Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sri Budha Stotram Lyrics in Kannada

Sri Budha Stotram in Kannada:

॥ ಶ್ರೀ ಬುಧ ಸ್ತೋತ್ರಂ ॥
ಧ್ಯಾನಂ |
ಭುಜೈಶ್ಚತುರ್ಭಿರ್ವರದಾಭಯಾಸಿ-
ಗದಾ ವಹಂತಂ ಸುಮುಖಂ ಪ್ರಶಾಂತಮ್ |
ಪೀತಪ್ರಭಂ ಚಂದ್ರಸುತಂ ಸುರೇಢ್ಯಂ
ಸಿಂಹೇ ನಿಷಣ್ಣಂ ಬುಧಮಾಶ್ರಯಾಮಿ ||

ಪೀತಾಂಬರಃ ಪೀತವಪುಃ ಕಿರೀಟೀ ಚ ಚತುರ್ಭುಜಃ |
ಪೀತಧ್ವಜಪತಾಕೀ ಚ ರೋಹಿಣೀಗರ್ಭಸಂಭವಃ ||

ಈಶಾನ್ಯಾದಿಷುದೇಶೇಷು ಬಾಣಾಸನ ಉದಙ್ಮುಖಃ |
ನಾಥೋ ಮಗಧದೇಶಸ್ಯ ಮಂತ್ರ ಮಂತ್ರಾರ್ಥ ತತ್ತ್ವವಿತ್ ||

ಸುಖಾಸನಃ ಕರ್ಣಿಕಾರೋ ಜೈತ್ತ್ರಶ್ಚಾತ್ರೇಯ ಗೋತ್ರವಾನ್ |
ಭರದ್ವಾಜಋಷಿಪ್ರಖ್ಯೈರ್ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಂಡಲಮಂಡಿತಃ ||

ಅಧಿಪ್ರತ್ಯಧಿದೇವಾಭ್ಯಾಮನ್ಯತೋ ಗ್ರಹಮಂಡಲೇ |
ಪ್ರವಿಷ್ಟಸ್ಸೂಕ್ಷ್ಮರೂಪೇಣ ಸಮಸ್ತವರದಸ್ಸುಖೀ ||

ಸದಾ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಂ ಮೇರೋಃ ಕುರ್ವಾಣಃ ಕಾಮರೂಪವಾನ್ |
ಅಸಿದಂಡೌ ಚ ಬಿಭ್ರಾಣಃ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತಸುಫಲಪ್ರದಃ ||

ಕನ್ಯಾಯಾ ಮಿಥುನಸ್ಯಾಪಿ ರಾಶೇರಧಿಪತಿರ್ದ್ವಯೋ |
ಮುದ್ಗಧಾನ್ಯಪ್ರದೋ ನಿತ್ಯಂ ಮರ್ತ್ಯಾಮರ್ತ್ಯಸುರಾರ್ಚಿತಃ ||

ಯಸ್ತು ಸೌಮ್ಯೇನ ಮನಸಾ ಸ್ವಮಾತ್ಮಾನಂ ಪ್ರಪೂಜಯೇತ್ |
ತಸ್ಯ ವಶ್ಯೋ ಭವೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಸೌಮ್ಯನಾಮಧರೋ ಬುಧಃ ||

ಬುಧಸ್ತೋತ್ರಮಿದಂ ಗುಹ್ಯಂ ವಸಿಷ್ಠೇನೋದಿತಂ ಪುರಾ |
ದಿಲೀಪಾಯ ಚ ಭಕ್ತಾಯ ಯಾಚಮಾನಾಯ ಭೂಭೃತೇ ||

ಯಃ ಪಠೇದೇಕವಾರಂ ಚಾ ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟಮವಾಪ್ನುಯಾತ್ |
ಸ್ತೋತ್ರರಾಜಮಿದಂ ಪುಣ್ಯಂ ಗುಹ್ಯಾದ್ಗುಹ್ಯತಮಂ ಮಹತ್ ||

ಏಕವಾರಂ ದ್ವಿವಾರಂ ವಾ ತ್ರಿವಾರಂ ಯಃ ಪಠೇನ್ನರಃ |
ತಸ್ಯಾಪಸ್ಮಾರಕುಷ್ಠಾದಿವ್ಯಾಧಿಬಾಧಾ ನ ವಿದ್ಯತೇ ||

ಸರ್ವಗ್ರಹಕೃತಾಪೀಡಾ ಪಠಿತೇಽಸ್ಮಿನ್ನವಿದ್ಯತೇ |
ಕೃತ್ರಿಮೌಷಧದುರ್ಮಂತ್ರಂ ಕೃತ್ರಿಮಾದಿನಿಶಾಚರೈಃ ||

ಯದ್ಯದ್ಭಯಂ ಭವೇತ್ತತ್ರ ಪಠಿತೇಽಸ್ಮಿನ್ನವಿದ್ಯತೇ |
ಪ್ರತಿಮಾ ಯಾ ಸುವರ್ಣೇನ ಲಿಖಿತಾ ತಿ ಭುಜಾಷ್ಟಕಾ ||

ಮುದ್ಗಧಾನ್ಯೋಪರಿನ್ಯಸ್ತ ಪೀತವಸ್ತ್ರಾನ್ವಿತೇ ಘಟೇ |
ವಿನ್ಯಸ್ಯ ವಿಧಿನಾ ಸಮ್ಯಕ್ ಮಾಸಮೇಕಂ ನಿರಂತರಂ ||

ಯೇ ಪೂಜಯಂತಿ ತೇ ಯಾಂತಿ ದೀರ್ಘಮಾಯುಃ ಪ್ರಜಾಂ ಧನಮ್ |
ಆರೋಗ್ಯಂ ಭಸ್ಮಗುಲ್ಮಾದಿಸರ್ವವ್ಯಾಧಿವಿನಾಶನಮ್ ||

ಯಂ ಯಂ ಕಾಮಯತೇ ಸಮ್ಯಕ್ ತತ್ತದಾಪ್ನೋತ್ಯಸಂಶಯಃ ||

Also Read:

Sri Budha Stotram Lyrics in English | Hindi | Kannada | Telugu | Tamil

Sri Budha Stotram Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top