Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sri Angaraka (Mangal) Kavacham Lyrics in Kannada

Sri Angaraka (Mangal) Kavacham in Kannada:

॥ ಶ್ರೀ ಅಂಗಾರಕ ಕವಚಂ ॥
ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಅಂಗಾರಕ ಕವಚಸ್ತೋತ್ರಮಹಾಮನ್ತ್ರಸ್ಯ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಋಷಿಃ | ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛನ್ದಃ | ಅಂಗಾರಕೋ ದೇವತಾ | ಅಂ ಬೀಜಮ್ | ಗಂ ಶಕ್ತಿಃ | ರಂ ಕೀಲಕಮ್ | ಮಮ ಅಂಗಾರಕಗ್ರಹಪ್ರಸಾದಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ||

ಕರನ್ಯಾಸಃ ||
ಆಂ ಅಂಗುಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಈಂ ತರ್ಜನೀಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಊಂ ಮಧ್ಯಮಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಐಂ ಅನಾಮಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಔಂ ಕನಿಷ್ಠಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಅಃ ಕರತಲಕರಪೃಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ||

ಅಂಗನ್ಯಾಸಃ ||
ಆಂ ಹೃದಯಾಯ ನಮಃ |
ಈಂ ಶಿರಸೇ ಸ್ವಾಹಾ |
ಊಂ ಶಿಖಾಯೈ ವಷಟ್ |
ಐಂ ಕವಚಾಯ ಹುಂ |
ಔಂ ನೇತ್ರತ್ರಯಾಯ ವೌಷಟ್ |
ಅಃ ಅಸ್ತ್ರಾಯ ಫಟ್ |
ಭೂರ್ಭುವಸ್ಸುವರೋಮಿತಿ ದಿಗ್ಬಂಧಃ ||

ಧ್ಯಾನಮ್ –
ನಮಾಮ್ಯಂಗಾರಕಂ ದೇವಂ ರಕ್ತಾಂಗಂ ವರಭೂಷಣಮ್ |
ಜಾನುಸ್ಥಂ ವಾಮಹಸ್ತಾಭ್ಯಾಂ ಚಾಪೇಷುವರಪಾಣಿನಮ್ |
ಚತುರ್ಭುಜಂ ಮೇಷವಾಹಂ ವರದಂ ವಸುಧಾಪ್ರಿಯಮ್ |
ಶಕ್ತಿಶೂಲಗದಾಖಡ್ಗಂ ಜ್ವಾಲಪುಂಜೋರ್ಧ್ವಕೇಶಕಮ್ ||
ಮೇರುಂ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಂ ಕೃತ್ವಾ ಸರ್ವದೇವಾತ್ಮಸಿದ್ಧಿದಮ್ |

ಕವಚಮ್ –
ಅಂಗಾರಕಶ್ಶಿರೋ ರಕ್ಷೇತ್ ಮುಖಂ ವೈ ಧರಣೀಸುತಃ |
ಕರ್ಣೌ ರಕ್ತಾಂಬರಃ ಪಾತು ನೇತ್ರೇ ಮೇ ರಕ್ತಲೋಚನಃ || ೧ ||

ನಾಸಿಕಾಂ ಮೇ ಶಕ್ತಿಧರಃ ಕಂಠಂ ಮೇ ಪಾತು ಭೌಮಕಃ |
ಭುಜೌ ತು ರಕ್ತಮಾಲೀ ಚ ಹಸ್ತೌ ಶೂಲಧರಸ್ತಥಾ || ೨ ||

ಚತುರ್ಭುಜೋ ಮೇ ಹೃದಯಂ ಕುಕ್ಷಿಂ ರೋಗಾಪಹಾರಕಃ |
ಕಟಿಂ ಮೇ ಭೂಮಿಜಃ ಪಾತು ಊರೂ ಪಾತು ಗದಾಧರಃ || ೩ ||

ಜಾನುಜಂಘೇ ಕುಜಃ ಪಾತು ಪಾದೌ ಭೌಮಸ್ಸದಾ ಮಮ |
ಸರ್ವಾಣಿ ಯಾನಿ ಚಾಂಗಾನಿ ರಕ್ಷೇನ್ಮೇ ಮೇಷವಾಹನಃ || ೪ ||

ಯ ಇದಂ ಕವಚಂ ದಿವ್ಯಂ ಸರ್ವಶತ್ರುವಿನಾಶನಮ್ |
ಭೂತಪ್ರೇತಪಿಶಾಚಾನಾಂ ನಾಶನಂ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿದಮ್ || ೫ ||

ಸರ್ವರೋಗಹರಂ ಚೈವ ಸರ್ವಸಂಪತ್ಪ್ರದಂ ಶುಭಮ್ |
ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿಪ್ರದಂ ನೄಣಾಂ ಸರ್ವಸೌಭಾಗ್ಯವರ್ಧನಮ್ || ೬ ||

ಋಣಬಂಧನಮುಕ್ತಿರ್ವೈ ಸತ್ಯಮೇವ ನ ಸಂಶಯಃ |
ಸ್ತೋತ್ರಪಾಠಸ್ತು ಕರ್ತವ್ಯೋ ದೇವಸ್ಯಾಗ್ರೇ ಸಮಾಹಿತಃ || ೭ ||

ರಕ್ತಗಂಧಾಕ್ಷತೈಃ ಪುಷ್ಪೈರ್ಧೂಪದೀಪಗುಡೋದನೈಃ |
ಮಂಗಳಂ ಪೂಜಯಿತ್ವಾ ತು ಮಂಗಳೇಽಹನಿ ಸರ್ವದಾ || ೮ ||

ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾನ್ಭೋಜಯೇತ್ಪಶ್ಚಾಚ್ಚತುರೋ ದ್ವಾದಶಾಥವಾ |
ಅನೇನ ವಿಧಿನಾ ಯಸ್ತು ಕೃತ್ವಾ ವ್ರತಮನುತ್ತಮಮ್ || ೯ ||

ವ್ರತಂ ತದೇವಂ ಕುರ್ವೀತ ಸಪ್ತವಾರೇಷು ವಾ ಯದಿ |
ತೇಷಾಂ ಶಸ್ತ್ರಾಣ್ಯುತ್ಪಲಾನಿ ವಹ್ನಿಸ್ಸ್ಯಾಚ್ಚಂದ್ರಶೀತಲಃ || ೧೦ ||

ನಚೈನಂ ವ್ಯಥಯಂತ್ಯಸ್ಮಾನ್ಮೃಗಪಕ್ಷಿಗಜಾದಯಃ |
ಮಹಾಂಧತಮಸೇ ಪ್ರಾಪ್ರೇ ಮಾರ್ತಾಣ್ಡಸ್ಯೋದಯಾದಿವ || ೧೧ ||

ವಿಲಯಂ ಯಾಂತಿ ಪಾಪಾನಿ ಶತಜನ್ಮಾರ್ಜಿತಾನಿ ವೈ || ೧೨ ||

ಇತಿ ಅಂಗಾರಕ ಕವಚಃ |

Also Read:

Sri Angaraka (Mangal) Kavacham Lyrics in English | Hindi | Kannada | Telugu | Tamil

Sri Angaraka (Mangal) Kavacham Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top