Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Sri Ganapathi Stava Lyrics in Kannada

Sri Ganapathi Stava in Kannada:

॥ ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿ ಸ್ತವಃ ॥
ಋಷಿರುವಾಚ-
ಅಜಂ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಂ ನಿರಾಕಾರಮೇಕಂ ನಿರಾನಂದಮಾನಂದಮದ್ವೈತಪೂರ್ಣಮ್ |
ಪರಂ ನಿರ್ಗುಣಂ ನಿರ್ವಿಶೇಷಂ ನಿರೀಹಂ ಪರಬ್ರಹ್ಮರೂಪಂ ಗಣೇಶಂ ಭಜೇಮ || ೧ ||

ಗುಣಾತೀತಮಾನಂ ಚಿದಾನಂದರೂಪಂ ಚಿದಾಭಾಸಕಂ ಸರ್ವಗಂ ಜ್ಞಾನಗಮ್ಯಮ್ |
ಮುನಿಧ್ಯೇಯಮಾಕಾಶರೂಪಂ ಪರೇಶಂ ಪರಬ್ರಹ್ಮರೂಪಂ ಗಣೇಶಂ ಭಜೇಮ || ೨ ||

ಜಗತ್ಕಾರಣಂ ಕಾರಣಜ್ಞಾನರೂಪಂ ಸುರಾದಿಂ ಸುಖಾದಿಂ ಗುಣೇಶಂ ಗಣೇಶಮ್ |
ಜಗದ್ವ್ಯಾಪಿನಂ ವಿಶ್ವವಂದ್ಯಂ ಸುರೇಶಂ ಪರಬ್ರಹ್ಮರೂಪಂ ಗಣೇಶಂ ಭಜೇಮ || ೩ ||

ರಜೋಯೋಗತೋ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪಂ ಶ್ರುತಿಜ್ಞಂ ಸದಾ ಕಾರ್ಯಸಕ್ತಂ ಹೃದಾಽಚಿಂತ್ಯರೂಪಮ್ |
ಜಗತ್ಕಾರಣಂ ಸರ್ವವಿದ್ಯಾನಿದಾನಂ ಪರಬ್ರಹ್ಮರೂಪಂ ಗಣೇಶಂ ನತಾಃ ಸ್ಮಃ || ೪ ||

ಸದಾ ಸತ್ಯಯೋಗ್ಯಂ ಮುದಾ ಕ್ರೀಡಮಾನಂ ಸುರಾರೀನ್ಹರಂತಂ ಜಗತ್ಪಾಲಯಂತಮ್ |
ಅನೇಕಾವತಾರಂ ನಿಜಜ್ಞಾನಹಾರಂ ಸದಾ ವಿಶ್ವರೂಪಂ ಗಣೇಶಂ ನಮಾಮಃ || ೫ ||

ತಮೋಯೋಗಿನಂ ರುದ್ರರೂಪಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಂ ಜಗದ್ಧಾರಕಂ ತಾರಕಂ ಜ್ಞಾನಹೇತುಮ್ |
ಅನೇಕಾಗಮೈಃ ಸ್ವಂ ಜನಂ ಬೋಧಯಂತಂ ಸದಾ ಸರ್ವರೂಪಂ ಗಣೇಶಂ ನಮಾಮಃ || ೬ ||

ತಮಃ ಸ್ತೋಮಹಾರಂ ಜನಾಜ್ಞಾನಹಾರಂ ತ್ರಯೀವೇದಸಾರಂ ಪರಬ್ರಹ್ಮಸಾರಮ್ |
ಮುನಿಜ್ಞಾನಕಾರಂ ವಿದೂರೇ ವಿಕಾರಂ ಸದಾ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪಂ ಗಣೇಶಂ ನಮಾಮಃ || ೭ ||

ನಿಜೈರೋಷಧೀಸ್ತರ್ಪಯಂತಂ ಕರಾದ್ಯೈಃ ಸುರೌಘಾಂಕಲಾಭಿಃ ಸುಧಾಸ್ರಾವಿಣೀಭಿಃ |
ದಿನೇಶಾಂಶುಸಂತಾಪಹಾರಂ ದ್ವಿಜೇಶಂ ಶಶಾಂಕಸ್ವರೂಪಂ ಗಣೇಶಂ ನಮಾಮಃ || ೮ ||

ಪ್ರಕಾಶಸ್ವರೂಪಂ ನಭೋ ವಾಯುರೂಪಂ ವಿಕಾರಾದಿಹೇತುಂ ಕಲಾಧಾರರೂಪಮ್ |
ಅನೇಕಕ್ರಿಯಾನೇಕಶಕ್ತಿಸ್ವರೂಪಂ ಸದಾ ಶಕ್ತಿರೂಪಂ ಗಣೇಶಂ ನಮಾಮಃ || ೯ ||

ಪ್ರಧಾನಸ್ವರೂಪಂ ಮಹತ್ತತ್ತ್ವರೂಪಂ ಧರಾಚಾರಿರೂಪಂ ದಿಗೀಶಾದಿರೂಪಮ್ |
ಅಸತ್ಸತ್ಸ್ವರೂಪಂ ಜಗದ್ಧೇತುರೂಪಂ ಸದಾ ವಿಶ್ವರೂಪಂ ಗಣೇಶಂ ನತಾಃ ಸ್ಮಃ || ೧೦ ||

ತ್ವದೀಯೇ ಮನಃ ಸ್ಥಾಪಯೇದಂಘ್ರಿಯುಗ್ಮೇ ಜನೋ ವಿಘ್ನಸಂಘಾತಪೀಡಾಂ ಲಭೇತ |
ಲಸತ್ಸೂರ್ಯಬಿಂಬೇ ವಿಶಾಲೇ ಸ್ಥಿತೋಽಯಂ ಜನೋ ಧ್ವಾಂತಪೀಡಾಂ ಕಥಂ ವಾ ಲಭೇತ || ೧೧ ||

ವಯಂ ಭ್ರಾಮಿತಾಃ ಸರ್ವಥಾಽಜ್ಞಾನಯೋಗಾದಲಬ್ಧಾಸ್ತವಾಂಘ್ರಿಂ ಬಹೂನ್ವರ್ಷಪೂಗಾನ್ |
ಇದಾನೀಮವಾಪ್ತಾಸ್ತವೈವ ಪ್ರಸಾದಾತ್ಪ್ರಪನ್ನಾನ್ಸದಾ ಪಾಹಿ ವಿಶ್ವಂಭರಾದ್ಯ || ೧೨ ||

ಏವಂ ಸ್ತುತೋ ಗಣೇಶಸ್ತು ಸಂತುಷ್ಟೋಽಭೂನ್ಮಹಾಮುನೇ |
ಕೃಪಯಾ ಪರಯೋಪೇತೋಽಭಿಧಾತುಮುಪಚಕ್ರಮೇ || ೧೩ ||

Also Read:

Sri Ganapathi Stava Lyrics in English | Hindi | Kannada | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top