Ashtottara Shatanama

Sri Adi Shankaracharya Stotra of 108 Names Lyrics in Telugu and Meaning

Shri Shankaracharya Stotra of 108 Names Lyrics in Telugu:

శ్రీశఙ్కరాచార్యాష్టోత్తరశతనామస్తోత్రమ్
శ్రీశఙ్కరాచార్యవర్యో బ్రహ్మానన్దప్రదాయకః ।
అజ్ఞానతిమిరాదిత్యస్సుజ్ఞానామ్బుధిచన్ద్రమాః ॥ ౧ ॥

వర్ణాశ్రమప్రతిష్ఠాతా శ్రీమాన్ముక్తిప్రదాయకః ।
శిష్యోపదేశనిరతో భక్తాభీష్టప్రదాయకః ॥ ౨ ॥

సూక్ష్మతత్త్వరహస్యజ్ఞః కార్యాకార్యప్రబోధకః ।
జ్ఞానముద్రాఞ్చితకరశ్-శిష్యహృత్తాపహారకః ॥ ౩ ॥

పరివ్రాజాశ్రమోద్ధర్తా సర్వతన్త్రస్వతన్త్రధీః ।
అద్వైతస్థాపనాచార్యస్సాక్షాచ్ఛఙ్కరరూపభృత్ ॥ ౪ ॥

షన్మతస్థాపనాచార్యస్త్రయీమార్గ ప్రకాశకః ।
వేదవేదాన్తతత్త్వజ్ఞో దుర్వాదిమతఖణ్డనః ॥ ౫ ॥

వైరాగ్యనిరతశ్శాన్తస్సంసారార్ణవతారకః ।
ప్రసన్నవదనామ్భోజః పరమార్థప్రకాశకః ॥ ౬ ॥

పురాణస్మృతిసారజ్ఞో నిత్యతృప్తో మహాఞ్ఛుచిః ।
నిత్యానన్దో నిరాతఙ్కో నిస్సఙ్గో నిర్మలాత్మకః ॥ ౭ ॥

నిర్మమో నిరహఙ్కారో విశ్వవన్ద్యపదామ్బుజః ।
సత్త్వప్రధానస్సద్భావస్సఙ్ఖ్యాతీతగుణోజ్జ్వలః ॥ ౮ ॥

అనఘస్సారహృదయస్సుధీసారస్వతప్రదః ।
సత్యాత్మా పుణ్యశీలశ్చ సాఙ్ఖ్యయోగవిలక్షణః ॥ ౯ ॥

తపోరాశిర్ మహాతేజో గుణత్రయవిభాగవిత్ ।
కలిఘ్నః కాలకర్మజ్ఞస్తమోగుణనివారకః ॥ ౧౦ ॥

భగవాన్భారతీజేతా శారదాహ్వానపణ్దితః ।
ధర్మాధర్మవిభావజ్ఞో లక్ష్యభేదప్రదర్శకః ॥ ౧౧ ॥

నాదబిన్దుకలాభిజ్ఞో యోగిహృత్పద్మభాస్కరః ।
అతీన్ద్రియజ్ఞాననిధిర్నిత్యానిత్యవివేకవాన్ ॥ ౧౨ ॥

చిదానన్దశ్చిన్మయాత్మా పర్కాయప్రవేశకృత్ ।
అమానుషచరిత్రాఢ్యః క్షేమదాయీ క్షమాకరః ॥ ౧౩ ॥

భవ్యో భద్రప్రదో భూరి మహిమా విశ్వరఞ్జకః ।
స్వప్రకాశస్సదాధారో విశ్వబన్ధుశ్శుభోదయః ॥ ౧౪ ॥

విశాలకీర్తిర్వాగీశస్సర్వలోకహితోత్సుకః ।
కైలాసయాత్రసమ్ప్రాప్తచన్ద్రమౌలిప్రపూజకః ॥ ౧౫ ॥

కాఞ్చ్యాం శ్రీచక్రరాజాఖ్యయన్త్రస్థాపనదీక్షితః ।
శ్రీచక్రాత్మక తాటఙ్క తోషితామ్బా మనోరథః ॥ ౧౬ ॥

బ్రహ్మసూత్రోపనిషద్భాష్యాదిగ్రన్థకల్పకః ।
చతుర్దిక్చతురామ్నాయప్రతిష్ఠాతా మహామతిః ॥ ౧౭ ॥

ద్విసప్తతి మతోచ్ఛేత్తా సర్వదిగ్విజయప్రభుః ।
కాషాయవసనోపేతో భస్మోద్ధూళితవిగ్రహః ॥ ౧౮ ॥

జ్ఞానత్మకైకదణ్డాఢ్యః కమణ్డలులసత్కరః ।
గురుభూమణ్డలాచార్యో భగవత్పాదసంజ్ఞకః ॥ ౧౯ ॥

వ్యాససన్దర్శనప్రీతః ఋష్యశృఙ్గపురేశ్వరః ।
సౌన్దర్యలహరీముఖ్యబహుస్తోత్రవిధాయకః ॥ ౨౦ ॥

చతుష్షష్టికలాభిజ్ఞో బ్రహ్మరాక్షసపోషకః ।
శ్రీమన్మణ్డనమిశ్రాఖ్యస్వమ్భూజయసన్నుతః ॥ ౨౧ ॥

తోటకాచార్యసమ్పూజ్య పద్మపాదర్చితాఙ్ఘ్రికః ।
హస్తామలయోగిన్ద్ర బ్రహ్మజ్ఞానప్రదాయకః ॥ ౨౨ ॥

సురేశ్వరాఖ్య సచ్ఛిష్య సన్యాసాశ్రమ దాయకః ।
నృసింహభక్తస్సద్రత్నగర్భహేరమ్బపూజకః ॥ ౨౩ ॥

వ్యాఖ్యసింహాసనాధీశో జగత్పూజ్యో జగద్గురుః ।
ఇతి శ్రీమచ్ఛఙ్కరాచార్యసర్వలోకగురోః పరమ్ ॥ ౨౪ ॥

నామ్నామష్టోత్తరశతం భుక్తిముక్తిఫలప్రదమ్ ।
త్రిసన్ధ్యం యః పఠేద్భక్త్యా సర్వాన్కామానవాప్నుయాత్ ॥

ఇతి శ్రీమచ్ఛఙ్కరాచార్యాష్టోత్తరశతనామస్తోత్రమ్ ॥

Shri Shankaracharya Stotra of 108 Names Meaning:

1) Sri Sankaracharya, the bestower of Brahmic bliss, shines like the moon rising over the sea, dispelling ignorance.

2) He has firmly established the institution of Varanasrama. Ever engaged in instructing his disciples, he fulfills the desires of his devotees and confers liberation.

(3) A knower of profundities of wisdom, he holds chin mudra, the symbol of wisdom in his hand, and instructs the devotess about the ordained and prohibited acts.

4) An uplifter of the order of Sannyasis, he has unfettered sway over Tantric lore. An incarnation of Siva, he has established the tenets of Advaita.

5) Having initiated six modes of worship, he has shed light on the vedic path. A knower of subtleties of Vedas and Vedanta, he has refuted the doctrines of false religions.

6) Dispassionate, peaceful, serene, a navigator for the struggling souls in the samsaric sea, he illuminates the ultimate truth.

7) The unattached blemishless master, ever content, of absolute purity, having known the essence of Puranas and Smritis, is ever in untrammelled bliss.

8) He is devoid of “I”ness and “mine”ness. His lotus feet are worshipped by all. He is full of sattva. He shines with myriad qualities of head and heart.

9) He is sinless, wise and high souled. He is the bestower of eloquence. He is truthful, meritorious, and a knower of yoga and sankhya.

10) A store house of tapas; effulgent; the discriminator of sattva, rajas, and tamas; timeless, knower of timely actions, and dispeller of tamas which deludes all.

11) He is the Bhagavan who has won over Bharati, wife of Mandana Misra. He invited Sarada to stay in Sringeri. He knows the demarcations between dharma / adharma. He shows the way to realisation.

12) He is the knower of nada, bindu and kala. He shines as the sun, in the lotus hearts of the yogins. He is a strore house of supersensory knowledge. He is a discriminator of the eternal and ephemeral.

13) A reveller in pure conciousness, he knows the art of entering other’s bodies. Cast in superhuman in mould, he is a bestower of felicity. He is forgiving.

14) He confers auspiciousness. The excellent one of expansive glory, he gives joy to all. He is self luminous. He is a support to the holy. He is a universal friend and harbinger of felicity.

15) Of great fame, eloquent and a well-wisher of all, he brought Chandra-moulisvara from Kailas for worship.

16) He has installed a Sri Chakra in Kanchi and pleased with the Divine Mother by giving her earrings in the form of Sri Chakra.

17) He has authored the commentary on Vyasa’s Brahma Sutras. In four directions, he has established four great seats of learning.

18) Having uprooted false religions, he has achieved victory in all directions. Clad in ochre robe, he is smeared with ashes.

19) He has a staff of wisdom in one hand and a water pot on the other. He is a teacher of teachers, known as Bhagavatpada.

20) He rejoiced when he saw sage Vyasa. He is the ruler of Sringeri and has composed several hymns such as Soundaryalahari.

21) He is an adept in the 64 arts. He gave liberation to a brahma rakshasa. He has been extolled as the victor over Mandana Misra alias Svayambhu.

22) He is worshipped by Totakacharya. Padmapada worshipped his feet. He bestowed Brahmajnana on the doyen yogin, Hastamalaka.

23) He gave sannyasa diksha to his excellent disciple Suresvara. He is a devotee of Nrisimha. He worships Ratnagarbha Ganapati.

24) He is the world teacher, revered by all people. He has ascended the Vyakhyana Simhasana. He is Sankaracharya, the supreme teacher.

Also Read:

Sri Adi Shankaracharya Stotra of 108 Names in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil