Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sri Durga Stotram lyrics in Tamil

Sri Durga Stotram in Tamil:

॥ ஶ்ரீ துர்கா ஸ்தோத்ரம் ॥
வைஶம்பாயந உவாச |
விராடநக³ரம் ரம்யம் க³ச்ச²மாநோ யுதி⁴ஷ்டி²ர꞉ |
அஸ்துவந்மநஸா தே³வீம் து³ர்கா³ம் த்ரிபு⁴வநேஶ்வரீம் || 1 ||

யஶோதா³க³ர்ப⁴ஸம்பூ⁴தாம் நாராயணவரப்ரியாம் |
நம்த³கோ³பகுலே ஜாதாம் மம்க³ள்யாம் குலவர்த⁴நீம் || 2 ||

கம்ஸவித்³ராவணகரீமஸுராணாம் க்ஷயம்கரீம் |
ஶிலாதடவிநிக்ஷிப்தாமாகாஶம் ப்ரதி கா³மிநீம் || 3 ||

வாஸுதே³வஸ்ய ப⁴கி³நீம் தி³வ்யமால்யவிபூ⁴ஷிதாம் |
தி³வ்யாம்ப³ரத⁴ராம் தே³விம் க²ட்³க³கே²டகதா⁴ரிணீம் || 4 ||

பா⁴ராவதரணே புண்யே யே ஸ்மரந்தி ஸதா³ ஶிவாம் |
தாந்வை தாரயஸே பாபாத்பம்கே கா³மிவ து³ர்ப³லாம் || 5 ||

ஸ்தோதும் ப்ரசக்ரமே பூ⁴யோ விவிதை⁴꞉ ஸ்தோத்ரஸம்ப⁴வை꞉ |
ஆமம்த்ர்ய த³ர்ஶநாகாம்க்ஷீ ராஜா தே³வீம் ஸஹாநுஜ꞉ || 6 ||

நமோ(அ)ஸ்து வரதே³ க்ருஷ்ணே குமாரி ப்³ரஹ்மசாரிணி |
பா³லார்கஸத்³ருஶாகாரே பூர்ணசம்த்³ரநிபா⁴நநே || 7 ||

சதுர்பு⁴ஜே சதுர்வக்த்ரே பீநஶ்ரோணிபயோத⁴ரே |
மயூரபிச்ச²வலயே கேயூராம்க³த³தா⁴ரிணி || 8 ||

பா⁴ஸி தே³வி யதா² பத்³மா நாராயணபரிக்³ரஹ꞉ |
ஸ்வரூபம் ப்³ரஹ்மசர்யம் ச விஶத³ம் தவ கே²சரி || 9 ||

க்ருஷ்ணச்ச²விஸமா க்ருஷ்ணா ஸம்கர்ஷணஸமாநநா |
பி³ப்⁴ரதீ விபுலௌ பா³ஹூ ஶக்ரத்⁴வஜஸமுச்ச்²ரயௌ || 10 ||

பாத்ரீ ச பம்கஜீ க⁴ம்டீ ஸ்த்ரீ விஶுத்³தா⁴ ச யா பு⁴வி |
பாஶம் த⁴நுர்மஹாசக்ரம் விவிதா⁴ந்யாயுதா⁴நி ச || 11 ||

கும்ட³லாப்⁴யாம் ஸுபூர்ணாப்⁴யாம் கர்ணாப்⁴யாம் ச விபூ⁴ஷிதா |
சம்த்³ரவிஸ்பர்தி⁴நா தே³வி முகே²ந த்வம் விராஜஸே || 12 ||

முகுடேந விசித்ரேண கேஶப³ம்தே⁴ந ஶோபி⁴நா |
பு⁴ஜம்கா³போ⁴க³வாஸேந ஶ்ரோணிஸூத்ரேண ராஜதா || 13 ||

விப்⁴ராஜஸே சாப³த்³தே⁴ந போ⁴கே³நேவேஹ மம்த³ர꞉ |
த்⁴வஜேந ஶிகி²பிச்சா²நாமுச்ச்²ரிதேந விராஜஸே || 14 ||

கௌமாரம் வ்ரதமாஸ்தா²ய த்ரிதி³வம் பாவிதம் த்வயா |
தேந த்வம் ஸ்தூயஸே தே³வி த்ரித³ஶை꞉ பூஜ்யஸே(அ)பி ச || 15 ||

த்ரைலோக்யரக்ஷணார்தா²ய மஹிஷாஸுரநாஶிநி |
ப்ரஸந்நா மே ஸுரஶ்ரேஷ்டே² த³யாம் குரு ஶிவா ப⁴வ || 16 ||

ஜயா த்வம் விஜயா சைவ ஸம்க்³ராமே ச ஜயப்ரதா³ |
மமாபி விஜயம் தே³ஹி வரதா³ த்வம் ச ஸாம்ப்ரதம் || 17 ||

விம்த்⁴யே சைவ நக³ஶ்ரேஷ்டே² தவ ஸ்தா²நம் ஹி ஶாஶ்வதம் |
காளி காளி மஹாகாளி ஶீது⁴மாம்ஸபஶுப்ரியே || 18 || [*க²ட்³க³க²ட்வாம்க³தா⁴ரிணி*]

க்ருதாநுயாத்ரா பூ⁴தைஸ்த்வம் வரதா³ காமசாரிணீ |
பா⁴ராவதாரே யே ச த்வாம் ஸம்ஸ்மரிஷ்யம்தி மாநவா꞉ || 19 ||

ப்ரணமம்தி ச யே த்வாம் ஹி ப்ரபா⁴தே து நரா பு⁴வி |
ந தேஷாம் து³ர்லப⁴ம் கிம்சித்புத்ரதோ த⁴நதோ(அ)பி வா || 20 ||

து³ர்கா³த்தாரயஸே து³ர்கே³ தத்த்வம் து³ர்கா³ ஸ்ம்ருதா ஜநை꞉ |
காம்தாரேஷ்வவஸந்நாநாம் மக்³நாநாம் ச மஹார்ணவே |
த³ஸ்யுபி⁴ர்வா நிருத்³தா⁴நாம் த்வம் க³தி꞉ பரமா ந்ருணாம் || 21 ||

ஜலப்ரதரணே சைவ காம்தாரேஷ்வடவீஷு ச |
யே ஸ்மரம்தி மஹாதே³வி ந ச ஸீத³ம்தி தே நரா꞉ || 22 ||

த்வம் கீர்தி꞉ ஶ்ரீர்த்⁴ருதி꞉ ஸித்³தி⁴ர்ஹ்ரீர்வித்³யா ஸம்ததிர்மதி꞉ |
ஸம்த்⁴யா ராத்ரி꞉ ப்ரபா⁴ நித்³ரா ஜ்யோத்ஸ்நா காம்தி꞉ க்ஷமா த³யா || 23 ||

ந்ருணாம் ச ப³ம்த⁴நம் மோஹம் புத்ரநாஶம் த⁴நக்ஷயம் |
வ்யாதி⁴ம் ம்ருத்யும் ப⁴யம் சைவ பூஜிதா நாஶயிஷ்யஸி || 24 ||

ஸோ(அ)ஹம் ராஜ்யாத்பரிப்⁴ரஷ்ட꞉ ஶரணம் த்வாம் ப்ரபந்நவாந் |
ப்ரணதஶ்ச யதா² மூர்த்⁴நா தவ தே³வி ஸுரேஶ்வரி || 25 ||

த்ராஹி மாம் பத்³மபத்ராக்ஷி ஸத்யே ஸத்யா ப⁴வஸ்ய ந꞉ |
ஶரணம் ப⁴வ மே து³ர்கே³ ஶரண்யே ப⁴க்தவத்ஸலே || 26 ||

ஏவம் ஸ்துதா ஹி ஸா தே³வீ த³ர்ஶயாமாஸ பாம்ட³வம் |
உபக³ம்ய து ராஜாநாமித³ம் வசநமப்³ரவீத் || 27 ||

தே³வ்யுவாச |
ஶ்ருணு ராஜந்மஹாபா³ஹோ மதீ³யம் வசநம் ப்ரபோ⁴ |
ப⁴விஷ்யத்யசிராதே³வ ஸம்க்³ராமே விஜயஸ்தவ || 28 ||

மம ப்ரஸாதா³ந்நிர்ஜித்ய ஹத்வா கௌரவவாஹிநீம் |
ராஜ்யம் நிஷ்கம்டகம் க்ருத்வா போ⁴க்ஷ்யஸே மேதி³நீம் புந꞉ || 29 ||

பா⁴த்ர்ருபி⁴꞉ ஸஹிதோ ராஜந்ப்ரீதிம் ப்ராப்ஸ்யஸி புஷ்கலாம் |
மத்ப்ரஸாதா³ச்ச தே ஸௌக்²யமாரோக்³யம் ச ப⁴விஷ்யதி || 30 ||

யே ச ஸம்கீர்தயிஷ்யம்தி லோகே விக³தகல்மஷா꞉ |
தேஷாம் துஷ்டா ப்ரதா³ஸ்யாமி ராஜ்யமாயுர்வபு꞉ ஸுதம் || 31 ||

ப்ரவாஸே நக³ரே சாபி ஸம்க்³ராமே ஶத்ருஸம்கடே |
அடவ்யாம் து³ர்க³காம்தாரே ஸாக³ரே க³ஹநே கி³ரௌ || 32 ||

யே ஸ்மரிஷ்யம்தி மாம் ராஜந் யதா²(அ)ஹம் ப⁴வதா ஸ்ம்ருதா |
ந தேஷாம் து³ர்லப⁴ம் கிம்சித³ஸ்மிந் லோகே ப⁴விஷ்யதி || 33 ||

இத³ம் ஸ்தோத்ரவரம் ப⁴க்த்யா ஶ்ருணுயாத்³வா படே²த வா |
தஸ்ய ஸர்வாணி கார்யாணி ஸித்³தி⁴ம் யாஸ்யம்தி பாம்ட³வா꞉ || 34 ||

மத்ப்ரஸாதா³ச்ச வ꞉ ஸர்வாந்விராடநக³ரே ஸ்தி²தாந் |
ந ப்ரஜ்ஞாஸ்யந்தி குரவோ நரா வா தந்நிவாஸிந꞉ || 35 ||

இத்யுக்த்வா வரதா³ தே³வீ யுதி⁴ஷ்டி²ரமரிம்த³மம் |
ரக்ஷாம் க்ருத்வா ச பாம்டூ³நாம் தத்ரைவாந்தரதீ⁴யத || 36 ||

இதி ஶ்ரீமந்மஹாபா⁴ரதே விராடபர்வணி தே³வீ ஸ்தோத்ரம் |

Also Read:

Sri Durga Stotram in Sanskrit | EnglishKannada | Telugu | Tamil

Sri Durga Stotram lyrics in Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top