Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sri Budha Panchavimsati Nama Stotram Lyrics in Hindi

Sri Budha Panchavimsati Nama Stotram in Hindi:

॥ श्री बुध पञ्चविंशतिनाम स्तोत्रम् ॥
बुधो बुद्धिमतां श्रेष्ठः बुद्धिदाता धनप्रदः ।
प्रियङ्गुकलिकाश्यामः कञ्जनेत्रो मनोहरः ॥ १ ॥

ग्रहपमो रौहिणेयः नक्षत्रेशो दयाकरः ।
विरुद्धकार्यहन्ता च सौम्यो बुद्धिविवर्धनः ॥ २ ॥

चन्द्रात्मजो विष्णुरूपी ज्ञानिज्ञो ज्ञानिनायकः ।
ग्रहपीडाहरो दारपुत्रधान्यपशुप्रदः ॥ ३ ॥

लोकप्रियः सौम्यमूर्तिः गुणदो गुणिवत्सलः ।
पञ्चविंशतिनामानि बुधस्यैतानि यः पठेत् ॥ ४ ॥

स्मृत्वा बुधं सदा तस्य पीडा सर्वा विनश्यति ।
तद्दिने वा पठेद्यस्तु लभते स मनोगतम् ॥ ५ ॥

Also Read:

Sri Budha Panchavimsati Nama Stotram Lyrics in English | Hindi | Kannada | Telugu | Tamil

Sri Budha Panchavimsati Nama Stotram Lyrics in Hindi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top