Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sri Ambika Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Kannada | 108 Names of Ambika

Shri Ambika Ashtottara Satanamavali Lyrics in Kannada:

ಶ್ರೀಅಮ್ಬಿಕಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲೀ
ಓಂ ಅಸ್ಯಶ್ರೀ ಅಮ್ಬಿಕಾಮಹಾಮನ್ತ್ರಸ್ಯ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಋಷಿಃ ಉಷ್ಣಿಕ್ ಛನ್ದಃ
ಅಮ್ಬಿಕಾ ದುರ್ಗಾ ದೇವತಾ ॥

[ ಶ್ರಾಂ – ಶ್ರೀಂ ಇತ್ಯಾದಿನಾ ನ್ಯಾಸಮಾಚರೇತ್ ]
ಧ್ಯಾನಮ್
ಯಾ ಸಾ ಪದ್ಮಾಸನಸ್ಥಾ ವಿಪುಲಕಟತಟೀ ಪದ್ಮಪತ್ರಾಯತಾಕ್ಷೀ
ಗಮ್ಭೀರಾವರ್ತನಾಭಿಃ ಸ್ತನಭರನಮಿತಾ ಶುಭ್ರವಸ್ತ್ರೋತ್ತರೀಯಾ ।
ಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ದಿವ್ಯೈರ್ಗಜೇನ್ದ್ರೈರ್ಮಣಿಗಣಖಚಿತೈಃ ಸ್ನಾಪಿತಾ ಹೇಮಕುಮ್ಭೈಃ
ನಿತ್ಯಂ ಸಾ ಪದ್ಮಹಸ್ತಾ ಮಮ ವಸತು ಗೃಹೇ ಸರ್ವಮಾಂಗಲ್ಯಯುಕ್ತಾ ॥

ಮನ್ತ್ರಃ – ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಅಮ್ಬಿಕಾಯೈ ನಮಃ ಓಂ ॥

॥ಅಥ ಶ್ರೀ ಅಮ್ಬಿಕಾಯಾಃ ನಾಮಾವಲಿಃ ॥

ಓಂ ಅಮ್ಬಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚತುರಾಶ್ರಮವಾಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ಷತ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೈಶ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶೂದ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೇದಮಾರ್ಗರತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಜ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೇದವಿಶ್ವವಿಭಾಗಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।। 10 ।।

ಓಂ ಅಸ್ತ್ರಶಸ್ತ್ರಮಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೀರ್ಯವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವರಶಸ್ತ್ರಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಮೇಧಸೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭದ್ರಕಾಲ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಪರಾಜಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಾಯತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಂಕೃತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸನ್ಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಾವಿತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।। 20 ।।

ಓಂ ತ್ರಿಪದಾಶ್ರಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಸನ್ಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಪದ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಪಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಾಮಗಾಯನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಾಂಚಾಲ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಲಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಾಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಾಲಕ್ರೀಡಾಯೈ ನಮಃ ।। 30 ।।

ಓಂ ಸನಾತನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗರ್ಭಾಧಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆಧಾರಶೂನ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಲಾಶಯನಿವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುರಾರಿಘಾತಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃತ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪೂತನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚರಿತೋತ್ತಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಜ್ಜಾರಸವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನನ್ದಾಯೈ ನಮಃ ।। 40 ।।

ಓಂ ಭವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಾಪನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪೀತಮ್ಬರಧರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೀತಸಂಗೀತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಾನಗೋಚರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಪ್ತಸ್ವರಮಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಷದ್ಜಮಧ್ಯಮಧೈವತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮುಖ್ಯಗ್ರಾಮಸಂಸ್ಥಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವಸ್ಥಾನವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।। 50 ।।

ಓಂ ಆನನ್ದನಾದಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರೋತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರೇತಾಲಯನಿವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೀತನೃತ್ಯಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಮಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತುಷ್ಟಿದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುಷ್ಟಿದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿಷ್ಠಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸತ್ಯಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಜ್ಞಾಯೈ ನಮಃ ।। 60 ।।

ಓಂ ಲೋಕೇಶಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಂಶೋಭನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಂವಿಷಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜ್ವಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜ್ವಾಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಮೂರ್ತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಷನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಷನಾಗದಮ್ನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುರುಕುಲ್ಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಮೃತೋದ್ಭವಾಯೈ ನಮಃ ।। 70 ।।

ಓಂ ಭೂತಭೀತಿಹರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಕ್ಷಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಕ್ಷಸ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೀರ್ಘನಿದ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಿವಾಗತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚನ್ದ್ರಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚನ್ದ್ರಕಾನ್ತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೂರ್ಯಕಾನ್ತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿಶಾಚರಾಯೈ ನಮಃ ।। 80 ।।

ಓಂ ಡಾಕಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಾಕಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಾಕಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಕ್ರವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೀತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೀತಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಾನ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಕಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವನದೇವತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುರುರೂಪಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।। 90 ।।

ಓಂ ಗೋಷ್ಠ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೃತ್ಯುಮಾರಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಾರದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಮಾಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿನಿದ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚನ್ದ್ರಧರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೃತ್ಯುವಿನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚನ್ದ್ರಮಂಡಲಸಂಕಾಶಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚನ್ದ್ರಮಂಡಲವರ್ತಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಣಿಮಾದ್ಯೈ ನಮಃ ।। 100 ।।

ಓಂ ಗುಣೋಪೇತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಮರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾನ್ತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರದ್ಧಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪದ್ಮಪತ್ರಾಯತಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪದ್ಮಹತಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪದ್ಮಾಸನಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ ।। 108 ।।
॥ಓಂ॥

Also Read:

Sri Ambika Ashtottara Shatanamavali in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Sri Ambika Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Kannada | 108 Names of Ambika

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top