Temples in India Info: Unveiling the Divine Splendor

Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras, and More: Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Sree Datta Atharva Seersham Lyrics in Kannada

Sree Datta Atharva Seersham in Kannada:

ಶ್ರೀದತ್ತ ಅಥರ್ವಶೀರ್ಷ
.. ಹರಿಃ ಓಂ ..

ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ದತ್ತಾತ್ರೇಯಾಯ ಅವಧೂತಾಯ
ದಿಗಂಬರಾಯವಿಧಿಹರಿಹರಾಯ ಆದಿತತ್ತ್ವಾಯ ಆದಿಶಕ್ತಯೇ .. 1..

ತ್ವಂ ಚರಾಚರಾತ್ಮಕಃ ಸರ್ವವ್ಯಾಪೀ ಸರ್ವಸಾಕ್ಷೀ
ತ್ವಂ ದಿಕ್ಕಾಲಾತೀತಃ ತ್ವಂ ದ್ವಂದ್ವಾತೀತಃ .. 2..

ತ್ವಂ ವಿಶ್ವಾತ್ಮಕಃ ತ್ವಂ ವಿಶ್ವಾಧಾರಃ ವಿಶ್ವೇಶಃ
ವಿಶ್ವನಾಥಃ ತ್ವಂ ವಿಶ್ವನಾಟಕಸೂತ್ರಧಾರಃ
ತ್ವಮೇವ ಕೇವಲಂ ಕರ್ತಾಸಿ ತ್ವಂ ಅಕರ್ತಾಸಿ ಚ ನಿತ್ಯಂ .. 3..

ತ್ವಂ ಆನಂದಮಯಃ ಧ್ಯಾನಗಮ್ಯಃ ತ್ವಂ ಆತ್ಮಾನಂದಃ
ತ್ವಂ ಪರಮಾನಂದಃ ತ್ವಂ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಃ
ತ್ವಮೇವ ಚೈತನ್ಯಃ ಚೈತನ್ಯದತ್ತಾತ್ರೇಯಃ
ಓಂ ಚೈತನ್ಯದತ್ತಾತ್ರೇಯಾಯ ನಮಃ .. 4..

ತ್ವಂ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಃ ಭಕ್ತತಾರಕಃ ಭಕ್ತರಕ್ಷಕಃ
ದಯಾಘನಃ ಭಜನಪ್ರಿಯಃ ತ್ವಂ ಪತಿತಪಾವನಃ
ಕರುಣಾಕರಃ ಭವಭಯಹರಃ .. 5..

ತ್ವಂ ಭಕ್ತಕಾರಣಸಂಭೂತಃ ಅತ್ರಿಸುತಃ ಅನಸೂಯಾತ್ಮಜಃ
ತ್ವಂ ಶ್ರೀಪಾದಶ್ರೀವಲ್ಲಭಃ ತ್ವಂ ಗಾಣಗಗ್ರಾಮನಿವಾಸೀ
ಶ್ರೀಮನ್ನೃಸಿಂಹಸರಸ್ವತೀ ತ್ವಂ ಶ್ರೀನೃಸಿಂಹಭಾನಃ
ಅಕ್ಕಲಕೋಟನಿವಾಸೀ ಶ್ರೀಸ್ವಾಮೀಸಮರ್ಥಃ
ತ್ವಂ ಕರವೀರನಿವಾಸೀ ಪರಮಸದ್ಗುರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಸರಸ್ವತೀ
ತ್ವಂ ಶ್ರೀಸದ್ಗುರು ಮಾಧವಸರಸ್ವತೀ .. 6..

ತ್ವಂ ಸ್ಮರ್ತೃಗಾಮೀ ಶ್ರೀಗುರೂದತ್ತಃ ಶರಣಾಗತೋಽಸ್ಮಿ ತ್ವಾಂ .
ದೀನೇ ಆರ್ತೇ ಮಯಿ ದಯಾಂ ಕುರು
ತವ ಏಕಮಾತ್ರದೃಷ್ಟಿಕ್ಷೇಪಃ ದುರಿತಕ್ಷಯಕಾರಕಃ .
ಹೇ ಭಗವನ್, ವರದದತ್ತಾತ್ರೇಯ,
ಮಾಮುದ್ಧರ, ಮಾಮುದ್ಧರ, ಮಾಮುದ್ಧರ ಇತಿ ಪ್ರಾರ್ಥಯಾಮಿ .
ಓಂ ದ್ರಾಂ ದತ್ತಾತ್ರೇಯಾಯ ನಮಃ .. 7..

.. ಓಂ ದಿಗಂಬರಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ಅವಧೂತಾಯ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನೋ ದತ್ತಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ ..

Also Read:

Sree Datta Atharva Seersham in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top