Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Sri Chandra Stotram Lyrics in Kannada

Sri Chandra Stotram in Kannada:

॥ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರ ಸ್ತೋತ್ರಂ ॥
ಧ್ಯಾನಂ |
ಶ್ವೇತಾಂಬರಾನ್ವಿತತನುಂ ವರಶುಭ್ರವರ್ಣಂ |
ಶ್ವೇತಾಶ್ವಯುಕ್ತರಥಗಂ ಸುರಸೇವಿತಾಂಘ್ರಿಮ್ ||
ದೋರ್ಭ್ಯಾಂ ಧೃತಾಭಯವರಂ ವರದಂ ಸುಧಾಂಶುಂ |
ಶ್ರೀವತ್ಸಮೌಕ್ತಿಕಧರಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ನಿತ್ಯಮ್ ||

ವಾಸುದೇವಸ್ಯ ನಯನಂ ಶಂಕರಸ್ಯ ವಿಭೂಷಣಂ |
ಶ್ವೇತಮಾಲ್ಯಾಂಬರಧರಂ ಶ್ವೇತಗಂಧಾನುಲೇಪನಂ ||
ಶ್ವೇತಚ್ಛತ್ರಧರಂ ವಂದೇ ಸರ್ವಾಭರಣಭೂಷಿತಂ |

ಆಗ್ನೇಯಭಾಗೇ ಸರಥೋ ದಶಾಶ್ವಶ್ಚಾತ್ರೇಯಜೋ ಯಾಮುನದೇಶಗಶ್ಚ |
ಪ್ರತ್ಯಙ್ಮುಖಸ್ಥಶ್ಚತುರಶ್ರಪೀಠೇ ಗದಾಧರೋನೋ ವತು ರೋಹಿಣೀಶಃ ||

ಚಂದ್ರಂ ನಮಾಮಿ ವರದಂ ಶಂಕರಸ್ಯ ವಿಭೂಷಣಂ |
ಕಳಾನಿಧಿಂ ಕಾಂತಿರೂಪಂ ಕೇಯೂರಮಕುಟೋಜ್ಜ್ವಲಂ ||

ವರದಂ ವಂದ್ಯಚರಣಂ ವಾಸುದೇವಸ್ಯ ಲೋಚನಂ |
ಸರ್ವಲೋಕಾಸೇಚನಕಂ ಚಂದ್ರಂ ತಂ ಪ್ರಣತೋಸ್ಮ್ಯಹಂ ||

ಸರ್ವಂಜಗಜ್ಜೀವಯತಿ ಸುಧಾರಸಮಯೈಃ ಕರೈಃ |
ಸೋಮ ದೇಹಿ ಮಮಾರೋಗ್ಯಂ ಸುಧಾಪೂರಿತಮಂಡಲ |

ರಾಜಾ ತ್ವಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾನಾಂ ಚ ರಮಾಯಾ ಅಪಿ ಸೋದರಃ |
ಓಷಧೀನಾಂ ಚಾಽಧಿಪತಿಃ ರಕ್ಷಮಾಂ ರಜನೀಪತೇ ||

ಕಳ್ಯಾಣಮೂರ್ತೇ ವರದ ಕರುಣಾರಸವಾರಿಧೇ |
ಕಲಶೋದಧಿಸಂಜಾತಕಲಾನಾಥ ಕೃಪಾಂ ಕುರು ||

ಕ್ಷೀರಾರ್ಣವಸಮುದ್ಭೂತ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಸಹೋದ್ಭವ |
ಕಾಮಿತಾರ್ಥಾನ್ ಪ್ರದೇಹಿ ತ್ವಂ ಕಲ್ಪದ್ರುಮ ಸಹೋದರ ||

ಶ್ವೇತಾಂಬರಃ ಶ್ವೇತವಿಭೂಷಣಾಢ್ಯಃ |
ಗದಾಧರಃ ಶ್ವೇತರುಚಿರ್ದ್ವಿಬಾಹುಃ ||
ಚಂದ್ರಃ ಸುಧಾತ್ಮಾ ವರದಃ ಕಿರೀಟೀ |
ಶ್ರೇಯಾಂಸಿ ಮಹ್ಯಂ ಪ್ರದದಾತು ದೇವಃ ||

ಕ್ಷಯಾಪಸ್ಮಾರಕುಷ್ಠಾದಿ ತಾಪಜ್ವರನಿವಾರಣಂ |
ಸರ್ವಸಂಪದಮಾಪ್ನೋತಿ ಸ್ತೋತ್ರಪಾಠಾನ್ನಸಂಶಯಃ ||

ಇದಂ ನಿಶಾಕರಸ್ತೋತ್ರಂ ಯಃ ಪಠೇತ್ಸತತಂ ನರಃ |
ಉಪದ್ರವಾತ್ಸಮುಚ್ಯೇತ ನಾತ್ರಕಾರ್ಯಾ ವಿಚಾರಣಾ ||

Also Read:

Sri Chandra Stotram Lyrics in English | Hindi | Kannada | Telugu | Tamil

Sri Chandra Stotram Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top