Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Sri Adi Shankaracharya Stotra of 108 Names Lyrics in Gujarati and Meaning

Shri Shankaracharya Stotra of 108 Names Lyrics in Gujarati:

શ્રીશઙ્કરાચાર્યાષ્ટોત્તરશતનામસ્તોત્રમ્
શ્રીશઙ્કરાચાર્યવર્યો બ્રહ્માનન્દપ્રદાયકઃ ।
અજ્ઞાનતિમિરાદિત્યસ્સુજ્ઞાનામ્બુધિચન્દ્રમાઃ ॥ ૧ ॥

વર્ણાશ્રમપ્રતિષ્ઠાતા શ્રીમાન્મુક્તિપ્રદાયકઃ ।
શિષ્યોપદેશનિરતો ભક્તાભીષ્ટપ્રદાયકઃ ॥ ૨ ॥

સૂક્ષ્મતત્ત્વરહસ્યજ્ઞઃ કાર્યાકાર્યપ્રબોધકઃ ।
જ્ઞાનમુદ્રાઞ્ચિતકરશ્-શિષ્યહૃત્તાપહારકઃ ॥ ૩ ॥

પરિવ્રાજાશ્રમોદ્ધર્તા સર્વતન્ત્રસ્વતન્ત્રધીઃ ।
અદ્વૈતસ્થાપનાચાર્યસ્સાક્ષાચ્છઙ્કરરૂપભૃત્ ॥ ૪ ॥

ષન્મતસ્થાપનાચાર્યસ્ત્રયીમાર્ગ પ્રકાશકઃ ।
વેદવેદાન્તતત્ત્વજ્ઞો દુર્વાદિમતખણ્ડનઃ ॥ ૫ ॥

વૈરાગ્યનિરતશ્શાન્તસ્સંસારાર્ણવતારકઃ ।
પ્રસન્નવદનામ્ભોજઃ પરમાર્થપ્રકાશકઃ ॥ ૬ ॥

પુરાણસ્મૃતિસારજ્ઞો નિત્યતૃપ્તો મહાઞ્છુચિઃ ।
નિત્યાનન્દો નિરાતઙ્કો નિસ્સઙ્ગો નિર્મલાત્મકઃ ॥ ૭ ॥

નિર્મમો નિરહઙ્કારો વિશ્વવન્દ્યપદામ્બુજઃ ।
સત્ત્વપ્રધાનસ્સદ્ભાવસ્સઙ્ખ્યાતીતગુણોજ્જ્વલઃ ॥ ૮ ॥

અનઘસ્સારહૃદયસ્સુધીસારસ્વતપ્રદઃ ।
સત્યાત્મા પુણ્યશીલશ્ચ સાઙ્ખ્યયોગવિલક્ષણઃ ॥ ૯ ॥

તપોરાશિર્ મહાતેજો ગુણત્રયવિભાગવિત્ ।
કલિઘ્નઃ કાલકર્મજ્ઞસ્તમોગુણનિવારકઃ ॥ ૧૦ ॥

ભગવાન્ભારતીજેતા શારદાહ્વાનપણ્દિતઃ ।
ધર્માધર્મવિભાવજ્ઞો લક્ષ્યભેદપ્રદર્શકઃ ॥ ૧૧ ॥

નાદબિન્દુકલાભિજ્ઞો યોગિહૃત્પદ્મભાસ્કરઃ ।
અતીન્દ્રિયજ્ઞાનનિધિર્નિત્યાનિત્યવિવેકવાન્ ॥ ૧૨ ॥

ચિદાનન્દશ્ચિન્મયાત્મા પર્કાયપ્રવેશકૃત્ ।
અમાનુષચરિત્રાઢ્યઃ ક્ષેમદાયી ક્ષમાકરઃ ॥ ૧૩ ॥

ભવ્યો ભદ્રપ્રદો ભૂરિ મહિમા વિશ્વરઞ્જકઃ ।
સ્વપ્રકાશસ્સદાધારો વિશ્વબન્ધુશ્શુભોદયઃ ॥ ૧૪ ॥

વિશાલકીર્તિર્વાગીશસ્સર્વલોકહિતોત્સુકઃ ।
કૈલાસયાત્રસમ્પ્રાપ્તચન્દ્રમૌલિપ્રપૂજકઃ ॥ ૧૫ ॥

કાઞ્ચ્યાં શ્રીચક્રરાજાખ્યયન્ત્રસ્થાપનદીક્ષિતઃ ।
શ્રીચક્રાત્મક તાટઙ્ક તોષિતામ્બા મનોરથઃ ॥ ૧૬ ॥

બ્રહ્મસૂત્રોપનિષદ્ભાષ્યાદિગ્રન્થકલ્પકઃ ।
ચતુર્દિક્ચતુરામ્નાયપ્રતિષ્ઠાતા મહામતિઃ ॥ ૧૭ ॥

દ્વિસપ્તતિ મતોચ્છેત્તા સર્વદિગ્વિજયપ્રભુઃ ।
કાષાયવસનોપેતો ભસ્મોદ્ધૂળિતવિગ્રહઃ ॥ ૧૮ ॥

જ્ઞાનત્મકૈકદણ્ડાઢ્યઃ કમણ્ડલુલસત્કરઃ ।
ગુરુભૂમણ્ડલાચાર્યો ભગવત્પાદસંજ્ઞકઃ ॥ ૧૯ ॥

વ્યાસસન્દર્શનપ્રીતઃ ઋષ્યશૃઙ્ગપુરેશ્વરઃ ।
સૌન્દર્યલહરીમુખ્યબહુસ્તોત્રવિધાયકઃ ॥ ૨૦ ॥

ચતુષ્ષષ્ટિકલાભિજ્ઞો બ્રહ્મરાક્ષસપોષકઃ ।
શ્રીમન્મણ્ડનમિશ્રાખ્યસ્વમ્ભૂજયસન્નુતઃ ॥ ૨૧ ॥

તોટકાચાર્યસમ્પૂજ્ય પદ્મપાદર્ચિતાઙ્ઘ્રિકઃ ।
હસ્તામલયોગિન્દ્ર બ્રહ્મજ્ઞાનપ્રદાયકઃ ॥ ૨૨ ॥

સુરેશ્વરાખ્ય સચ્છિષ્ય સન્યાસાશ્રમ દાયકઃ ।
નૃસિંહભક્તસ્સદ્રત્નગર્ભહેરમ્બપૂજકઃ ॥ ૨૩ ॥

વ્યાખ્યસિંહાસનાધીશો જગત્પૂજ્યો જગદ્ગુરુઃ ।
ઇતિ શ્રીમચ્છઙ્કરાચાર્યસર્વલોકગુરોઃ પરમ્ ॥ ૨૪ ॥

નામ્નામષ્ટોત્તરશતં ભુક્તિમુક્તિફલપ્રદમ્ ।
ત્રિસન્ધ્યં યઃ પઠેદ્ભક્ત્યા સર્વાન્કામાનવાપ્નુયાત્ ॥

ઇતિ શ્રીમચ્છઙ્કરાચાર્યાષ્ટોત્તરશતનામસ્તોત્રમ્ ॥

Shri Shankaracharya Stotra of 108 Names Meaning:

1) Sri Sankaracharya, the bestower of Brahmic bliss, shines like the moon rising over the sea, dispelling ignorance.

2) He has firmly established the institution of Varanasrama. Ever engaged in instructing his disciples, he fulfills the desires of his devotees and confers liberation.

(3) A knower of profundities of wisdom, he holds chin mudra, the symbol of wisdom in his hand, and instructs the devotess about the ordained and prohibited acts.

4) An uplifter of the order of Sannyasis, he has unfettered sway over Tantric lore. An incarnation of Siva, he has established the tenets of Advaita.

5) Having initiated six modes of worship, he has shed light on the vedic path. A knower of subtleties of Vedas and Vedanta, he has refuted the doctrines of false religions.

6) Dispassionate, peaceful, serene, a navigator for the struggling souls in the samsaric sea, he illuminates the ultimate truth.

7) The unattached blemishless master, ever content, of absolute purity, having known the essence of Puranas and Smritis, is ever in untrammelled bliss.

8) He is devoid of “I”ness and “mine”ness. His lotus feet are worshipped by all. He is full of sattva. He shines with myriad qualities of head and heart.

9) He is sinless, wise and high souled. He is the bestower of eloquence. He is truthful, meritorious, and a knower of yoga and sankhya.

10) A store house of tapas; effulgent; the discriminator of sattva, rajas, and tamas; timeless, knower of timely actions, and dispeller of tamas which deludes all.

11) He is the Bhagavan who has won over Bharati, wife of Mandana Misra. He invited Sarada to stay in Sringeri. He knows the demarcations between dharma / adharma. He shows the way to realisation.

12) He is the knower of nada, bindu and kala. He shines as the sun, in the lotus hearts of the yogins. He is a strore house of supersensory knowledge. He is a discriminator of the eternal and ephemeral.

13) A reveller in pure conciousness, he knows the art of entering other’s bodies. Cast in superhuman in mould, he is a bestower of felicity. He is forgiving.

14) He confers auspiciousness. The excellent one of expansive glory, he gives joy to all. He is self luminous. He is a support to the holy. He is a universal friend and harbinger of felicity.

15) Of great fame, eloquent and a well-wisher of all, he brought Chandra-moulisvara from Kailas for worship.

16) He has installed a Sri Chakra in Kanchi and pleased with the Divine Mother by giving her earrings in the form of Sri Chakra.

17) He has authored the commentary on Vyasa’s Brahma Sutras. In four directions, he has established four great seats of learning.

18) Having uprooted false religions, he has achieved victory in all directions. Clad in ochre robe, he is smeared with ashes.

19) He has a staff of wisdom in one hand and a water pot on the other. He is a teacher of teachers, known as Bhagavatpada.

20) He rejoiced when he saw sage Vyasa. He is the ruler of Sringeri and has composed several hymns such as Soundaryalahari.

21) He is an adept in the 64 arts. He gave liberation to a brahma rakshasa. He has been extolled as the victor over Mandana Misra alias Svayambhu.

22) He is worshipped by Totakacharya. Padmapada worshipped his feet. He bestowed Brahmajnana on the doyen yogin, Hastamalaka.

23) He gave sannyasa diksha to his excellent disciple Suresvara. He is a devotee of Nrisimha. He worships Ratnagarbha Ganapati.

24) He is the world teacher, revered by all people. He has ascended the Vyakhyana Simhasana. He is Sankaracharya, the supreme teacher.

Also Read:

Sri Adi Shankaracharya Stotra of 108 Names in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top