Ashtottara Shatanama

Sri Adi Shankaracharya Stotra of 108 Names Lyrics in Malayalam and Meaning

Shri Shankaracharya Stotra of 108 Names Lyrics in Malayalam:

ശ്രീശങ്കരാചാര്യാഷ്ടോത്തരശതനാമസ്തോത്രം
ശ്രീശങ്കരാചാര്യവര്യോ ബ്രഹ്മാനന്ദപ്രദായകഃ ।
അജ്ഞാനതിമിരാദിത്യസ്സുജ്ഞാനാംബുധിചന്ദ്രമാഃ ॥ 1 ॥

വര്‍ണാശ്രമപ്രതിഷ്ഠാതാ ശ്രീമാന്‍മുക്തിപ്രദായകഃ ।
ശിഷ്യോപദേശനിരതോ ഭക്താഭീഷ്ടപ്രദായകഃ ॥ 2 ॥

സൂക്ഷ്മതത്ത്വരഹസ്യജ്ഞഃ കാര്യാകാര്യപ്രബോധകഃ ।
ജ്ഞാനമുദ്രാഞ്ചിതകരശ്-ശിഷ്യഹൃത്താപഹാരകഃ ॥ 3 ॥

പരിവ്രാജാശ്രമോദ്ധര്‍താ സര്‍വതന്ത്രസ്വതന്ത്രധീഃ ।
അദ്വൈതസ്ഥാപനാചാര്യസ്സാക്ഷാച്ഛങ്കരരൂപഭൃത് ॥ 4 ॥

ഷന്‍മതസ്ഥാപനാചാര്യസ്ത്രയീമാര്‍ഗ പ്രകാശകഃ ।
വേദവേദാന്തതത്ത്വജ്ഞോ ദുര്‍വാദിമതഖണ്ഡനഃ ॥ 5 ॥

വൈരാഗ്യനിരതശ്ശാന്തസ്സംസാരാര്‍ണവതാരകഃ ।
പ്രസന്നവദനാംഭോജഃ പരമാര്‍ഥപ്രകാശകഃ ॥ 6 ॥

പുരാണസ്മൃതിസാരജ്ഞോ നിത്യതൃപ്തോ മഹാഞ്ഛുചിഃ ।
നിത്യാനന്ദോ നിരാതങ്കോ നിസ്സങ്ഗോ നിര്‍മലാത്മകഃ ॥ 7 ॥

നിര്‍മമോ നിരഹങ്കാരോ വിശ്വവന്ദ്യപദാംബുജഃ ।
സത്ത്വപ്രധാനസ്സദ്ഭാവസ്സങ്ഖ്യാതീതഗുണോജ്ജ്വലഃ ॥ 8 ॥

അനഘസ്സാരഹൃദയസ്സുധീസാരസ്വതപ്രദഃ ।
സത്യാത്മാ പുണ്യശീലശ്ച സാങ്ഖ്യയോഗവിലക്ഷണഃ ॥ 9 ॥

തപോരാശിര്‍ മഹാതേജോ ഗുണത്രയവിഭാഗവിത് ।
കലിഘ്നഃ കാലകര്‍മജ്ഞസ്തമോഗുണനിവാരകഃ ॥ 10 ॥

ഭഗവാന്‍ഭാരതീജേതാ ശാരദാഹ്വാനപണ്‍ദിതഃ ।
ധര്‍മാധര്‍മവിഭാവജ്ഞോ ലക്ഷ്യഭേദപ്രദര്‍ശകഃ ॥ 11 ॥

നാദബിന്ദുകലാഭിജ്ഞോ യോഗിഹൃത്പദ്മഭാസ്കരഃ ।
അതീന്ദ്രിയജ്ഞാനനിധിര്‍നിത്യാനിത്യവിവേകവാന്‍ ॥ 12 ॥

ചിദാനന്ദശ്ചിന്‍മയാത്മാ പര്‍കായപ്രവേശകൃത് ।
അമാനുഷചരിത്രാഢ്യഃ ക്ഷേമദായീ ക്ഷമാകരഃ ॥ 13 ॥

ഭവ്യോ ഭദ്രപ്രദോ ഭൂരി മഹിമാ വിശ്വരഞ്ജകഃ ।
സ്വപ്രകാശസ്സദാധാരോ വിശ്വബന്ധുശ്ശുഭോദയഃ ॥ 14 ॥

വിശാലകീര്‍തിര്‍വാഗീശസ്സര്‍വലോകഹിതോത്സുകഃ ।
കൈലാസയാത്രസമ്പ്രാപ്തചന്ദ്രമൌലിപ്രപൂജകഃ ॥ 15 ॥

കാഞ്ച്യാം ശ്രീചക്രരാജാഖ്യയന്ത്രസ്ഥാപനദീക്ഷിതഃ ।
ശ്രീചക്രാത്മക താടങ്ക തോഷിതാംബാ മനോരഥഃ ॥ 16 ॥

ബ്രഹ്മസൂത്രോപനിഷദ്ഭാഷ്യാദിഗ്രന്ഥകല്‍പകഃ ।
ചതുര്‍ദിക്ചതുരാംനായപ്രതിഷ്ഠാതാ മഹാമതിഃ ॥ 17 ॥

ദ്വിസപ്തതി മതോച്ഛേത്താ സര്‍വദിഗ്വിജയപ്രഭുഃ ।
കാഷായവസനോപേതോ ഭസ്മോദ്ധൂളിതവിഗ്രഹഃ ॥ 18 ॥

ജ്ഞാനത്മകൈകദണ്ഡാഢ്യഃ കമണ്ഡലുലസത്കരഃ ।
ഗുരുഭൂമണ്ഡലാചാര്യോ ഭഗവത്പാദസംജ്ഞകഃ ॥ 19 ॥

വ്യാസസന്ദര്‍ശനപ്രീതഃ ഋഷ്യശൃങ്ഗപുരേശ്വരഃ ।
സൌന്ദര്യലഹരീമുഖ്യബഹുസ്തോത്രവിധായകഃ ॥ 20 ॥

ചതുഷ്ഷഷ്ടികലാഭിജ്ഞോ ബ്രഹ്മരാക്ഷസപോഷകഃ ।
ശ്രീമന്‍മണ്ഡനമിശ്രാഖ്യസ്വംഭൂജയസന്നുതഃ ॥ 21 ॥

തോടകാചാര്യസമ്പൂജ്യ പദ്മപാദര്‍ചിതാങ്ഘ്രികഃ ।
ഹസ്താമലയോഗിന്ദ്ര ബ്രഹ്മജ്ഞാനപ്രദായകഃ ॥ 22 ॥

സുരേശ്വരാഖ്യ സച്ഛിഷ്യ സന്യാസാശ്രമ ദായകഃ ।
നൃസിംഹഭക്തസ്സദ്രത്നഗര്‍ഭഹേരംബപൂജകഃ ॥ 23 ॥

വ്യാഖ്യസിംഹാസനാധീശോ ജഗത്പൂജ്യോ ജഗദ്ഗുരുഃ ।
ഇതി ശ്രീമച്ഛങ്കരാചാര്യസര്‍വലോകഗുരോഃ പരം ॥ 24 ॥

നാംനാമഷ്ടോത്തരശതം ഭുക്തിമുക്തിഫലപ്രദം ।
ത്രിസന്ധ്യം യഃ പഠേദ്ഭക്ത്യാ സര്‍വാന്‍കാമാനവാപ്നുയാത് ॥

ഇതി ശ്രീമച്ഛങ്കരാചാര്യാഷ്ടോത്തരശതനാമസ്തോത്രം ॥

Shri Shankaracharya Stotra of 108 Names Meaning:

1) Sri Sankaracharya, the bestower of Brahmic bliss, shines like the moon rising over the sea, dispelling ignorance.

2) He has firmly established the institution of Varanasrama. Ever engaged in instructing his disciples, he fulfills the desires of his devotees and confers liberation.

(3) A knower of profundities of wisdom, he holds chin mudra, the symbol of wisdom in his hand, and instructs the devotess about the ordained and prohibited acts.

4) An uplifter of the order of Sannyasis, he has unfettered sway over Tantric lore. An incarnation of Siva, he has established the tenets of Advaita.

5) Having initiated six modes of worship, he has shed light on the vedic path. A knower of subtleties of Vedas and Vedanta, he has refuted the doctrines of false religions.

6) Dispassionate, peaceful, serene, a navigator for the struggling souls in the samsaric sea, he illuminates the ultimate truth.

7) The unattached blemishless master, ever content, of absolute purity, having known the essence of Puranas and Smritis, is ever in untrammelled bliss.

8) He is devoid of “I”ness and “mine”ness. His lotus feet are worshipped by all. He is full of sattva. He shines with myriad qualities of head and heart.

9) He is sinless, wise and high souled. He is the bestower of eloquence. He is truthful, meritorious, and a knower of yoga and sankhya.

10) A store house of tapas; effulgent; the discriminator of sattva, rajas, and tamas; timeless, knower of timely actions, and dispeller of tamas which deludes all.

11) He is the Bhagavan who has won over Bharati, wife of Mandana Misra. He invited Sarada to stay in Sringeri. He knows the demarcations between dharma / adharma. He shows the way to realisation.

12) He is the knower of nada, bindu and kala. He shines as the sun, in the lotus hearts of the yogins. He is a strore house of supersensory knowledge. He is a discriminator of the eternal and ephemeral.

13) A reveller in pure conciousness, he knows the art of entering other’s bodies. Cast in superhuman in mould, he is a bestower of felicity. He is forgiving.

14) He confers auspiciousness. The excellent one of expansive glory, he gives joy to all. He is self luminous. He is a support to the holy. He is a universal friend and harbinger of felicity.

15) Of great fame, eloquent and a well-wisher of all, he brought Chandra-moulisvara from Kailas for worship.

16) He has installed a Sri Chakra in Kanchi and pleased with the Divine Mother by giving her earrings in the form of Sri Chakra.

17) He has authored the commentary on Vyasa’s Brahma Sutras. In four directions, he has established four great seats of learning.

18) Having uprooted false religions, he has achieved victory in all directions. Clad in ochre robe, he is smeared with ashes.

19) He has a staff of wisdom in one hand and a water pot on the other. He is a teacher of teachers, known as Bhagavatpada.

20) He rejoiced when he saw sage Vyasa. He is the ruler of Sringeri and has composed several hymns such as Soundaryalahari.

21) He is an adept in the 64 arts. He gave liberation to a brahma rakshasa. He has been extolled as the victor over Mandana Misra alias Svayambhu.

22) He is worshipped by Totakacharya. Padmapada worshipped his feet. He bestowed Brahmajnana on the doyen yogin, Hastamalaka.

23) He gave sannyasa diksha to his excellent disciple Suresvara. He is a devotee of Nrisimha. He worships Ratnagarbha Ganapati.

24) He is the world teacher, revered by all people. He has ascended the Vyakhyana Simhasana. He is Sankaracharya, the supreme teacher.

Also Read:

Sri Adi Shankaracharya Stotra of 108 Names in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil