Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sri Durga Parameshwari Stotram Lyrics in Kannada

Sri Durga Parameshwari Stotram i by Sringeri Jagadguru in Kannada:

॥ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರೀ ಸ್ತೋತ್ರಂ ॥
(ಶೃಂಗೇರೀ ಜಗದ್ಗುರು ವಿರಚಿತಂ)

[** ಅಧುನಾ ಸರ್ವತ್ರ ಜಗತಿ ಪ್ರಸರತಃ ಜನಾನಂ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯಕರಸ್ಯ ಕೊರೋನಾ ನಾಮಕಸ್ಯ ರೋಗವಿಶೇಷಸ್ಯ ನಿವಾರಣಾರ್ಥಂ ಶೃಂಗೇರೀ ಜಗದ್ಗುರು ವಿರಚಿತ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರೀ ಸ್ತೋತ್ರ ಪಾರಾಯಣಂ ಕರಿಷ್ಯೇ | **]

ಏತಾವನ್ತಂ ಸಮಯಂ
ಸರ್ವಾಪದ್ಭ್ಯೋಽಪಿ ರಕ್ಷಣಂ ಕೃತ್ವಾ |
ದೇಶಸ್ಯ ಪರಮಿದಾನೀಂ
ತಾಟಸ್ಥ್ಯಂ ವಹಸಿ ದುರ್ಗಾಮ್ಬ || ೧ ||

ಅಪರಾಧಾ ಬಹುಶಃ ಖಲು
ಪುತ್ರಾಣಾಂ ಪ್ರತಿಪದಂ ಭವನ್ತ್ಯೇವ |
ಕೋ ವಾ ಸಹತೇ ಲೋಕೇ
ಸರ್ವಾಂಸ್ತಾನ್ಮಾತರಂ ವಿಹಾಯೈಕಾಮ್ || ೨ ||

ಮಾ ಭಜ ಮಾ ಭಜ ದುರ್ಗೇ
ತಾಟಸ್ಥ್ಯಂ ಪುತ್ರಕೇಷು ದೀನೇಷು |
ಕೇ ವಾ ಗೃಹ್ಣನ್ತಿ ಸುತಾನ್
ಮಾತ್ರಾ ತ್ಯಕ್ತಾನ್ವದಾಮ್ಬಿಕೇ ಲೋಕೇ || ೩ ||

ಇತಃ ಪರಂ ವಾ ಜಗದಮ್ಬ ಜಾತು
ದೇಶಸ್ಯ ರೋಗಪ್ರಮುಖಾಪದೋಽಸ್ಯ |
ನ ಸ್ಯುಸ್ತಥಾ ಕುರ್ವಚಲಾಂ ಕೃಪಾಮ್
ಇತ್ಯಭ್ಯರ್ಥನಾಂ ಮೇ ಸಫಲೀಕುರುಷ್ವ || ೪ ||

ಪಾಪಹೀನಜನತಾವನದಕ್ಷಾಃ
ಸನ್ತಿ ನಿರ್ಜರವರಾ ನ ಕಿಯನ್ತಃ |
ಪಾಪಪೂರ್ಣಜನರಕ್ಷಣದಕ್ಷಾಂ
ತ್ವಾಂ ವಿನಾ ಭುವಿ ಪರಾಂ ನ ವಿಲೋಕೇ || ೫ ||

ಇತಿ ಶೃಂಗೇರೀ ಜಗದ್ಗುರು ವಿರಚಿತಂ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರೀ ಸ್ತೋತ್ರಂ ||

Also Read:

Sri Durga Parameshwari Stotram Lyrics in English | Hindi |Kannada | Telugu | Tamil

Sri Durga Parameshwari Stotram Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top