Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Sri Budha Panchavimsati Nama Stotram Lyrics in Kannada

Sri Budha Panchavimsati Nama Stotram in Kannada:

॥ ಶ್ರೀ ಬುಧ ಪಂಚವಿಂಶತಿನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ ॥
ಬುಧೋ ಬುದ್ಧಿಮತಾಂ ಶ್ರೇಷ್ಠಃ ಬುದ್ಧಿದಾತಾ ಧನಪ್ರದಃ |
ಪ್ರಿಯಂಗುಕಲಿಕಾಶ್ಯಾಮಃ ಕಂಜನೇತ್ರೋ ಮನೋಹರಃ || ೧ ||

ಗ್ರಹಪಮೋ ರೌಹಿಣೇಯಃ ನಕ್ಷತ್ರೇಶೋ ದಯಾಕರಃ |
ವಿರುದ್ಧಕಾರ್ಯಹಂತಾ ಚ ಸೌಮ್ಯೋ ಬುದ್ಧಿವಿವರ್ಧನಃ || ೨ ||

ಚಂದ್ರಾತ್ಮಜೋ ವಿಷ್ಣುರೂಪೀ ಜ್ಞಾನಿಜ್ಞೋ ಜ್ಞಾನಿನಾಯಕಃ |
ಗ್ರಹಪೀಡಾಹರೋ ದಾರಪುತ್ರಧಾನ್ಯಪಶುಪ್ರದಃ || ೩ ||

ಲೋಕಪ್ರಿಯಃ ಸೌಮ್ಯಮೂರ್ತಿಃ ಗುಣದೋ ಗುಣಿವತ್ಸಲಃ |
ಪಂಚವಿಂಶತಿನಾಮಾನಿ ಬುಧಸ್ಯೈತಾನಿ ಯಃ ಪಠೇತ್ || ೪ ||

ಸ್ಮೃತ್ವಾ ಬುಧಂ ಸದಾ ತಸ್ಯ ಪೀಡಾ ಸರ್ವಾ ವಿನಶ್ಯತಿ |
ತದ್ದಿನೇ ವಾ ಪಠೇದ್ಯಸ್ತು ಲಭತೇ ಸ ಮನೋಗತಮ್ || ೫ ||

Also Read:

Sri Budha Panchavimsati Nama Stotram Lyrics in English | Hindi | Kannada | Telugu | Tamil

Sri Budha Panchavimsati Nama Stotram Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top