Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Sri Bhramaramba Ashtakam Lyrics in Kannada

ಭ್ರಮರಾಮ್ಬಾಷ್ಟಕಮ್ ಅಥವಾ ಶ್ರೀಮಾತೃಸ್ತವಃ Lyrics in Kannada:

ಚಾಂಚಲ್ಯಾರುಣಲೋಚನಾಂಚಿತಕೃಪಾಚನ್ದ್ರಾರ್ಕಚೂಡಾಮಣಿಂ
ಚಾರುಸ್ಮೇರಮುಖಾಂ ಚರಾಚರಜಗತ್ಸಂರಕ್ಷಣೀಂ ತತ್ಪದಾಮ್ ।
ಚಂಚ್ಚಮ್ಪಕನಾಸಿಕಾಗ್ರವಿಲಸನ್ಮುಕ್ತಾಮಣೀರಂಜಿತಾಂ
ಶ್ರೀಶೈಲಸ್ಥಲವಾಸಿನೀಂ ಭಗವತೀಂ ಶ್ರೀಮಾತರಂ ಭಾವಯೇ ॥ 1॥

ಕಸ್ತೂರೀತಿಲಕಾಂಚಿತೇನ್ದುವಿಲಸತ್ಪ್ರೋದ್ಭಾಸಿಫಾಲಸ್ಥಲೀಂ
ಕರ್ಪೂರದ್ರಾವಮಿಕ್ಷಚೂರ್ಣಖದಿರಾಮೋದೋಲ್ಲಸದ್ವೀಟಿಕಾಮ್ ।
ಲೋಲಾಪಾಂಗತರಂಗಿತೈರಧಿಕೃಪಾಸಾರೈರ್ನತಾನನ್ದಿನೀಂ
ಶ್ರೀಶೈಲಸ್ಥಲವಾಸಿನೀಂ ಭಗವತೀಂ ಶ್ರೀಮಾತರಂ ಭಾವಯೇ ॥ 2॥

ರಾಜನ್ಮತ್ತಮರಾಲಮನ್ದಗಮನಾಂ ರಾಜೀವಪತ್ರೇಕ್ಷಣಾಂ
ರಾಜೀವಪ್ರಭವಾದಿದೇವಮಕುಟೈ ರಾಜತ್ಪದಾಮ್ಭೋರುಹಾಮ್ ।
ರಾಜೀವಾಯತಮನ್ದಮಂಡಿತಕುಚಾಂ ರಾಜಾಧಿರಾಜೇಶ್ವರೀಂ
ಶ್ರೀಶೈಲಸ್ಥಲವಾಸಿನೀಂ ಭಗವತೀಂ ಶ್ರೀಮಾತರಂ ಭಾವಯೇ ॥ 3॥

ಷಟ್ತಾರಾಂ ಗಣದೀಪಿಕಾಂ ಶಿವಸತೀಂ ಷಡ್ವೈರಿವರ್ಗಾಪಹಾಂ
ಷಟ್ಚಕ್ರಾನ್ತರಸಂಸ್ಥಿತಾಂ ವರಸುಧಾಂ ಷಡ್ಯೋಗಿನೀವೇಷ್ಟಿತಾಮ್ ।
ಷಟ್ಚಕ್ರಾಂಚಿತಪಾದುಕಾಂಚಿತಪದಾಂ ಷಡ್ಭಾವಗಾಂ ಷೋಡಶೀಂ
ಶ್ರೀಶೈಲಸ್ಥಲವಾಸಿನೀಂ ಭಗವತೀಂ ಶ್ರೀಮಾತರಂ ಭಾವಯೇ ॥ 4॥

ಶ್ರೀನಾಥಾದೃತಪಾಲಿತಾತ್ರಿಭುವನಾಂ ಶ್ರಿಚಕ್ರಸಂಚಾರಿಣೀಂ
ಜ್ಞಾನಾಸಕ್ತಮನೋಜಯೌವನಲಸದ್ಗನ್ಧರ್ವಕನ್ಯಾದೃತಾಮ್ ।
ದೀನಾನಾಮಾತಿವೇಲಭಾಗ್ಯಜನನೀಂ ದಿವ್ಯಾಮ್ಬರಾಲಂಕೃತಾಂ
ಶ್ರೀಶೈಲಸ್ಥಲವಾಸಿನೀಂ ಭಗವತೀಂ ಶ್ರೀಮಾತರಂ ಭಾವಯೇ ॥ 5॥

ಲಾವಣ್ಯಾಧಿಕಭೂಷಿತಾಂಗಲತಿಕಾಂ ಲಾಕ್ಷಾಲಸದ್ರಾಗಿಣೀಂ
ಸೇವಾಯಾತಸಮಸ್ತದೇವವನಿತಾಂ ಸೀಮನ್ತಭೂಷಾನ್ವಿತಾಮ್ ।
ಭಾವೋಲ್ಲಾಸವಶೀಕೃತಪ್ರಿಯತಮಾಂ ಭಂಡಾಸುರಚ್ಛೇದಿನೀಂ
ಶ್ರೀಶೈಲಸ್ಥಲವಾಸಿನೀಂ ಭಗವತೀಂ ಶ್ರೀಮಾತರಂ ಭಾವಯೇ ॥ 6॥

ಧನ್ಯಾಂ ಸೋಮವಿಭಾವನೀಯಚರಿತಾಂ ಧಾರಾಧರಶ್ಯಾಮಲಾಂ
ಮುನ್ಯಾರಾಧನಮೇಧಿನೀಂ ಸುಮವತಾಂ ಮುಕ್ತಿಪ್ರದಾನವ್ರತಾಮ್ ।
ಕನ್ಯಾಪೂಜನಪುಪ್ರಸನ್ನಹೃದಯಾಂ ಕಾಂಚೀಲಸನ್ಮಧ್ಯಮಾಂ
ಶ್ರೀಶೈಲಸ್ಥಲವಾಸಿನೀಂ ಭಗವತೀಂ ಶ್ರೀಮಾತರಂ ಭಾವಯೇ ॥ 7॥

ಕರ್ಪೂರಾಗರುಕುಂಕುಮಾಂಕಿತಕುಚಾಂ ಕರ್ಪೂರವರ್ಣಸ್ಥಿತಾಂ
ಕೃಷ್ಟೋತ್ಕೃಷ್ಟಸುಕೃಷ್ಟಕರ್ಮದಹನಾಂ ಕಾಮೇಶ್ವರೀಂ ಕಾಮಿನೀಮ್ ।
ಕಾಮಾಕ್ಷೀಂ ಕರುಣಾರಸಾರ್ದ್ರಹೃದಯಾಂ ಕಲ್ಪಾನ್ತರಸ್ಥಾಯಿನೀಂ
ಶ್ರೀಶೈಲಸ್ಥಲವಾಸಿನೀಂ ಭಗವತೀಂ ಶ್ರೀಮಾತರಂ ಭಾವಯೇ ॥ 8॥

ಗಾಯತ್ರೀಂ ಗರುಡಧ್ವಜಾಂ ಗಗನಗಾಂ ಗಾನ್ಧರ್ವಗಾನಪ್ರಿಯಾಂ
ಗಮ್ಭೀರಾಂ ಗಜಗಾಮಿನೀಂ ಗಿರಿಸುತಾಂ ಗನ್ಧಾಕ್ಷತಾಲಂಕೃತಾಮ್ ।
ಗಂಗಾಗೌತ್ಮಗರ್ಗಸಂನುತಪದಾಂ ಗಾಂ ಗೌತಮೀಂ ಗೋಮತೀಂ
ಶ್ರೀಶೈಲಸ್ಥಲವಾಸಿನೀಂ ಭಗವತೀಂ ಶ್ರೀಮಾತರಂ ಭಾವಯೇ ॥ 9॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಮತ್ಪರಮಹಂಸಪರಿವ್ರಾಜಕಾಚಾರ್ಯಸ್ಯ
ಶ್ರೀಗೋವಿನ್ದಭಗವತ್ಪೂಜ್ಯಪಾದಶಿಷ್ಯಸ್ಯ
ಶ್ರೀಮಚ್ಛಂಕರಭಗವತಃ ಕೃತೌ
ಭ್ರಮರಾಮ್ಬಾಷ್ಟಕಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ॥

Also Read:

Sri Bhramaramba Ashtakam Lyrics in Hindi | English | Bengali | Kannada | Malayalam | Telugu | Tamil | Gujarati | Punjabi | Oriya

Sri Bhramaramba Ashtakam Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top