Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sri Balakrishna Prarthana Ashtakam Lyrics in Kannada | ಶ್ರೀಬಾಲಕೃಷ್ಣಪ್ರಾರ್ಥನಾಷ್ಟಕಮ್

ಶ್ರೀಬಾಲಕೃಷ್ಣಪ್ರಾರ್ಥನಾಷ್ಟಕಮ್ Lyrics in Kannada:

ಶ್ರೀಮದ್ಯಶೋದಾಂಕವಿಹಾರದಕ್ಷೇ
ತತ್ಸ್ತನ್ಯಸಕ್ತೇ ನಿಜಭಕ್ತರಕ್ತೇ ।
ಗೋವರ್ಧನಪ್ರೀತಿಕರೇ ಪರೇಽಸ್ಮಿನ್
ಶ್ರೀಬಾಲಕೃಷ್ಣೇ ರತಿರಸ್ತು ನಿತ್ಯಮ್ ॥ 1॥

ಶ್ರೀನನ್ದರಾಜಾಂಗಣರನ್ತರಶ್ಮಿ- ??
ಕಿರ್ಮೀರಿತಾಂಗದ್ಯುತಿರಮ್ಯರಮ್ಯೇ । ??
ತತ್ರಾನಿಶಂ ಕ್ರೀಡನತತ್ಪರೇಽಸ್ಮಿನ್
ಶ್ರೀಬಾಲಕೃಷ್ಣೇ ರತಿರಸ್ತು ನಿತ್ಯಮ್ ॥ 2॥

ಮುಖಾಮೃತಂ ಪ್ರಾಶ್ಯ ಪದಾಮೃತಂ ಕಿಂ
ವಾಂಛನ್ತಿ ನಿಶ್ಚೇತುಮತೀವ ಭಕ್ತಾಃ ।
ಆಸ್ಯೇ ಪದಾಂಗುಷ್ಠಧರೇ ಮಮಾಸ್ಮಿನ್
ಶ್ರೀಬಾಲಕೃಷ್ಣೇ ರತಿರಸ್ತು ನಿತ್ಯಮ್ ॥ 3॥

ನಾನಾಮಣಿವ್ರಾತವಿಭೂಷಣಾನಾಂ
ಚಾಪಲ್ಯತೋ ಮಂಚುಲಸಿಂಜಿತೈಸ್ತೈಃ ।
ಸ್ಥಿತಾಂಜಿತಾಸ್ಯೇ ಕೃತಮುಗ್ಧಲಾಸ್ಯೇ
ಶ್ರೀಬಾಲಕೃಷ್ಣೇ ರತಿರಸ್ತು ನಿತ್ಯಮ್ ॥ 4॥

ಘೋಷೇಷು ಗೋಪಂಕಯುತೇಷು ಗತ್ಯಾ
ಪ್ರತ್ಯಂಗಮಾಲಿನ್ಯವಿಶೇಷಹೃದ್ಯೇ ।
ಬಾಲ್ಯಾತ್ಕಲಾಲಾಪಮನೋಹರೇಽಸ್ಮಿನ್
ಶ್ರೀಬಾಲಕೃಷ್ಣೇ ರತಿರಸ್ತು ನಿತ್ಯಮ್ ॥ 5॥

ಸ್ನಿಗ್ಧಾಮಲಾಕುಂಚಿತಕುನ್ತಲಸ್ಪೃಗ್-
ವಕ್ತ್ರೇಣ ಭಂಗಾವೃತಪದ್ಮಶೋಭಾಮ್ ।
ಜಹನ್ತಿ ತಸ್ಮಿನ್ ಮಮ ನನ್ದಸೂನೌ
ಶ್ರೀಬಾಲಕೃಷ್ಣೇ ರತಿಸ್ತು ನಿತ್ಯಮ್ ॥ 6॥

ದನ್ತದ್ವಯೇನಾರ್ಜಿತಕುನ್ದಕೋಶೇ
ದ್ವನ್ದ್ವೋತ್ಥಶೋಭೇ ನವನೀರದಾಭೇ ।
ಹೈಯಂಗವೀನಾಂಕಲಿತೈಕಹಸ್ತೇ
ಶ್ರೀಬಾಲಕೃಷ್ಣೇ ರತಿರಸ್ತು ನಿತ್ಯಮ್ ॥ 7॥

ಹಸ್ತೇನ ನೇತ್ರಾದಪಸಾರಿತೇನ
ಸ್ನಿಗ್ಧಾಂಜನೇನಾಕ್ತಕಪಾಲದೇಶೇ ।
ವ್ರಜಾಂಗನಾಸ್ನೇಹಸುಧಾಸುಪಾತ್ರೇ
ಶ್ರೀಬಾಲಕೃಷ್ಣೇ ರತಿರಸ್ತು ನಿತ್ಯಮ್ ॥ 8॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಬಾಲಕೃಷ್ಣಸ್ಯ ವರ್ಣನಪ್ರಾರ್ಥನಾಷ್ಟಕಮ್ ।
ವರ್ಣಿತಂ ಜೀವನಾಖ್ಯೇನ ಗೋಕುಲೋತ್ಸವಸೂನುನಾ ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀವಲ್ಲಭಚರಣೈಕತಾನ ಶ್ರೀಮದ್ಗೋಕುಲೋತ್ಸವತನೂದ್ಭವ-
ಶ್ರೀಜೀವನೇಶವಿರಚಿತಂ ಶ್ರೀಬಾಲಕೃಷ್ಣಶರಣಾಷ್ಟಕಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ।

Sri Balakrishna Prarthana Ashtakam Lyrics in Kannada | ಶ್ರೀಬಾಲಕೃಷ್ಣಪ್ರಾರ್ಥನಾಷ್ಟಕಮ್

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top