Temples in India Info: Unveiling the Divine Splendor

Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras, and More: Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Sri Adi Shankaracharya Stotra of 108 Names Lyrics in Tamil and Meaning

Shri Shankaracharya Stotra of 108 Names Lyrics in Tamil:

ஶ்ரீஶங்கராசார்யாஷ்டோத்தரஶதநாமஸ்தோத்ரம்
ஶ்ரீஶங்கராசார்யவர்யோ ப்³ரஹ்மாநந்த³ப்ரதா³யக: ।
அஜ்ஞாநதிமிராதி³த்யஸ்ஸுஜ்ஞாநாம்பு³தி⁴சந்த்³ரமா: ॥ 1 ॥

வர்ணாஶ்ரமப்ரதிஷ்டா²தா ஶ்ரீமாந்முக்திப்ரதா³யக: ।
ஶிஷ்யோபதே³ஶநிரதோ ப⁴க்தாபீ⁴ஷ்டப்ரதா³யக: ॥ 2 ॥

ஸூக்ஷ்மதத்த்வரஹஸ்யஜ்ஞ: கார்யாகார்யப்ரபோ³த⁴க: ।
ஜ்ஞாநமுத்³ராஞ்சிதகரஶ்-ஶிஷ்யஹ்ருʼத்தாபஹாரக: ॥ 3 ॥

பரிவ்ராஜாஶ்ரமோத்³த⁴ர்தா ஸர்வதந்த்ரஸ்வதந்த்ரதீ:⁴ ।
அத்³வைதஸ்தா²பநாசார்யஸ்ஸாக்ஷாச்ச²ங்கரரூபப்⁴ருʼத் ॥ 4 ॥

ஷந்மதஸ்தா²பநாசார்யஸ்த்ரயீமார்க³ ப்ரகாஶக: ।
வேத³வேதா³ந்ததத்த்வஜ்ஞோ து³ர்வாதி³மதக²ண்ட³ந: ॥ 5 ॥

வைராக்³யநிரதஶ்ஶாந்தஸ்ஸம்ஸாரார்ணவதாரக: ।
ப்ரஸந்நவத³நாம்போ⁴ஜ: பரமார்த²ப்ரகாஶக: ॥ 6 ॥

புராணஸ்ம்ருʼதிஸாரஜ்ஞோ நித்யத்ருʼப்தோ மஹாஞ்சு²சி: ।
நித்யாநந்தோ³ நிராதங்கோ நிஸ்ஸங்கோ³ நிர்மலாத்மக: ॥ 7 ॥

நிர்மமோ நிரஹங்காரோ விஶ்வவந்த்³யபதா³ம்பு³ஜ: ।
ஸத்த்வப்ரதா⁴நஸ்ஸத்³பா⁴வஸ்ஸங்க்²யாதீதகு³ணோஜ்ஜ்வல: ॥ 8 ॥

அநக⁴ஸ்ஸாரஹ்ருʼத³யஸ்ஸுதீ⁴ஸாரஸ்வதப்ரத:³ ।
ஸத்யாத்மா புண்யஶீலஶ்ச ஸாங்க்²யயோக³விலக்ஷண: ॥ 9 ॥

தபோராஶிர் மஹாதேஜோ கு³ணத்ரயவிபா⁴க³வித் ।
கலிக்⁴ந: காலகர்மஜ்ஞஸ்தமோகு³ணநிவாரக: ॥ 10 ॥

ப⁴க³வாந்பா⁴ரதீஜேதா ஶாரதா³ஹ்வாநபண்தி³த: ।
த⁴ர்மாத⁴ர்மவிபா⁴வஜ்ஞோ லக்ஷ்யபே⁴த³ப்ரத³ர்ஶக: ॥ 11 ॥

நாத³பி³ந்து³கலாபி⁴ஜ்ஞோ யோகி³ஹ்ருʼத்பத்³மபா⁴ஸ்கர: ।
அதீந்த்³ரியஜ்ஞாநநிதி⁴ர்நித்யாநித்யவிவேகவாந் ॥ 12 ॥

சிதா³நந்த³ஶ்சிந்மயாத்மா பர்காயப்ரவேஶக்ருʼத் ।
அமாநுஷசரித்ராட்⁴ய: க்ஷேமதா³யீ க்ஷமாகர: ॥ 13 ॥

ப⁴வ்யோ ப⁴த்³ரப்ரதோ³ பூ⁴ரி மஹிமா விஶ்வரஞ்ஜக: ।
ஸ்வப்ரகாஶஸ்ஸதா³தா⁴ரோ விஶ்வப³ந்து⁴ஶ்ஶுபோ⁴த³ய: ॥ 14 ॥

விஶாலகீர்திர்வாகீ³ஶஸ்ஸர்வலோகஹிதோத்ஸுக: ।
கைலாஸயாத்ரஸம்ப்ராப்தசந்த்³ரமௌலிப்ரபூஜக: ॥ 15 ॥

காஞ்ச்யாம் ஶ்ரீசக்ரராஜாக்²யயந்த்ரஸ்தா²பநதீ³க்ஷித: ।
ஶ்ரீசக்ராத்மக தாடங்க தோஷிதாம்பா³ மநோரத:² ॥ 16 ॥

ப்³ரஹ்மஸூத்ரோபநிஷத்³பா⁴ஷ்யாதி³க்³ரந்த²கல்பக: ।
சதுர்தி³க்சதுராம்நாயப்ரதிஷ்டா²தா மஹாமதி: ॥ 17 ॥

த்³விஸப்ததி மதோச்சே²த்தா ஸர்வதி³க்³விஜயப்ரபு:⁴ ।
காஷாயவஸநோபேதோ ப⁴ஸ்மோத்³தூ⁴ளிதவிக்³ரஹ: ॥ 18 ॥

ஜ்ஞாநத்மகைகத³ண்டா³ட்⁴ய: கமண்ட³லுலஸத்கர: ।
கு³ருபூ⁴மண்ட³லாசார்யோ ப⁴க³வத்பாத³ஸம்ஜ்ஞக: ॥ 19 ॥

வ்யாஸஸந்த³ர்ஶநப்ரீத: ருʼஷ்யஶ்ருʼங்க³புரேஶ்வர: ।
ஸௌந்த³ர்யலஹரீமுக்²யப³ஹுஸ்தோத்ரவிதா⁴யக: ॥ 20 ॥

சதுஷ்ஷஷ்டிகலாபி⁴ஜ்ஞோ ப்³ரஹ்மராக்ஷஸபோஷக: ।
ஶ்ரீமந்மண்ட³நமிஶ்ராக்²யஸ்வம்பூ⁴ஜயஸந்நுத: ॥ 21 ॥

தோடகாசார்யஸம்பூஜ்ய பத்³மபாத³ர்சிதாங்க்⁴ரிக: ।
ஹஸ்தாமலயோகி³ந்த்³ர ப்³ரஹ்மஜ்ஞாநப்ரதா³யக: ॥ 22 ॥

ஸுரேஶ்வராக்²ய ஸச்சி²ஷ்ய ஸந்யாஸாஶ்ரம தா³யக: ।
ந்ருʼஸிம்ஹப⁴க்தஸ்ஸத்³ரத்நக³ர்ப⁴ஹேரம்ப³பூஜக: ॥ 23 ॥

வ்யாக்²யஸிம்ஹாஸநாதீ⁴ஶோ ஜக³த்பூஜ்யோ ஜக³த்³கு³ரு: ।
இதி ஶ்ரீமச்ச²ங்கராசார்யஸர்வலோககு³ரோ: பரம் ॥ 24 ॥

நாம்நாமஷ்டோத்தரஶதம் பு⁴க்திமுக்திப²லப்ரத³ம் ।
த்ரிஸந்த்⁴யம் ய: படே²த்³ப⁴க்த்யா ஸர்வாந்காமாநவாப்நுயாத் ॥

இதி ஶ்ரீமச்ச²ங்கராசார்யாஷ்டோத்தரஶதநாமஸ்தோத்ரம் ॥

Shri Shankaracharya Stotra of 108 Names Meaning:

1) Sri Sankaracharya, the bestower of Brahmic bliss, shines like the moon rising over the sea, dispelling ignorance.

2) He has firmly established the institution of Varanasrama. Ever engaged in instructing his disciples, he fulfills the desires of his devotees and confers liberation.

(3) A knower of profundities of wisdom, he holds chin mudra, the symbol of wisdom in his hand, and instructs the devotess about the ordained and prohibited acts.

4) An uplifter of the order of Sannyasis, he has unfettered sway over Tantric lore. An incarnation of Siva, he has established the tenets of Advaita.

5) Having initiated six modes of worship, he has shed light on the vedic path. A knower of subtleties of Vedas and Vedanta, he has refuted the doctrines of false religions.

6) Dispassionate, peaceful, serene, a navigator for the struggling souls in the samsaric sea, he illuminates the ultimate truth.

7) The unattached blemishless master, ever content, of absolute purity, having known the essence of Puranas and Smritis, is ever in untrammelled bliss.

8) He is devoid of “I”ness and “mine”ness. His lotus feet are worshipped by all. He is full of sattva. He shines with myriad qualities of head and heart.

9) He is sinless, wise and high souled. He is the bestower of eloquence. He is truthful, meritorious, and a knower of yoga and sankhya.

10) A store house of tapas; effulgent; the discriminator of sattva, rajas, and tamas; timeless, knower of timely actions, and dispeller of tamas which deludes all.

11) He is the Bhagavan who has won over Bharati, wife of Mandana Misra. He invited Sarada to stay in Sringeri. He knows the demarcations between dharma / adharma. He shows the way to realisation.

12) He is the knower of nada, bindu and kala. He shines as the sun, in the lotus hearts of the yogins. He is a strore house of supersensory knowledge. He is a discriminator of the eternal and ephemeral.

13) A reveller in pure conciousness, he knows the art of entering other’s bodies. Cast in superhuman in mould, he is a bestower of felicity. He is forgiving.

14) He confers auspiciousness. The excellent one of expansive glory, he gives joy to all. He is self luminous. He is a support to the holy. He is a universal friend and harbinger of felicity.

15) Of great fame, eloquent and a well-wisher of all, he brought Chandra-moulisvara from Kailas for worship.

16) He has installed a Sri Chakra in Kanchi and pleased with the Divine Mother by giving her earrings in the form of Sri Chakra.

17) He has authored the commentary on Vyasa’s Brahma Sutras. In four directions, he has established four great seats of learning.

18) Having uprooted false religions, he has achieved victory in all directions. Clad in ochre robe, he is smeared with ashes.

19) He has a staff of wisdom in one hand and a water pot on the other. He is a teacher of teachers, known as Bhagavatpada.

20) He rejoiced when he saw sage Vyasa. He is the ruler of Sringeri and has composed several hymns such as Soundaryalahari.

21) He is an adept in the 64 arts. He gave liberation to a brahma rakshasa. He has been extolled as the victor over Mandana Misra alias Svayambhu.

22) He is worshipped by Totakacharya. Padmapada worshipped his feet. He bestowed Brahmajnana on the doyen yogin, Hastamalaka.

23) He gave sannyasa diksha to his excellent disciple Suresvara. He is a devotee of Nrisimha. He worships Ratnagarbha Ganapati.

24) He is the world teacher, revered by all people. He has ascended the Vyakhyana Simhasana. He is Sankaracharya, the supreme teacher.

Also Read:

Sri Adi Shankaracharya Stotra of 108 Names in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top