Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Durga Devi Stotram / Sree Durga Nakshatra Malika Stuti in Kannada and English

Sree Durga Nakshatra Malika Stuti in Kannada and English

617 Views

Sree Durga Nakshatra Malika Stuti Lyrics in Kannada:

ವಿರಾಟನಗರಂ ರಮ್ಯಂ ಗಚ್ಛಮಾನೋ ಯುಧಿಷ್ಠಿರಃ |
ಅಸ್ತುವನ್ಮನಸಾ ದೇವೀಂ ದುರ್ಗಾಂ ತ್ರಿಭುವನೇಶ್ವರೀಮ್ || 1 ||

ಯಶೋದಾಗರ್ಭಸಂಭೂತಾಂ ನಾರಾಯಣವರಪ್ರಿಯಾಮ್ |
ನಂದಗೋಪಕುಲೇಜಾತಾಂ ಮಂಗಳ್ಯಾಂ ಕುಲವರ್ಧನೀಮ್ || 2 ||

ಕಂಸವಿದ್ರಾವಣಕರೀಮ್ ಅಸುರಾಣಾಂ ಕ್ಷಯಂಕರೀಮ್ |
ಶಿಲಾತಟವಿನಿಕ್ಷಿಪ್ತಾಮ್ ಆಕಾಶಂ ಪ್ರತಿಗಾಮಿನೀಮ್ || 3 ||

ವಾಸುದೇವಸ್ಯ ಭಗಿನೀಂ ದಿವ್ಯಮಾಲ್ಯ ವಿಭೂಷಿತಾಮ್ |
ದಿವ್ಯಾಂಬರಧರಾಂ ದೇವೀಂ ಖಡ್ಗಖೇಟಕಧಾರಿಣೀಮ್ || 4 ||

Sree Durga Nakshatra Malika Stuti

ಭಾರಾವತರಣೇ ಪುಣ್ಯೇ ಯೇ ಸ್ಮರಂತಿ ಸದಾಶಿವಾಮ್ |
ತಾನ್ವೈ ತಾರಯತೇ ಪಾಪಾತ್ ಪಂಕೇಗಾಮಿವ ದುರ್ಬಲಾಮ್ || 5 ||

ಸ್ತೋತುಂ ಪ್ರಚಕ್ರಮೇ ಭೂಯೋ ವಿವಿಧೈಃ ಸ್ತೋತ್ರಸಂಭವೈಃ |
ಆಮಂತ್ರ್ಯ ದರ್ಶನಾಕಾಂಕ್ಷೀ ರಾಜಾ ದೇವೀಂ ಸಹಾನುಜಃ || 6 ||

ನಮೋ‌உಸ್ತು ವರದೇ ಕೃಷ್ಣೇ ಕುಮಾರಿ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣಿ |
ಬಾಲಾರ್ಕ ಸದೃಶಾಕಾರೇ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರನಿಭಾನನೇ || 7 ||

ಚತುರ್ಭುಜೇ ಚತುರ್ವಕ್ತ್ರೇ ಪೀನಶ್ರೋಣಿಪಯೋಧರೇ |
ಮಯೂರಪಿಂಛವಲಯೇ ಕೇಯೂರಾಂಗದಧಾರಿಣಿ || 8 ||

ಭಾಸಿ ದೇವಿ ಯದಾ ಪದ್ಮಾ ನಾರಾಯಣಪರಿಗ್ರಹಃ |
ಸ್ವರೂಪಂ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯಂ ಚ ವಿಶದಂ ತವ ಖೇಚರಿ || 9 ||

ಕೃಷ್ಣಚ್ಛವಿಸಮಾ ಕೃಷ್ಣಾ ಸಂಕರ್ಷಣಸಮಾನನಾ |
ಬಿಭ್ರತೀ ವಿಪುಲೌ ಬಾಹೂ ಶಕ್ರಧ್ವಜಸಮುಚ್ಛ್ರಯೌ || 10 ||

ಪಾತ್ರೀ ಚ ಪಂಕಜೀ ಕಂಠೀ ಸ್ತ್ರೀ ವಿಶುದ್ಧಾ ಚ ಯಾ ಭುವಿ |
ಪಾಶಂ ಧನುರ್ಮಹಾಚಕ್ರಂ ವಿವಿಧಾನ್ಯಾಯುಧಾನಿ ಚ || 11 ||

ಕುಂಡಲಾಭ್ಯಾಂ ಸುಪೂರ್ಣಾಭ್ಯಾಂ ಕರ್ಣಾಭ್ಯಾಂ ಚ ವಿಭೂಷಿತಾ |
ಚಂದ್ರವಿಸ್ಪಾರ್ಧಿನಾ ದೇವಿ ಮುಖೇನ ತ್ವಂ ವಿರಾಜಸೇ || 12 ||

ಮುಕುಟೇನ ವಿಚಿತ್ರೇಣ ಕೇಶಬಂಧೇನ ಶೋಭಿನಾ |
ಭುಜಂಗಾ‌உಭೋಗವಾಸೇನ ಶ್ರೋಣಿಸೂತ್ರೇಣ ರಾಜತಾ || 13 ||

ಭ್ರಾಜಸೇ ಚಾವಬದ್ಧೇನ ಭೋಗೇನೇವೇಹ ಮಂದರಃ |
ಧ್ವಜೇನ ಶಿಖಿಪಿಂಛಾನಾಮ್ ಉಚ್ಛ್ರಿತೇನ ವಿರಾಜಸೇ || 14 ||

ಕೌಮಾರಂ ವ್ರತಮಾಸ್ಥಾಯ ತ್ರಿದಿವಂ ಪಾವಿತಂ ತ್ವಯಾ |
ತೇನ ತ್ವಂ ಸ್ತೂಯಸೇ ದೇವಿ ತ್ರಿದಶೈಃ ಪೂಜ್ಯಸೇ‌உಪಿ ಚ || 15 ||

ತ್ರೈಲೋಕ್ಯ ರಕ್ಷಣಾರ್ಥಾಯ ಮಹಿಷಾಸುರನಾಶಿನಿ |
ಪ್ರಸನ್ನಾ ಮೇ ಸುರಶ್ರೇಷ್ಠೇ ದಯಾಂ ಕುರು ಶಿವಾ ಭವ || 16 ||

ಜಯಾ ತ್ವಂ ವಿಜಯಾ ಚೈವ ಸಂಗ್ರಾಮೇ ಚ ಜಯಪ್ರದಾ |
ಮಮಾ‌உಪಿ ವಿಜಯಂ ದೇಹಿ ವರದಾ ತ್ವಂ ಚ ಸಾಂಪ್ರತಮ್ || 17 ||

ವಿಂಧ್ಯೇ ಚೈವ ನಗಶ್ರೇಷ್ಟೇ ತವ ಸ್ಥಾನಂ ಹಿ ಶಾಶ್ವತಮ್ |
ಕಾಳಿ ಕಾಳಿ ಮಹಾಕಾಳಿ ಸೀಧುಮಾಂಸ ಪಶುಪ್ರಿಯೇ || 18 ||

ಕೃತಾನುಯಾತ್ರಾ ಭೂತೈಸ್ತ್ವಂ ವರದಾ ಕಾಮಚಾರಿಣಿ |
ಭಾರಾವತಾರೇ ಯೇ ಚ ತ್ವಾಂ ಸಂಸ್ಮರಿಷ್ಯಂತಿ ಮಾನವಾಃ || 19 ||

ಪ್ರಣಮಂತಿ ಚ ಯೇ ತ್ವಾಂ ಹಿ ಪ್ರಭಾತೇ ತು ನರಾ ಭುವಿ |
ನ ತೇಷಾಂ ದುರ್ಲಭಂ ಕಿಂಚಿತ್ ಪುತ್ರತೋ ಧನತೋ‌உಪಿ ವಾ || 20 ||

ದುರ್ಗಾತ್ತಾರಯಸೇ ದುರ್ಗೇ ತತ್ವಂ ದುರ್ಗಾ ಸ್ಮೃತಾ ಜನೈಃ |
ಕಾಂತಾರೇಷ್ವವಪನ್ನಾನಾಂ ಮಗ್ನಾನಾಂ ಚ ಮಹಾರ್ಣವೇ || 21 ||

(ದಸ್ಯುಭಿರ್ವಾ ನಿರುದ್ಧಾನಾಂ ತ್ವಂ ಗತಿಃ ಪರಮಾ ನೃಣಾಮ)
ಜಲಪ್ರತರಣೇ ಚೈವ ಕಾಂತಾರೇಷ್ವಟವೀಷು ಚ |
ಯೇ ಸ್ಮರಂತಿ ಮಹಾದೇವೀಂ ನ ಚ ಸೀದಂತಿ ತೇ ನರಾಃ || 22 ||

ತ್ವಂ ಕೀರ್ತಿಃ ಶ್ರೀರ್ಧೃತಿಃ ಸಿದ್ಧಿಃ ಹ್ರೀರ್ವಿದ್ಯಾ ಸಂತತಿರ್ಮತಿಃ |
ಸಂಧ್ಯಾ ರಾತ್ರಿಃ ಪ್ರಭಾ ನಿದ್ರಾ ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾ ಕಾಂತಿಃ ಕ್ಷಮಾ ದಯಾ || 23 ||

ನೃಣಾಂ ಚ ಬಂಧನಂ ಮೋಹಂ ಪುತ್ರನಾಶಂ ಧನಕ್ಷಯಮ್ |
ವ್ಯಾಧಿಂ ಮೃತ್ಯುಂ ಭಯಂ ಚೈವ ಪೂಜಿತಾ ನಾಶಯಿಷ್ಯಸಿ || 24 ||

ಸೋ‌உಹಂ ರಾಜ್ಯಾತ್ಪರಿಭ್ರಷ್ಟಃ ಶರಣಂ ತ್ವಾಂ ಪ್ರಪನ್ನವಾನ್ |
ಪ್ರಣತಶ್ಚ ಯಥಾ ಮೂರ್ಧ್ನಾ ತವ ದೇವಿ ಸುರೇಶ್ವರಿ || 25 ||

ತ್ರಾಹಿ ಮಾಂ ಪದ್ಮಪತ್ರಾಕ್ಷಿ ಸತ್ಯೇ ಸತ್ಯಾ ಭವಸ್ವ ನಃ |
ಶರಣಂ ಭವ ಮೇ ದುರ್ಗೇ ಶರಣ್ಯೇ ಭಕ್ತವತ್ಸಲೇ || 26 ||

ಏವಂ ಸ್ತುತಾ ಹಿ ಸಾ ದೇವೀ ದರ್ಶಯಾಮಾಸ ಪಾಂಡವಮ್ |
ಉಪಗಮ್ಯ ತು ರಾಜಾನಮಿದಂ ವಚನಮಬ್ರವೀತ್ || 27 ||

ಶೃಣು ರಾಜನ್ ಮಹಾಬಾಹೋ ಮದೀಯಂ ವಚನಂ ಪ್ರಭೋ |
ಭವಿಷ್ಯತ್ಯಚಿರಾದೇವ ಸಂಗ್ರಾಮೇ ವಿಜಯಸ್ತವ || 28 ||

ಮಮ ಪ್ರಸಾದಾನ್ನಿರ್ಜಿತ್ಯ ಹತ್ವಾ ಕೌರವ ವಾಹಿನೀಮ್ |
ರಾಜ್ಯಂ ನಿಷ್ಕಂಟಕಂ ಕೃತ್ವಾ ಭೋಕ್ಷ್ಯಸೇ ಮೇದಿನೀಂ ಪುನಃ || 29 ||

ಭ್ರಾತೃಭಿಃ ಸಹಿತೋ ರಾಜನ್ ಪ್ರೀತಿಂ ಪ್ರಾಪ್ಸ್ಯಸಿ ಪುಷ್ಕಲಾಮ್ |
ಮತ್ಪ್ರಸಾದಾಚ್ಚ ತೇ ಸೌಖ್ಯಮ್ ಆರೋಗ್ಯಂ ಚ ಭವಿಷ್ಯತಿ || 30 ||

ಯೇ ಚ ಸಂಕೀರ್ತಯಿಷ್ಯಂತಿ ಲೋಕೇ ವಿಗತಕಲ್ಮಷಾಃ |
ತೇಷಾಂ ತುಷ್ಟಾ ಪ್ರದಾಸ್ಯಾಮಿ ರಾಜ್ಯಮಾಯುರ್ವಪುಸ್ಸುತಮ್ || 31 ||

ಪ್ರವಾಸೇ ನಗರೇ ಚಾಪಿ ಸಂಗ್ರಾಮೇ ಶತ್ರುಸಂಕಟೇ |
ಅಟವ್ಯಾಂ ದುರ್ಗಕಾಂತಾರೇ ಸಾಗರೇ ಗಹನೇ ಗಿರೌ || 32 ||

ಯೇ ಸ್ಮರಿಷ್ಯಂತಿ ಮಾಂ ರಾಜನ್ ಯಥಾಹಂ ಭವತಾ ಸ್ಮೃತಾ |
ನ ತೇಷಾಂ ದುರ್ಲಭಂ ಕಿಂಚಿದಸ್ಮಿನ್ ಲೋಕೇ ಭವಿಷ್ಯತಿ || 33 ||

ಯ ಇದಂ ಪರಮಸ್ತೋತ್ರಂ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಶೃಣುಯಾದ್ವಾ ಪಠೇತ ವಾ |
ತಸ್ಯ ಸರ್ವಾಣಿ ಕಾರ್ಯಾಣಿ ಸಿಧ್ಧಿಂ ಯಾಸ್ಯಂತಿ ಪಾಂಡವಾಃ || 34 ||

ಮತ್ಪ್ರಸಾದಾಚ್ಚ ವಸ್ಸರ್ವಾನ್ ವಿರಾಟನಗರೇ ಸ್ಥಿತಾನ್ |
ನ ಪ್ರಙ್ಞಾಸ್ಯಂತಿ ಕುರವಃ ನರಾ ವಾ ತನ್ನಿವಾಸಿನಃ || 35 ||

ಇತ್ಯುಕ್ತ್ವಾ ವರದಾ ದೇವೀ ಯುಧಿಷ್ಠಿರಮರಿಂದಮಮ್ |
ರಕ್ಷಾಂ ಕೃತ್ವಾ ಚ ಪಾಂಡೂನಾಂ ತತ್ರೈವಾಂತರಧೀಯತ || 38 ||

Sree Durga Nakshatra Malika Stuti Lyrics in Kannada:

viratanagaram ramyam gacchamano yudhisthirah |
astuvanmanasa devim durgam tribhuvanesvarim || 1 ||

yasodagarbhasambhutam narayanavarapriyam |
nandagopakulejatam mangaḷyam kulavardhanim || 2 ||

kamsavidravanakarim asuranam ksayankarim |
silatataviniksiptam akasam pratigaminim || 3 ||

vasudevasya bhaginim divyamalya vibhusitam |
divyambaradharam devim khadgakhetakadharinim || 4 ||

bharavatarane punye ye smaranti sadasivam |
tanvai tarayate papat pankegamiva durbalam || 5 ||

stotum pracakrame bhuyo vividhaih stotrasambhavaih |
amantrya darsanakanksi raja devim sahanujah || 6 ||

namo‌உstu varade krsne kumari brahmacarini |
balarka sadrsakare purnacandranibhanane || 7 ||

caturbhuje caturvaktre pinasronipayodhare |
mayurapimchavalaye keyurangadadharini || 8 ||

bhasi devi yada padma narayanaparigrahah |
svarupam brahmacaryam ca visadam tava khecari || 9 ||

krsnacchavisama krsna sankarsanasamanana |
bibhrati vipulau bahu sakradhvajasamucchrayau || 10 ||

patri ca pankaji kanthi stri visuddha ca ya bhuvi |
pasam dhanurmahacakram vividhanyayudhani ca || 11 ||

kundalabhyam supurnabhyam karnabhyam ca vibhusita |
candravispardhina devi mukhena tvam virajase || 12 ||

mukutena vicitrena kesabandhena sobhina |
bhujanga‌உbhogavasena sronisutrena rajata || 13 ||

bhrajase cavabaddhena bhogeneveha mandarah |
dhvajena sikhipimchanam ucchritena virajase || 14 ||

kaumaram vratamasthaya tridivam pavitam tvaya |
tena tvam stuyase devi tridasaih pujyase‌உpi ca || 15 ||

trailokya raksanarthaya mahisasuranasini |
prasanna me surasresthe dayam kuru siva bhava || 16 ||

jaya tvam vijaya caiva sangrame ca jayaprada |
mama‌உpi vijayam dehi varada tvam ca sampratam || 17 ||

vindhye caiva nagasreste tava sthanam hi sasvatam |
kaḷi kaḷi mahakaḷi sidhumamsa pasupriye || 18 ||

krtanuyatra bhutaistvam varada kamacarini |
bharavatare ye ca tvam samsmarisyanti manavah || 19 ||

pranamanti ca ye tvam hi prabhate tu nara bhuvi |
na tesam durlabham kiñcit putrato dhanato‌உpi va || 20 ||

durgattarayase durge tatvam durga smrta janaih |
kantaresvavapannanam magnanam ca maharnave || 21 ||
(dasyubhirva niruddhanam tvam gatih parama nrnama)

jalapratarane caiva kantaresvatavisu ca |
ye smaranti mahadevim na ca sidanti te narah || 22 ||

tvam kirtih srirdhrtih siddhih hrirvidya santatirmatih |
sandhya ratrih prabha nidra jyotsna kantih ksama daya || 23 ||

nrnam ca bandhanam moham putranasam dhanaksayam |
vyadhim mrtyum bhayam caiva pujita nasayisyasi || 24 ||

so‌உham rajyatparibhrastah saranam tvam prapannavan |
pranatasca yatha murdhna tava devi suresvari || 25 ||

trahi mam padmapatraksi satye satya bhavasva nah |
saranam bhava me durge saranye bhaktavatsale || 26 ||

evam stuta hi sa devi darsayamasa pandavam |
upagamya tu rajanamidam vacanamabravit || 27 ||

srnu rajan mahabaho madiyam vacanam prabho |
bhavisyatyaciradeva sangrame vijayastava || 28 ||

mama prasadannirjitya hatva kaurava vahinim |
rajyam niskantakam krtva bhoksyase medinim punah || 29 ||

bhratrbhih sahito rajan pritim prapsyasi puskalam |
matprasadacca te saukhyam arogyam ca bhavisyati || 30 ||

ye ca sankirtayisyanti loke vigatakalmasah |
tesam tusta pradasyami rajyamayurvapussutam || 31 ||

pravase nagare capi sangrame satrusankate |
atavyam durgakantare sagare gahane girau || 32 ||

ye smarisyanti mam rajan yathaham bhavata smrta |
na tesam durlabham kiñcidasmin loke bhavisyati || 33 ||

ya idam paramastotram bhaktya srnuyadva patheta va |
tasya sarvani karyani sidhdhim yasyanti pandavah || 34 ||

matprasadacca vassarvan viratanagare sthitan |
na pranñasyanti kuravah nara va tannivasinah || 35 ||

ityuktva varada devi yudhisthiramarindamam |
raksam krtva ca pandunam tatraivantaradhiyata || 38 ||

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *