Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sri Adi Shankaracharya Stotra of 108 Names Lyrics in Kannada and Meaning

Shri Shankaracharya Stotra of 108 Names Lyrics in Kannada:

ಶ್ರೀಶಂಕರಾಚಾರ್ಯಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್
ಶ್ರೀಶಂಕರಾಚಾರ್ಯವರ್ಯೋ ಬ್ರಹ್ಮಾನನ್ದಪ್ರದಾಯಕಃ ।
ಅಜ್ಞಾನತಿಮಿರಾದಿತ್ಯಸ್ಸುಜ್ಞಾನಾಮ್ಬುಧಿಚನ್ದ್ರಮಾಃ ॥ 1 ॥

ವರ್ಣಾಶ್ರಮಪ್ರತಿಷ್ಠಾತಾ ಶ್ರೀಮಾನ್ಮುಕ್ತಿಪ್ರದಾಯಕಃ ।
ಶಿಷ್ಯೋಪದೇಶನಿರತೋ ಭಕ್ತಾಭೀಷ್ಟಪ್ರದಾಯಕಃ ॥ 2 ॥

ಸೂಕ್ಷ್ಮತತ್ತ್ವರಹಸ್ಯಜ್ಞಃ ಕಾರ್ಯಾಕಾರ್ಯಪ್ರಬೋಧಕಃ ।
ಜ್ಞಾನಮುದ್ರಾಂಚಿತಕರಶ್-ಶಿಷ್ಯಹೃತ್ತಾಪಹಾರಕಃ ॥ 3 ॥

ಪರಿವ್ರಾಜಾಶ್ರಮೋದ್ಧರ್ತಾ ಸರ್ವತನ್ತ್ರಸ್ವತನ್ತ್ರಧೀಃ ।
ಅದ್ವೈತಸ್ಥಾಪನಾಚಾರ್ಯಸ್ಸಾಕ್ಷಾಚ್ಛಂಕರರೂಪಭೃತ್ ॥ 4 ॥

ಷನ್ಮತಸ್ಥಾಪನಾಚಾರ್ಯಸ್ತ್ರಯೀಮಾರ್ಗ ಪ್ರಕಾಶಕಃ ।
ವೇದವೇದಾನ್ತತತ್ತ್ವಜ್ಞೋ ದುರ್ವಾದಿಮತಖಂಡನಃ ॥ 5 ॥

ವೈರಾಗ್ಯನಿರತಶ್ಶಾನ್ತಸ್ಸಂಸಾರಾರ್ಣವತಾರಕಃ ।
ಪ್ರಸನ್ನವದನಾಮ್ಭೋಜಃ ಪರಮಾರ್ಥಪ್ರಕಾಶಕಃ ॥ 6 ॥

ಪುರಾಣಸ್ಮೃತಿಸಾರಜ್ಞೋ ನಿತ್ಯತೃಪ್ತೋ ಮಹಾಂಛುಚಿಃ ।
ನಿತ್ಯಾನನ್ದೋ ನಿರಾತಂಕೋ ನಿಸ್ಸಂಗೋ ನಿರ್ಮಲಾತ್ಮಕಃ ॥ 7 ॥

ನಿರ್ಮಮೋ ನಿರಹಂಕಾರೋ ವಿಶ್ವವನ್ದ್ಯಪದಾಮ್ಬುಜಃ ।
ಸತ್ತ್ವಪ್ರಧಾನಸ್ಸದ್ಭಾವಸ್ಸಂಖ್ಯಾತೀತಗುಣೋಜ್ಜ್ವಲಃ ॥ 8 ॥

ಅನಘಸ್ಸಾರಹೃದಯಸ್ಸುಧೀಸಾರಸ್ವತಪ್ರದಃ ।
ಸತ್ಯಾತ್ಮಾ ಪುಣ್ಯಶೀಲಶ್ಚ ಸಾಂಖ್ಯಯೋಗವಿಲಕ್ಷಣಃ ॥ 9 ॥

ತಪೋರಾಶಿರ್ ಮಹಾತೇಜೋ ಗುಣತ್ರಯವಿಭಾಗವಿತ್ ।
ಕಲಿಘ್ನಃ ಕಾಲಕರ್ಮಜ್ಞಸ್ತಮೋಗುಣನಿವಾರಕಃ ॥ 10 ॥

ಭಗವಾನ್ಭಾರತೀಜೇತಾ ಶಾರದಾಹ್ವಾನಪಣ್ದಿತಃ ।
ಧರ್ಮಾಧರ್ಮವಿಭಾವಜ್ಞೋ ಲಕ್ಷ್ಯಭೇದಪ್ರದರ್ಶಕಃ ॥ 11 ॥

ನಾದಬಿನ್ದುಕಲಾಭಿಜ್ಞೋ ಯೋಗಿಹೃತ್ಪದ್ಮಭಾಸ್ಕರಃ ।
ಅತೀನ್ದ್ರಿಯಜ್ಞಾನನಿಧಿರ್ನಿತ್ಯಾನಿತ್ಯವಿವೇಕವಾನ್ ॥ 12 ॥

ಚಿದಾನನ್ದಶ್ಚಿನ್ಮಯಾತ್ಮಾ ಪರ್ಕಾಯಪ್ರವೇಶಕೃತ್ ।
ಅಮಾನುಷಚರಿತ್ರಾಢ್ಯಃ ಕ್ಷೇಮದಾಯೀ ಕ್ಷಮಾಕರಃ ॥ 13 ॥

ಭವ್ಯೋ ಭದ್ರಪ್ರದೋ ಭೂರಿ ಮಹಿಮಾ ವಿಶ್ವರಂಜಕಃ ।
ಸ್ವಪ್ರಕಾಶಸ್ಸದಾಧಾರೋ ವಿಶ್ವಬನ್ಧುಶ್ಶುಭೋದಯಃ ॥ 14 ॥

ವಿಶಾಲಕೀರ್ತಿರ್ವಾಗೀಶಸ್ಸರ್ವಲೋಕಹಿತೋತ್ಸುಕಃ ।
ಕೈಲಾಸಯಾತ್ರಸಮ್ಪ್ರಾಪ್ತಚನ್ದ್ರಮೌಲಿಪ್ರಪೂಜಕಃ ॥ 15 ॥

ಕಾಂಚ್ಯಾಂ ಶ್ರೀಚಕ್ರರಾಜಾಖ್ಯಯನ್ತ್ರಸ್ಥಾಪನದೀಕ್ಷಿತಃ ।
ಶ್ರೀಚಕ್ರಾತ್ಮಕ ತಾಟಂಕ ತೋಷಿತಾಮ್ಬಾ ಮನೋರಥಃ ॥ 16 ॥

ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರೋಪನಿಷದ್ಭಾಷ್ಯಾದಿಗ್ರನ್ಥಕಲ್ಪಕಃ ।
ಚತುರ್ದಿಕ್ಚತುರಾಮ್ನಾಯಪ್ರತಿಷ್ಠಾತಾ ಮಹಾಮತಿಃ ॥ 17 ॥

ದ್ವಿಸಪ್ತತಿ ಮತೋಚ್ಛೇತ್ತಾ ಸರ್ವದಿಗ್ವಿಜಯಪ್ರಭುಃ ।
ಕಾಷಾಯವಸನೋಪೇತೋ ಭಸ್ಮೋದ್ಧೂಳಿತವಿಗ್ರಹಃ ॥ 18 ॥

ಜ್ಞಾನತ್ಮಕೈಕದಂಡಾಢ್ಯಃ ಕಮಂಡಲುಲಸತ್ಕರಃ ।
ಗುರುಭೂಮಂಡಲಾಚಾರ್ಯೋ ಭಗವತ್ಪಾದಸಂಜ್ಞಕಃ ॥ 19 ॥

ವ್ಯಾಸಸನ್ದರ್ಶನಪ್ರೀತಃ ಋಷ್ಯಶೃಂಗಪುರೇಶ್ವರಃ ।
ಸೌನ್ದರ್ಯಲಹರೀಮುಖ್ಯಬಹುಸ್ತೋತ್ರವಿಧಾಯಕಃ ॥ 20 ॥

ಚತುಷ್ಷಷ್ಟಿಕಲಾಭಿಜ್ಞೋ ಬ್ರಹ್ಮರಾಕ್ಷಸಪೋಷಕಃ ।
ಶ್ರೀಮನ್ಮಂಡನಮಿಶ್ರಾಖ್ಯಸ್ವಮ್ಭೂಜಯಸನ್ನುತಃ ॥ 21 ॥

ತೋಟಕಾಚಾರ್ಯಸಮ್ಪೂಜ್ಯ ಪದ್ಮಪಾದರ್ಚಿತಾಂಘ್ರಿಕಃ ।
ಹಸ್ತಾಮಲಯೋಗಿನ್ದ್ರ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಪ್ರದಾಯಕಃ ॥ 22 ॥

ಸುರೇಶ್ವರಾಖ್ಯ ಸಚ್ಛಿಷ್ಯ ಸನ್ಯಾಸಾಶ್ರಮ ದಾಯಕಃ ।
ನೃಸಿಂಹಭಕ್ತಸ್ಸದ್ರತ್ನಗರ್ಭಹೇರಮ್ಬಪೂಜಕಃ ॥ 23 ॥

ವ್ಯಾಖ್ಯಸಿಂಹಾಸನಾಧೀಶೋ ಜಗತ್ಪೂಜ್ಯೋ ಜಗದ್ಗುರುಃ ।
ಇತಿ ಶ್ರೀಮಚ್ಛಂಕರಾಚಾರ್ಯಸರ್ವಲೋಕಗುರೋಃ ಪರಮ್ ॥ 24 ॥

ನಾಮ್ನಾಮಷ್ಟೋತ್ತರಶತಂ ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿಫಲಪ್ರದಮ್ ।
ತ್ರಿಸನ್ಧ್ಯಂ ಯಃ ಪಠೇದ್ಭಕ್ತ್ಯಾ ಸರ್ವಾನ್ಕಾಮಾನವಾಪ್ನುಯಾತ್ ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಮಚ್ಛಂಕರಾಚಾರ್ಯಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥

Shri Shankaracharya Stotra of 108 Names Meaning:

1) Sri Sankaracharya, the bestower of Brahmic bliss, shines like the moon rising over the sea, dispelling ignorance.

2) He has firmly established the institution of Varanasrama. Ever engaged in instructing his disciples, he fulfills the desires of his devotees and confers liberation.

(3) A knower of profundities of wisdom, he holds chin mudra, the symbol of wisdom in his hand, and instructs the devotess about the ordained and prohibited acts.

4) An uplifter of the order of Sannyasis, he has unfettered sway over Tantric lore. An incarnation of Siva, he has established the tenets of Advaita.

5) Having initiated six modes of worship, he has shed light on the vedic path. A knower of subtleties of Vedas and Vedanta, he has refuted the doctrines of false religions.

6) Dispassionate, peaceful, serene, a navigator for the struggling souls in the samsaric sea, he illuminates the ultimate truth.

7) The unattached blemishless master, ever content, of absolute purity, having known the essence of Puranas and Smritis, is ever in untrammelled bliss.

8) He is devoid of “I”ness and “mine”ness. His lotus feet are worshipped by all. He is full of sattva. He shines with myriad qualities of head and heart.

9) He is sinless, wise and high souled. He is the bestower of eloquence. He is truthful, meritorious, and a knower of yoga and sankhya.

10) A store house of tapas; effulgent; the discriminator of sattva, rajas, and tamas; timeless, knower of timely actions, and dispeller of tamas which deludes all.

11) He is the Bhagavan who has won over Bharati, wife of Mandana Misra. He invited Sarada to stay in Sringeri. He knows the demarcations between dharma / adharma. He shows the way to realisation.

12) He is the knower of nada, bindu and kala. He shines as the sun, in the lotus hearts of the yogins. He is a strore house of supersensory knowledge. He is a discriminator of the eternal and ephemeral.

13) A reveller in pure conciousness, he knows the art of entering other’s bodies. Cast in superhuman in mould, he is a bestower of felicity. He is forgiving.

14) He confers auspiciousness. The excellent one of expansive glory, he gives joy to all. He is self luminous. He is a support to the holy. He is a universal friend and harbinger of felicity.

15) Of great fame, eloquent and a well-wisher of all, he brought Chandra-moulisvara from Kailas for worship.

16) He has installed a Sri Chakra in Kanchi and pleased with the Divine Mother by giving her earrings in the form of Sri Chakra.

17) He has authored the commentary on Vyasa’s Brahma Sutras. In four directions, he has established four great seats of learning.

18) Having uprooted false religions, he has achieved victory in all directions. Clad in ochre robe, he is smeared with ashes.

19) He has a staff of wisdom in one hand and a water pot on the other. He is a teacher of teachers, known as Bhagavatpada.

20) He rejoiced when he saw sage Vyasa. He is the ruler of Sringeri and has composed several hymns such as Soundaryalahari.

21) He is an adept in the 64 arts. He gave liberation to a brahma rakshasa. He has been extolled as the victor over Mandana Misra alias Svayambhu.

22) He is worshipped by Totakacharya. Padmapada worshipped his feet. He bestowed Brahmajnana on the doyen yogin, Hastamalaka.

23) He gave sannyasa diksha to his excellent disciple Suresvara. He is a devotee of Nrisimha. He worships Ratnagarbha Ganapati.

24) He is the world teacher, revered by all people. He has ascended the Vyakhyana Simhasana. He is Sankaracharya, the supreme teacher.

Also Read:

Sri Adi Shankaracharya Stotra of 108 Names in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Sri Adi Shankaracharya Stotra of 108 Names Lyrics in Kannada and Meaning

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top