Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sri Durga Manasa Puja Stotram Lyrics in Telugu

Sri Durga Manasa Puja Stotram in Telugu:

॥ శ్రీ దుర్గా మానస పూజా ॥
శ్రీ దుర్గా మానస పూజా

ఉద్యచ్చందనకుంకుమారుణపయోధారాభిరాప్లావితాం
నానానర్ఘ్యమణిప్రవాలఘటితాం దత్తాం గృహాణాంబికే |
ఆమృష్టాం సురసుందరీభిరభితో హస్తాంబుజైర్భక్తితో
మాతః సుందరి భక్తకల్పలతికే శ్రీపాదుకామాదరాత్ || ౧ ||

దేవేంద్రాదిభిరర్చితం సురగణైరాదాయ సింహాసనం
చంచత్కాంచనసంచయాభిరచితం చారుప్రభాభాస్వరమ్ |
ఏతచ్చంపకకేతకీపరిమలం తైలం మహానిర్మలం
గంధోద్వర్తనమాదరేణ తరుణీదత్తం గృహాణాంబికే || ౨ ||

పశ్చాద్దేవి గృహాణ శంభుగృహిణి శ్రీసుందరి ప్రాయశో
గంధద్రవ్యసమూహనిర్భరతరం ధాత్రీఫలం నిర్మలమ్ |
తత్కేశాన్ పరిశోధ్య కంకతికయా మందాకినీస్రోతసి
స్నాత్వా ప్రోజ్జ్వలగంధకం భవతు హే శ్రీసుందరి త్వన్ముదే || ౩ ||

సురాధిపతికామినీకరసరోజనాలీధృతాం
సచందనసకుంకుమాగురుభరేణ విభ్రాజితామ్ |
మహాపరిమలోజ్జ్వలాం సరసశుద్ధకస్తూరికాం
గృహాణ వరదాయిని త్రిపురసుందరి శ్రీప్రదే || ౪ ||

గంధర్వామరకిన్నరప్రియతమాసంతానహస్తాంబుజ-
ప్రస్తారైర్ధ్రియమాణముత్తమతరం కాశ్మీరజాపింజరమ్ |
మాతర్భాస్వరభానుమండలలసత్కాంతిప్రదానోజ్జ్వలం
చైతన్నిర్మలమాతనోతు వసనం శ్రీసుందరి త్వన్ముదమ్ || ౫ ||

స్వర్ణాకల్పితకుండలే శ్రుతియుగే హస్తాంబుజే ముద్రికా
మధ్యే సారసనా నితంబఫలకే మంజీరమంఘ్రిద్వయే |
హారో వక్షసి కంకణౌ క్వణరణత్కారౌ కరద్వంద్వకే
విన్యస్తం ముకుటం శిరస్యనుదినం దత్తోన్మదం స్తూయతామ్ || ౬ ||

గ్రీవాయాం ధృతకాంతికాంతపటలం గ్రైవేయకం సుందరం
సిందూరం విలసల్లలాటఫలకే సౌందర్యముద్రాధరమ్ |
రాజత్కజ్జలముజ్జ్వలోత్పలదలశ్రీమోచనే లోచనే
తద్దివ్యౌషధినిర్మితం రచయతు శ్రీశాంభవి శ్రీప్రదే || ౭ ||

అమందతరమందరోన్మథితదుగ్ధసింధూద్భవం
నిశాకరకరోపమం త్రిపురసుందరి శ్రీప్రదే |
గృహాణ ముఖమీక్షతుం ముకురబింబమావిద్రుమై-
ర్వినిర్మితమధచ్ఛిదే రతికరాంబుజస్థాయినమ్ || ౮ ||

కస్తూరీద్రవచందనాగురుసుధాధారాభిరాప్లావితం
చంచచ్చంపకపాటలాదిసురభిర్ద్రవ్యైః సుగంధీకృతమ్ |
దేవస్త్రీగణమస్తకస్థితమహారత్నాదికుంభవ్రజై-
రంభఃశాంభవి సంభ్రమేణ విమలం దత్తం గృహాణాంబికే || ౯ ||

కల్హారోత్పలనాగకేసరసరోజాఖ్యావలీమాలతీ-
మల్లీకైరవకేతకాదికుసుమై రక్తాశ్వమారాదిభిః |
పుష్పైర్మాల్యభరేణ వై సురభిణా నానారసస్రోతసా
తామ్రాంభోజనివాసినీం భగవతీం శ్రీచండికాం పూజయే || ౧౦ ||

మాంసీగుగ్గులచందనాగురురజః కర్పూరశైలేయజై-
ర్మాధ్వీకైః సహకుంకుమైః సురచితైః సర్పిభిరామిశ్రితైః |
సౌరభ్యస్థితిమందిరే మణిమయే పాత్రే భవేత్ ప్రీతయే
ధూపోఽయం సురకామినీవిరచితః శ్రీచండికే త్వన్ముదే || ౧౧ ||

ఘృతద్రవపరిస్ఫురద్రుచిరరత్నయష్ట్యాన్వితో
మహాతిమిరనాశనః సురనితంబినీనిర్మితః |
సువర్ణచషకస్థితః సఘనసారవర్త్యాన్విత-
స్తవ త్రిపురసుందరి స్ఫురతి దేవి దీపో ముదే || ౧౨ ||

జాతీసౌరభనిర్భరం రుచికరం శాల్యోదనం నిర్మలం
యుక్తం హింగుమరీచజీరసురభిర్ద్రవ్యాన్వితైర్వ్యంజనైః |
పక్వాన్నేన సపాయసేన మధునా దధ్యాజ్యసమ్మిశ్రితం
నైవేద్యం సురకామినీవిరచితం శ్రీచండికే త్వన్ముదే || ౧౩ ||

లవంగకలికోజ్జ్వలం బహులనాగవల్లీదలం
సజాతిఫలకోమలం సఘనసారపూగీఫలమ్ |
సుధామధురమాకులం రుచిరరత్నపాత్రస్థితం
గృహాణ ముఖపంకజే స్ఫురితమంబ తాంబూలకమ్ || ౧౪ ||

శరత్ప్రభవచంద్రమః స్ఫురితచంద్రికాసుందరం
గలత్సురతరంగిణీలలితమౌక్తికాడంబరమ్ |
గృహాణ నవకాంచనప్రభవదండఖండోజ్జ్వలం
మహాత్రిపురసుందరి ప్రకటమాతపత్రం మహత్ || ౧౫ ||

మాతస్త్వన్ముదమాతనోతు సుభగస్త్రీభిః సదాఽఽందోలితం
శుభ్రం చామరమిందుకుందసదృశం ప్రస్వేదదుఃఖాపహమ్ |
సద్యోఽగస్త్యవసిష్ఠనారదశుకవ్యాసాదివాల్మీకిభిః
స్వే చిత్తే క్రియమాణ ఏవ కురుతాం శర్మాణి వేదధ్వనిః || ౧౬ ||

స్వర్గాంగణే వేణుమృదంగశంఖభేరీనినాదైరూపగీయమానా |
కోలాహలైరాకలితాతవాస్తు విద్యాధరీనృత్యకలాసుఖాయ || ౧౭ ||

దేవి భక్తిరసభావితవృత్తే ప్రీయతాం యది కుతోఽపి లభ్యతే |
తత్ర లౌల్యమపి సత్ఫలమేకం జన్మకోటిభిరపీహ న లభ్యమ్ || ౧౮ ||

ఏతైః షోడశభిః పద్యైరూపచారోపకల్పితైః |
యః పరాం దేవతాం స్తౌతి స తేషాం ఫలమాప్నుయాత్ || ౧౯ ||

ఇతి దుర్గాతంత్రే దుర్గామానసపూజా సమాప్తా ||

Also Read:

Sri Durga Manasa Puja Stotram Lyrics in English | Hindi |Kannada | Telugu | Tamil

Sri Durga Manasa Puja Stotram Lyrics in Telugu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top