Temples in India Info: Unveiling the Divine Splendor

Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras, and More: Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Sri Adi Shankaracharya Stotra of 108 Names Lyrics in Oriya and Meaning

Shri Shankaracharya Stotra of 108 Names Lyrics in Oriya:

ଶ୍ରୀଶଙ୍କରାଚାର୍ୟାଷ୍ଟୋତ୍ତରଶତନାମସ୍ତୋତ୍ରମ୍
ଶ୍ରୀଶଙ୍କରାଚାର୍ୟଵର୍ୟୋ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦପ୍ରଦାୟକଃ ।
ଅଜ୍ଞାନତିମିରାଦିତ୍ୟସ୍ସୁଜ୍ଞାନାମ୍ବୁଧିଚନ୍ଦ୍ରମାଃ ॥ ୧ ॥

ଵର୍ଣାଶ୍ରମପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଶ୍ରୀମାନ୍ମୁକ୍ତିପ୍ରଦାୟକଃ ।
ଶିଷ୍ୟୋପଦେଶନିରତୋ ଭକ୍ତାଭୀଷ୍ଟପ୍ରଦାୟକଃ ॥ ୨ ॥

ସୂକ୍ଷ୍ମତତ୍ତ୍ଵରହସ୍ୟଜ୍ଞଃ କାର୍ୟାକାର୍ୟପ୍ରବୋଧକଃ ।
ଜ୍ଞାନମୁଦ୍ରାଞ୍ଚିତକରଶ୍-ଶିଷ୍ୟହୃତ୍ତାପହାରକଃ ॥ ୩ ॥

ପରିଵ୍ରାଜାଶ୍ରମୋଦ୍ଧର୍ତା ସର୍ଵତନ୍ତ୍ରସ୍ଵତନ୍ତ୍ରଧୀଃ ।
ଅଦ୍ଵୈତସ୍ଥାପନାଚାର୍ୟସ୍ସାକ୍ଷାଚ୍ଛଙ୍କରରୂପଭୃତ୍ ॥ ୪ ॥

ଷନ୍ମତସ୍ଥାପନାଚାର୍ୟସ୍ତ୍ରୟୀମାର୍ଗ ପ୍ରକାଶକଃ ।
ଵେଦଵେଦାନ୍ତତତ୍ତ୍ଵଜ୍ଞୋ ଦୁର୍ଵାଦିମତଖଣ୍ଡନଃ ॥ ୫ ॥

ଵୈରାଗ୍ୟନିରତଶ୍ଶାନ୍ତସ୍ସଂସାରାର୍ଣଵତାରକଃ ।
ପ୍ରସନ୍ନଵଦନାମ୍ଭୋଜଃ ପରମାର୍ଥପ୍ରକାଶକଃ ॥ ୬ ॥

ପୁରାଣସ୍ମୃତିସାରଜ୍ଞୋ ନିତ୍ୟତୃପ୍ତୋ ମହାଞ୍ଛୁଚିଃ ।
ନିତ୍ୟାନନ୍ଦୋ ନିରାତଙ୍କୋ ନିସ୍ସଙ୍ଗୋ ନିର୍ମଲାତ୍ମକଃ ॥ ୭ ॥

ନିର୍ମମୋ ନିରହଙ୍କାରୋ ଵିଶ୍ଵଵନ୍ଦ୍ୟପଦାମ୍ବୁଜଃ ।
ସତ୍ତ୍ଵପ୍ରଧାନସ୍ସଦ୍ଭାଵସ୍ସଙ୍ଖ୍ୟାତୀତଗୁଣୋଜ୍ଜ୍ଵଲଃ ॥ ୮ ॥

ଅନଘସ୍ସାରହୃଦୟସ୍ସୁଧୀସାରସ୍ଵତପ୍ରଦଃ ।
ସତ୍ୟାତ୍ମା ପୁଣ୍ୟଶୀଲଶ୍ଚ ସାଙ୍ଖ୍ୟୟୋଗଵିଲକ୍ଷଣଃ ॥ ୯ ॥

ତପୋରାଶିର୍ ମହାତେଜୋ ଗୁଣତ୍ରୟଵିଭାଗଵିତ୍ ।
କଲିଘ୍ନଃ କାଲକର୍ମଜ୍ଞସ୍ତମୋଗୁଣନିଵାରକଃ ॥ ୧୦ ॥

ଭଗଵାନ୍ଭାରତୀଜେତା ଶାରଦାହ୍ଵାନପଣ୍ଦିତଃ ।
ଧର୍ମାଧର୍ମଵିଭାଵଜ୍ଞୋ ଲକ୍ଷ୍ୟଭେଦପ୍ରଦର୍ଶକଃ ॥ ୧୧ ॥

ନାଦବିନ୍ଦୁକଲାଭିଜ୍ଞୋ ୟୋଗିହୃତ୍ପଦ୍ମଭାସ୍କରଃ ।
ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟଜ୍ଞାନନିଧିର୍ନିତ୍ୟାନିତ୍ୟଵିଵେକଵାନ୍ ॥ ୧୨ ॥

ଚିଦାନନ୍ଦଶ୍ଚିନ୍ମୟାତ୍ମା ପର୍କାୟପ୍ରଵେଶକୃତ୍ ।
ଅମାନୁଷଚରିତ୍ରାଢ୍ୟଃ କ୍ଷେମଦାୟୀ କ୍ଷମାକରଃ ॥ ୧୩ ॥

ଭଵ୍ୟୋ ଭଦ୍ରପ୍ରଦୋ ଭୂରି ମହିମା ଵିଶ୍ଵରଞ୍ଜକଃ ।
ସ୍ଵପ୍ରକାଶସ୍ସଦାଧାରୋ ଵିଶ୍ଵବନ୍ଧୁଶ୍ଶୁଭୋଦୟଃ ॥ ୧୪ ॥

ଵିଶାଲକୀର୍ତିର୍ଵାଗୀଶସ୍ସର୍ଵଲୋକହିତୋତ୍ସୁକଃ ।
କୈଲାସୟାତ୍ରସମ୍ପ୍ରାପ୍ତଚନ୍ଦ୍ରମୌଲିପ୍ରପୂଜକଃ ॥ ୧୫ ॥

କାଞ୍ଚ୍ୟାଂ ଶ୍ରୀଚକ୍ରରାଜାଖ୍ୟୟନ୍ତ୍ରସ୍ଥାପନଦୀକ୍ଷିତଃ ।
ଶ୍ରୀଚକ୍ରାତ୍ମକ ତାଟଙ୍କ ତୋଷିତାମ୍ବା ମନୋରଥଃ ॥ ୧୬ ॥

ବ୍ରହ୍ମସୂତ୍ରୋପନିଷଦ୍ଭାଷ୍ୟାଦିଗ୍ରନ୍ଥକଲ୍ପକଃ ।
ଚତୁର୍ଦିକ୍ଚତୁରାମ୍ନାୟପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ମହାମତିଃ ॥ ୧୭ ॥

ଦ୍ଵିସପ୍ତତି ମତୋଚ୍ଛେତ୍ତା ସର୍ଵଦିଗ୍ଵିଜୟପ୍ରଭୁଃ ।
କାଷାୟଵସନୋପେତୋ ଭସ୍ମୋଦ୍ଧୂଳିତଵିଗ୍ରହଃ ॥ ୧୮ ॥

ଜ୍ଞାନତ୍ମକୈକଦଣ୍ଡାଢ୍ୟଃ କମଣ୍ଡଲୁଲସତ୍କରଃ ।
ଗୁରୁଭୂମଣ୍ଡଲାଚାର୍ୟୋ ଭଗଵତ୍ପାଦସଂଜ୍ଞକଃ ॥ ୧୯ ॥

ଵ୍ୟାସସନ୍ଦର୍ଶନପ୍ରୀତଃ ଋଷ୍ୟଶୃଙ୍ଗପୁରେଶ୍ଵରଃ ।
ସୌନ୍ଦର୍ୟଲହରୀମୁଖ୍ୟବହୁସ୍ତୋତ୍ରଵିଧାୟକଃ ॥ ୨୦ ॥

ଚତୁଷ୍ଷଷ୍ଟିକଲାଭିଜ୍ଞୋ ବ୍ରହ୍ମରାକ୍ଷସପୋଷକଃ ।
ଶ୍ରୀମନ୍ମଣ୍ଡନମିଶ୍ରାଖ୍ୟସ୍ଵମ୍ଭୂଜୟସନ୍ନୁତଃ ॥ ୨୧ ॥

ତୋଟକାଚାର୍ୟସମ୍ପୂଜ୍ୟ ପଦ୍ମପାଦର୍ଚିତାଙ୍ଘ୍ରିକଃ ।
ହସ୍ତାମଲୟୋଗିନ୍ଦ୍ର ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନପ୍ରଦାୟକଃ ॥ ୨୨ ॥

ସୁରେଶ୍ଵରାଖ୍ୟ ସଚ୍ଛିଷ୍ୟ ସନ୍ୟାସାଶ୍ରମ ଦାୟକଃ ।
ନୃସିଂହଭକ୍ତସ୍ସଦ୍ରତ୍ନଗର୍ଭହେରମ୍ବପୂଜକଃ ॥ ୨୩ ॥

ଵ୍ୟାଖ୍ୟସିଂହାସନାଧୀଶୋ ଜଗତ୍ପୂଜ୍ୟୋ ଜଗଦ୍ଗୁରୁଃ ।
ଇତି ଶ୍ରୀମଚ୍ଛଙ୍କରାଚାର୍ୟସର୍ଵଲୋକଗୁରୋଃ ପରମ୍ ॥ ୨୪ ॥

ନାମ୍ନାମଷ୍ଟୋତ୍ତରଶତଂ ଭୁକ୍ତିମୁକ୍ତିଫଲପ୍ରଦମ୍ ।
ତ୍ରିସନ୍ଧ୍ୟଂ ୟଃ ପଠେଦ୍ଭକ୍ତ୍ୟା ସର୍ଵାନ୍କାମାନଵାପ୍ନୁୟାତ୍ ॥

ଇତି ଶ୍ରୀମଚ୍ଛଙ୍କରାଚାର୍ୟାଷ୍ଟୋତ୍ତରଶତନାମସ୍ତୋତ୍ରମ୍ ॥

Shri Shankaracharya Stotra of 108 Names Meaning:

1) Sri Sankaracharya, the bestower of Brahmic bliss, shines like the moon rising over the sea, dispelling ignorance.

2) He has firmly established the institution of Varanasrama. Ever engaged in instructing his disciples, he fulfills the desires of his devotees and confers liberation.

(3) A knower of profundities of wisdom, he holds chin mudra, the symbol of wisdom in his hand, and instructs the devotess about the ordained and prohibited acts.

4) An uplifter of the order of Sannyasis, he has unfettered sway over Tantric lore. An incarnation of Siva, he has established the tenets of Advaita.

5) Having initiated six modes of worship, he has shed light on the vedic path. A knower of subtleties of Vedas and Vedanta, he has refuted the doctrines of false religions.

6) Dispassionate, peaceful, serene, a navigator for the struggling souls in the samsaric sea, he illuminates the ultimate truth.

7) The unattached blemishless master, ever content, of absolute purity, having known the essence of Puranas and Smritis, is ever in untrammelled bliss.

8) He is devoid of “I”ness and “mine”ness. His lotus feet are worshipped by all. He is full of sattva. He shines with myriad qualities of head and heart.

9) He is sinless, wise and high souled. He is the bestower of eloquence. He is truthful, meritorious, and a knower of yoga and sankhya.

10) A store house of tapas; effulgent; the discriminator of sattva, rajas, and tamas; timeless, knower of timely actions, and dispeller of tamas which deludes all.

11) He is the Bhagavan who has won over Bharati, wife of Mandana Misra. He invited Sarada to stay in Sringeri. He knows the demarcations between dharma / adharma. He shows the way to realisation.

12) He is the knower of nada, bindu and kala. He shines as the sun, in the lotus hearts of the yogins. He is a strore house of supersensory knowledge. He is a discriminator of the eternal and ephemeral.

13) A reveller in pure conciousness, he knows the art of entering other’s bodies. Cast in superhuman in mould, he is a bestower of felicity. He is forgiving.

14) He confers auspiciousness. The excellent one of expansive glory, he gives joy to all. He is self luminous. He is a support to the holy. He is a universal friend and harbinger of felicity.

15) Of great fame, eloquent and a well-wisher of all, he brought Chandra-moulisvara from Kailas for worship.

16) He has installed a Sri Chakra in Kanchi and pleased with the Divine Mother by giving her earrings in the form of Sri Chakra.

17) He has authored the commentary on Vyasa’s Brahma Sutras. In four directions, he has established four great seats of learning.

18) Having uprooted false religions, he has achieved victory in all directions. Clad in ochre robe, he is smeared with ashes.

19) He has a staff of wisdom in one hand and a water pot on the other. He is a teacher of teachers, known as Bhagavatpada.

20) He rejoiced when he saw sage Vyasa. He is the ruler of Sringeri and has composed several hymns such as Soundaryalahari.

21) He is an adept in the 64 arts. He gave liberation to a brahma rakshasa. He has been extolled as the victor over Mandana Misra alias Svayambhu.

22) He is worshipped by Totakacharya. Padmapada worshipped his feet. He bestowed Brahmajnana on the doyen yogin, Hastamalaka.

23) He gave sannyasa diksha to his excellent disciple Suresvara. He is a devotee of Nrisimha. He worships Ratnagarbha Ganapati.

24) He is the world teacher, revered by all people. He has ascended the Vyakhyana Simhasana. He is Sankaracharya, the supreme teacher.

Also Read:

Sri Adi Shankaracharya Stotra of 108 Names in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top