Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sri Dattatreya Karunatripadi Lyrics in Kannada

Sri Guru Datta Karunatripadi in Kannada:

॥ ಶ್ರೀ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಕರುಣಾ ತ್ರಿಪದಿ (ಮರಾಠೀ) ॥
— ಪ್ರಥಮ —

ಶಾಂತ ಹೋ ಶ್ರೀಗುರುದತ್ತಾ |
ಮಮ ಚಿತ್ತಾ ಶಮವೀ ಆತಾ ||

ತೂ ಕೇವಳ ಮಾತಾ ಜನಿತಾ |
ಸರ್ವಥಾ ತೂ ಹಿತಕರ್ತಾ ||
ತೂ ಆಪ್ತ ಸ್ವಜನ ಭ್ರಾತಾ |
ಸರ್ವಥಾ ತೂಚಿ ತ್ರಾತಾ ||
ಭಯಕರ್ತಾ ತೂ ಭಯಹರ್ತಾ |
ದಂಡಧರ್ತಾ ತೂ ಪರಿಪಾತಾ ||
ತುಜವಾಚುನಿ ನ ದುಜೀ ವಾರ್ತಾ |
ತೂ ಆರ್ತಾ ಆಶ್ರಯ ದತ್ತಾ || ೧ ||

ಶಾಂತ ಹೋ ಶ್ರೀಗುರುದತ್ತಾ |
ಮಮ ಚಿತ್ತಾ ಶಮವೀ ಆತಾ ||

ಅಪರಾಧಾಸ್ತವ ಗುರುನಾಥಾ |
ಜರಿ ದಂಡಾ ಧರಿಸೀ ಯಥಾರ್ಥಾ ||
ತರಿ ಆಮ್ಹೀ ಗಾಉನಿ ಗಾಥಾ |
ತವ ಚರಣೀ ನಮವೂ ಮಾಥಾ ||
ತೂ ತಥಾಪಿ ದಂಡಿಸೀ ದೇವಾ |
ಕೋಣಾಚಾ ಮಗ ಕರೂಂ ಧಾವಾ ||
ಸೋಡವಿತಾ ದುಸರಾ ತೇವ್ಹಾಂ |
ಕೋಣ ದತ್ತಾ ಆಮ್ಹಾಂ ತ್ರಾತಾ || ೨ ||

ಶಾಂತ ಹೋ ಶ್ರೀಗುರುದತ್ತಾ |
ಮಮ ಚಿತ್ತಾ ಶಮವೀ ಆತಾ ||

ತೂ ನಟಸಾ ಹೋಉನಿ ಕೋಪೀ |
ದಂಡಿತಾಹಿ ಆಮ್ಹೀ ಪಾಪೀ ||
ಪುನರಪಿಹೀ ಚುಕತ ತಥಾಪಿ |
ಆಮ್ಹಾಂವರೀ ನ ಚ ಸಂತಾಪೀ ||
ಗಚ್ಛತಃ ಸ್ಖಲನಂ ಕ್ವಾಪಿ |
ಅಸೇಂ ಮಾನುನಿ ನಚ ಹೋಊ ಕೋಪೀ ||
ನಿಜಕೃಪಾ ಲೇಶಾ ಓಪೀ |
ಆಮ್ಹಾಂವರಿ ತೂ ಭಗವಂತಾ || ೩ ||

ಶಾಂತ ಹೋ ಶ್ರೀಗುರುದತ್ತಾ |
ಮಮ ಚಿತ್ತಾ ಶಮವೀ ಆತಾ ||

ತವ ಪದರೀಂ ಅಸತಾ ತಾತಾ |
ಆಡಮಾರ್ಗೀಂ ಪಾಊಲ ಪಡತಾಂ ||
ಸಾಂಭಾಳುನಿ ಮಾರ್ಗಾವರತಾ |
ಆಣಿತಾ ನ ದೂಜಾ ತ್ರಾತಾ ||
ನಿಜಬಿರುದಾ ಆಣುನಿ ಚಿತ್ತಾ |
ತೂ ಪತಿತಪಾವನ ದತ್ತಾ ||
ವಳೇ ಆತಾಂ ಆಮ್ಹಾಂವರತಾ |
ಕರುಣಾಘನ ತೂ ಗುರುನಾಥಾ || ೪ ||

ಶಾಂತ ಹೋ ಶ್ರೀಗುರುದತ್ತಾ |
ಮಮ ಚಿತ್ತಾ ಶಮವೀ ಆತಾ ||

ಸಹಕುಟುಂಬ ಸಹಪರಿವಾರ |
ದಾಸ ಆಮ್ಹೀ ಹೇ ಘರದಾರ ||
ತವ ಪದೀ ಅರ್ಪೂ ಅಸಾರ |
ಸಂಸಾರಾಹಿತ ಹಾ ಭಾರ ||
ಪರಿಹರಿಸೀ ಕರುಣಾಸಿಂಧೋ |
ತೂ ದೀನಾದಯಾಳ ಸುಬಂಧೋ ||
ಆಮ್ಹಾಂ ಅಘ ಲೇಶ ನ ಬಾಧೋ |
ವಾಸುದೇವ ಪ್ರಾರ್ಥಿತ ದತ್ತಾ || ೫ ||

ಶಾಂತ ಹೋ ಶ್ರೀಗುರುದತ್ತಾ |
ಮಮ ಚಿತ್ತಾ ಶಮವೀ ಆತಾ ||

— ದ್ವಿತೀಯ —

ಶ್ರೀಗುರುದತ್ತಾ ಜಯ ಭಗವಂತಾ |
ತೇ ಮನ ನಿಷ್ಠುರ ನ ಕರೀ ಆತಾ ||

ಚೋರೇ ದ್ವಿಜಾಸೀ ಮಾರೀತಾ ಮನ ಜೇ |
ಕಳವಳಲೇ ತೇ ಕಳವಳೋ ಆತಾ ||
ಶ್ರೀಗುರುದತ್ತಾ ಜಯ ಭಗವಂತಾ |
ತೇ ಮನ ನಿಷ್ಠುರ ನ ಕರೀ ಆತಾ || ೧ ||

ಪೋಟಶೂಳಾನೇ ದ್ವಿಜ ತಡಫಡತಾ |
ಕಳವಳಲೇ ತೇ ಕಳವಳೋ ಆತಾ ||
ಶ್ರೀಗುರುದತ್ತಾ ಜಯ ಭಗವಂತಾ |
ತೇ ಮನ ನಿಷ್ಠುರ ನ ಕರೀ ಆತಾ || ೨ ||

ದ್ವಿಜಸುತ ಮರತಾ ವಳಲೇ ತೇ ಮನ |
ಹೋ ಕೀ ಉದಾಸೀನ ನ ವಳೇ ಆತಾ ||
ಶ್ರೀಗುರುದತ್ತಾ ಜಯ ಭಗವಂತಾ |
ತೇ ಮನ ನಿಷ್ಠುರ ನ ಕರೀ ಆತಾ || ೩ ||

ಸತಿಪತಿ ಮರತಾ ಕಾಕುಳತೀ ಯೇತಾ |
ವಳಲೇ ತೇ ಮನ ನ ವಳೇ ಕೀ ಆತಾ ||
ಶ್ರೀಗುರುದತ್ತಾ ಜಯ ಭಗವಂತಾ |
ತೇ ಮನ ನಿಷ್ಠುರ ನ ಕರೀ ಆತಾ || ೪ ||

ಶ್ರೀಗುರುದತ್ತಾ ತ್ಯಜೀ ನಿಷ್ಠುರತಾ |
ಕೋಮಲ ಚಿತ್ತಾ ವಳವೀ ಆತಾ ||
ಶ್ರೀಗುರುದತ್ತಾ ಜಯ ಭಗವಂತಾ |
ತೇ ಮನ ನಿಷ್ಠುರ ನ ಕರೀ ಆತಾ || ೫ ||

— ತೃತೀಯ —

ಜಯ ಕರುಣಾಘನ ನಿಜಜನಜೀವನ |
ಅನಸೂಯಾನಂದನ ಪಾಹಿ ಜನಾರ್ದನ ||

ನಿಜ-ಅಪರಾಧೇ ಉಫರಾಟೀ ದೃಷ್ಟೀ |
ಹೋಊನಿ ಪೋಟೀ ಭಯ ಧರೂ ಪಾವನ ||
ಜಯ ಕರುಣಾಘನ ನಿಜಜನಜೀವನ |
ಅನಸೂಯಾನಂದನ ಪಾಹಿ ಜನಾರ್ದನ || ೧ ||

ತೂ ಕರುಣಾಕರ ಕಧೀ ಆಮ್ಹಾಂವರ |
ರುಸಶೀ ನ ಕಿಂಕರ ವರದ ಕೃಪಾಘನ ||
ಜಯ ಕರುಣಾಘನ ನಿಜಜನಜೀವನ |
ಅನಸೂಯಾನಂದನ ಪಾಹಿ ಜನಾರ್ದನ || ೨ ||

ವಾರೀ ಅಪರಾಧ ತೂ ಮಾಯಬಾಪ |
ತವ ಮನೀ ಕೋಪ ಲೇಶ ನ ವಾಮನ ||
ಜಯ ಕರುಣಾಘನ ನಿಜಜನಜೀವನ |
ಅನಸೂಯಾನಂದನ ಪಾಹಿ ಜನಾರ್ದನ || ೩ ||

ಬಾಲಕ-ಅಪರಾಧಾ ಗಣೇ ಜರೀ ಮಾತಾ |
ತರೀ ಕೋಣ ತ್ರಾತಾ ದೇಈಲ ಜೀವನ ||
ಜಯ ಕರುಣಾಘನ ನಿಜಜನಜೀವನ |
ಅನಸೂಯಾನಂದನ ಪಾಹಿ ಜನಾರ್ದನ || ೪ ||

ಪ್ರಾರ್ಥೀ ವಾಸುದೇವ ಪದೀ ಠೇವೀ ಭಾವ |
ಪದೀ ದೇವೋ ಠಾವ ದೇವ ಅತ್ರಿನಂದನ ||
ಜಯ ಕರುಣಾಘನ ನಿಜಜನಜೀವನ |
ಅನಸೂಯಾನಂದನ ಪಾಹಿ ಜನಾರ್ದನ || ೫ ||

Also Read:

Sri Dattatreya Karunatripadi Lyrics in English | Hindi | Kannada | Telugu

Other Keerthanas:

Sri Dattatreya Karunatripadi Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top