Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Sri Budha Kavacham Lyrics in Kannada

Sri Budha Kavacham in Kannada:

॥ ಶ್ರೀ ಬುಧ ಕವಚಂ ॥
ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಬುಧಕವಚಸ್ತೋತ್ರಮಹಾಮಂತ್ರಸ್ಯ ಕಾತ್ಯಾಯನ ಋಷಿಃ | ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛಂದಃ | ಬುಧೋ ದೇವತಾ | ಯಂ ಬೀಜಮ್ | ಕ್ಲೀಂ ಶಕ್ತಿಃ | ಊಂ ಕೀಲಕಮ್ | ಮಮ ಬುಧಗ್ರಹಪ್ರಸಾದಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ |

ಕರನ್ಯಾಸಃ ||
ಬಾಂ ಅಙ್ಗುಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಬೀಂ ತರ್ಜನೀಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಬೂಂ ಮಧ್ಯಮಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಬೈಂ ಅನಾಮಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಬೌಂ ಕನಿಷ್ಠಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಬಃ ಕರತಲಕರಪೃಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ||

ಅಂಗನ್ಯಾಸಃ ||
ಬಾಂ ಹೃದಯಾಯ ನಮಃ |
ಬೀಂ ಶಿರಸೇ ಸ್ವಾಹಾ |
ಬೂಂ ಶಿಖಾಯೈ ವಷಟ್ |
ಬೈಂ ಕವಚಾಯ ಹುಂ |
ಬೌಂ ನೇತ್ರತ್ರಯಾಯ ವೌಷಟ್ |
ಬಃ ಅಸ್ತ್ರಾಯ ಫಟ್ |
ಭೂರ್ಭುವಸ್ಸುವರೋಮಿತಿ ದಿಗ್ಬಂಧಃ ||

ಧ್ಯಾನಮ್ –
ಬುಧಃ ಪುಸ್ತಕಹಸ್ತಶ್ಚ ಕುಂಕುಮಸ್ಯ ಸಮದ್ಯುತಿಃ |
ಬುಧಂ ಜ್ಞಾನಮಯಂ ಸರ್ವಂ ಕುಂಕುಮಾಭಂ ಚತುರ್ಭುಜಮ್ |
ಖಡ್ಗಶೂಲಗದಾಪಾಣಿಂ ವರದಾಂಕಿತಮುದ್ರಿತಮ್ |
ಪೀತಾಂಬರಧರಂ ದೇವಂ ಪೀತಮಾಲ್ಯಾನುಲೇಪನಮ್ ||

ವಜ್ರಾದ್ಯಾಭರಣಂ ಚೈವ ಕಿರೀಟ ಮಕುಟೋಜ್ಜ್ವಲಮ್ |
ಶ್ವೇತಾಶ್ವರಥಮಾರೂಢಂ ಮೇರುಂ ಚೈವ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಮ್ ||

ಕವಚಮ್-
ಬುಧಃ ಪಾತು ಶಿರೋದೇಶಂ ಸೌಮ್ಯಃ ಪಾತು ಚ ಫಾಲಕಮ್ |
ನೇತ್ರೇ ಜ್ಞಾನಮಯಃ ಪಾತು ಶ್ರುತೀ ಪಾತು ವಿಧೂದ್ಭವಃ || ೧ ||

ಘ್ರಾಣಂ ಗಂಧಧರಃ ಪಾತು ಭುಜೌ ಪುಸ್ತಕಭೂಷಿತಃ |
ಮಧ್ಯಂ ಪಾತು ಸುರಾರಾಧ್ಯಃ ಪಾತು ನಾಭಿಂ ಖಗೇಶ್ವರಃ || ೨ ||

ಕಟಿಂ ಕಾಲಾತ್ಮಜಃ ಪಾತು ಊರೂ ಪಾತು ಸುರೇಶ್ವರಃ |
ಜಾನುನೀ ರೋಹಿಣೀಸೂನುಃ ಪಾತು ಜಂಘೇ ಫಲಪ್ರದಃ || ೩ ||

ಪಾದೌ ಬಾಣಾಸನಃ ಪಾತು ಪಾತು ಸೌಮ್ಯೋಽಖಿಲಂ ವಪುಃ |
ಏಷೋಽಪಿ ಕವಚಃ ಪುಣ್ಯಃ ಸರ್ವೋಪದ್ರವಶಾಂತಿದಃ || ೪ ||

ಸರ್ವರೋಗಪ್ರಶಮನಃ ಸರ್ವದುಃಖನಿವಾರಕಃ |
ಆಯುರಾರೋಗ್ಯಶುಭದಃ ಪುತ್ರಪೌತ್ರಪ್ರವರ್ಧನಃ || ೫ ||

ಯಃ ಪಠೇತ್ಕವಚಂ ದಿವ್ಯಂ ಶೃಣುಯಾದ್ವಾ ಸಮಾಹಿತಃ |
ಸರ್ವಾನ್ಕಾಮಾನವಾಪ್ನೋತಿ ದೀರ್ಘಮಾಯುಶ್ಚ ವಿಂದತಿಃ || ೬ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಬ್ರಹ್ಮವೈವರ್ತಪುರಾಣೇ ಬುಧಕವಚಂ |

Also Read:

Sri Budha Kavacham Lyrics in English | Hindi | Kannada | Telugu | Tamil

Sri Budha Kavacham Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top