮಧೂದ್ವಹವಧೂಚಮತ್ಕೃತಿನಿವಾಸರಾಸಸ್ಥಲಾ ।
ಅಗೂಢಗಹನಶ್ರಿಯೋ ಮಧುರಿಮವ್ರಜೇನೋಜ್ಜ್ವಲಾ
ವ್ರಜಸ್ಯ ಸಹಜೇನ ಮೇ ಶರಣಮಸ್ತು ವೃನ್ದಾಟವೀ ॥ 8॥

ಇದಂ ನಿಖಿಲನಿಷ್ಕುಟಾವಲಿವರಿಷ್ಠವೃನ್ದಾಟವೀ
ಗುಣಸ್ಮರಣಕಾರಿ ಯಃ ಪಠತಿ ಸುಷ್ಠು ಪದ್ಯಾಷ್ಟಕಮ್ ।
ವಸನ್ ವ್ಯಸನಮುಕ್ತಧೀರನಿಶಮತ್ರ ಸದ್ವಾಸನಃ
ಸ ಪೀತವಸನೇ ವಶೀ ರತಿಮವಾಪ್ಯ ವಿಕ್ರೀಡತಿ ॥ 9॥

ಇತಿ ಶ್ರೀರೂಪಗೋಸ್ವಾಮಿವಿರಚಿತಸ್ತವಮಾಲಾಯಾಂ ಶ್ರೀವೃನ್ದಾವನಾಷ್ಟಕಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ।

Shri Vrindavan Ashtakam Meaning:

May Vrndavana, which is fragrant with a gentle breeze that makes the lotuses in the Yamuna rock to and fro, where there are groves of kadamba trees and there are many gopis, their hearts blossoming with happiness by hearing the music of Lord Mukunda’s flute, be my shelter. || 1 ||

May Vrndavana, where Lord Brahma and other jagad-gurus desire to be born even as a blade of grass, and which, even though it is a forest, are many thousands of times more opulent, beautiful, charming, and sweet than the spiritual cities of Vaikuntha, be my shelter. || 2 ||

May Vrndavana, where the fragrance of the eternally blossoming flower vines fills the goddess of fortune with wonder, and where the bumblebees in the trees filled with very sweet honey are poets who bow down and recite eloquent prayers, be my shelter. || 3 ||

May Vrndavana, which is decorated with blades of grass that bear the charming, gracefully marked footprints and playful toenail prints of the youthful divine couple of Vraja, who are as glorious as a monsoon cloud and lightning, be my shelter. || 4 ||

May Vrndavana, where the moving and inert creatures celebrate a festival of great happiness by seeing the glory of Srimati Radharani’s beautiful pastimes, and where the deer taste the nectar of Lord Krsna’s sweet flute-music, be my shelter. || 5 ||

May Vrndavana, where the peacocks leap and dance to see the prince of Vraja, who is more charming than a host of monsoon clouds, and where the does, birds, and flowering vines become jubilant to hear Srimati Radharani proudly claim the forest as Her property, be my shelter. || 6 ||

May Vrndavana, which is splendid with the expert skill in lover’s quarrels of Srimati Radharani, the best of all virtuous heroines, and which is the witness to the gracefully dancing feet of Lord Krsna, the teacher of fine arts to the three worlds, be my shelter. || 7 ||

May Vrndavana, where is Govardhana Hill, which is fortunate to be the best servant of Lord Hari, and where is the rasa dance arena, which fills the beautiful gopis with wonder, and where is the splendid sweetness of many charming forest groves, be my shelter. || 8 ||

A person who resides here in Vrndavana, whose heart is free from sin, who controls his senses, who always stays with the devotees, and who carefully reads these eight verses, which bring to mind the transcendental virtues of Vrndavana, the best of all forest gardens, will attain love for and enjoy transcendental pastimes with Lord Krsna. || 9 ||

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *