Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Sri Ganesha Ashtottara Shatanamavalih Lyrics in Kannada | Sri Ganesh Stotram

Ganesha, also spelled Ganesh, also called Ganapati, elephant-headed Hindu god, who is traditionally worshipped before any major activity and is the patron of intellectuals, bankers, scribes, and authors. Ganapati means both “Lord of the People” (gana means the common people) and “Lord of the Ganas” (Ganesha is the chief of the ganas, the goblin hosts of Shiva). His vahana is the large Indian bandicoot rat, which symbolizes Ganesha’s ability to overcome anything to get what he wants. Like a rat and like an elephant, Ganesha is a remover of obstacles. Lord Shiva and Parvati Devi are there parents, Subramanya (Karthikeya) is his brother. His image are found throughout India, Nepal, Sri Lanka, Fiji, Thailand, Mauritius, Bali (Indonesia) and Bangladesh.

Sri Ganesha Ashtottara Shatanamavali in Kannada:

ಶ್ರೀಗಣೇಶದಶೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ

ಓಂ ವಿಘ್ನೇಶಾಯ ನಮಃ । ವಿಶ್ವವರದಾಯ (ವಿಶ್ವವದನಾಯ) । ವಿಶ್ವಚಕ್ಷುಷೇ ।
ಜಗತ್ಪ್ರಭವೇ (ಜಗತ್ಪತಯೇ) । ಹಿರಣ್ಯರೂಪಾಯ । ಸರ್ವಾತ್ಮನೇ । ಜ್ಞಾನರೂಪಾಯ ।
ಜಗನ್ಮಯಾಯ । ಊಧ್ವರೇತಸೇ । ಮಹಾಬಾಹವೇ ನಮಃ ॥ 10 ॥

ಓಂ ಅಮೇಯಾಯ ನಮಃ । ಅಮಿತವಿಕ್ರಮಾಯ । ವೇದವೇದ್ಯಾಯ । ಮಹಾಕಾಲಾಯ (ಮಹಾಕಾಯಾಯ) ।
ವಿದ್ಯಾನಿಧಯೇ । ಅನಾಮಯಾಯ । ಸರ್ವಜ್ಞಾಯ । ಸರ್ವಗಾಯ । ಶಾನ್ತಾಯ ।
ಗಜಾಸ್ಯಾಯ ನಮಃ ॥ 20 ॥

ಓಂ ಚಿತ್ತೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ । ವಿಗತಜ್ವರಾಯ । ವಿಶ್ವಮೂರ್ತಯೇ । ಅಮೇಯಾತ್ಮನೇ ।
ವಿಶ್ವಾಧಾರಾಯ । ಸನಾತನಾಯ । ಸಾಮಗಾನಪ್ರಿಯಾಯ । ಮನ್ತ್ರಿಣೇ । ಸತ್ತ್ವಾಧಾರಾಯ ।
ಸುರಾಧೀಶಾಯ (ಸುರಾಧಿಪಾಯ) ನಮಃ ॥ 30 ॥

ಓಂ ಸಮಸ್ತಸಾಕ್ಷಿಣೇ ನಮಃ । ನಿರ್ದ್ವನ್ದ್ವಾಯ । ನಿರ್ಲೋಕಾಯ (ನಿರ್ಲಿಪ್ತಾಯ) ।
ಅಮೋಘವಿಕ್ರಮಾಯ । ನಿರ್ಮಲಾಯ । ಪುಣ್ಯಾಯ । ಕಾಮದಾಯ । ಕಾನ್ತಿದಾಯ । (ಕವಯೇ)

ಕಾಮರೂಪಿಣೇ । ಕಾಮಪೋಷಿಣೇ (ಕಾಮವೇಷಾಯ) ನಮಃ ॥ 40 ॥

ಓಂ ಕಮಲಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ । ಗಜಾನನಾಯ (ಕಲಾಧರಾಯ) । ಸುಮುಖಾಯ । ಶರ್ಮದಾಯ ।
ಮೂಷಕಾಧಿಪವಾಹನಾಯ । ಶುದ್ಧಾಯ । ದೀರ್ಘತುಂಡಾಯ (ದೀರ್ಘತುಂಡಧರಾಯ) ।
ಶ್ರೀಪತಯೇ (ಶ್ರೀಮತೇ) । ಅನನ್ತಾಯ । ಮೋಹವರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ ॥ 50 ॥

ಓಂ ವಕ್ರತುಂಡಾಯ ನಮಃ । ಶೂರ್ಪಕರ್ಣಾಯ । ಪರಮಾಯ (ಪವನಾಯ) । (ಪಾವನಾಯ)
ಯೋಗೀಶಾಯ । ಯೋಗಧಾಮ್ನೇ (ಯೋಗಿವನ್ದ್ಯಾಙ್ಧ್ರಯೇ । ಉಮಾಸುತಾಯ (ಉಮಾಸೂನವೇ) ।
ಆಪದ್ಧನ್ತ್ರೇ (ಅಘಾಪಹಾಯ) । ಏಕದನ್ತಾಯ । ಮಹಾಗ್ರೀವಾಯ । ಶರಣ್ಯಾಯ ನಮಃ ॥ 60 ॥

ಓಂ ಸಿದ್ಧಸೇನಾಯ (ಸಿದ್ಧಿಸೇವಿತಾಯ) ನಮಃ । ಸಿದ್ಧವೇದಾಯ (ಸಿದ್ಧಿದಾಯ) ।
ಕರುಣಾಯ । ಸಿದ್ಧಾಯ । (ಕರುಣಾಸಿನ್ಧವೇ) ಭಗವತೇ । ಅವ್ಯಗ್ರಾಯ
(ಭವ್ಯವಿಗ್ರಹಾಯ) । ವಿಕಟಾಯ । ಕಪಿಲಾಯ । ಢುಂಢಿರಾಜಾಯ (ಢುಂಢಯೇ) ।
ಉಗ್ರಾಯ । ಭೀಮೋದರಾಯ (ಭೀಮಾಯ) ನಮಃ ॥ 70 ॥

ಓಂ ಹರಾಯ ನಮಃ । ಶುಭಾಯ । ಗಣಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ । ಗಣೇಶಾಯ । ಗಣಾರಾಧ್ಯಾಯ ।
ಗಣನಾಯಕಾಯ । ಜ್ಯೋತಿಃಸ್ವರೂಪಾಯ । ಭೂತಾತ್ಮನೇ । ಧೂಮ್ರಕೇತವೇ ।
ಅನುಕೂಲಾಯ ನಮಃ ॥ 80 ॥

ಓಂ ಕುಮಾರಗುರವೇ ನಮಃ । ಆನನ್ದಾಯ । ಹೇರಮ್ಬಾಯ । ವೇದಸ್ತುತಾಯ ।
ನಾಗಯಜ್ಞೋಪವೀತಿನೇ । ದುರ್ಧರ್ಷಾಯ । ಬಾಲದೂರ್ವಾಂಕುರಪ್ರಿಯಾಯ ।
ಭಾಲಚನ್ದ್ರಾಯ । ವಿಶ್ವಧಾತ್ರೇ (ವಿಶ್ವಧಾಮ್ನೇ) । ಶಿವಪುತ್ರಾಯ ನಮಃ ॥ 90 ॥

ಓಂ ವಿನಾಯಕಾಯ ನಮಃ । ಲೀಲಾಸೇವಿತಾಯ (ಲೀಲಾವಲಮ್ಬಿತವಪುಷೇ) । ಪೂರ್ಣಾಯ ।
ಪರಮಸುನ್ದರಾಯ । ವಿಘ್ನಾನ್ತಕಾರಾಯ (ವಿಘ್ನಾನ್ಧಕಾರಮಾರ್ತಾಂಡಾಯ) ।
(ವಿಘ್ನಾರಣ್ಯದವಾನಲಾಯ) ಸಿನ್ದೂರವದನಾಯ । ನಿತ್ಯಾಯ । ವಿಭವೇ ।
ಪ್ರಥಮಪೂಜಿತಾಯ (ವಿಷ್ಣುಪ್ರಥಮಪೂಜಿತಾಯ) ನಮಃ ॥ 100 ॥

ಓಂ ದಿವ್ಯಪಾದಾಬ್ಜಾಯ (ಶರಣ್ಯದಿವ್ಯಪಾದಾಬ್ಜಾಯ) ನಮಃ ।
ಭಕ್ತಮನ್ದಾರಾಯ (ಭಕ್ತಮನ್ದಾರಭೂರುಹಾಯ)। ಮಹಾಶೂರಾಯ ।
ರತ್ನಸಿಂಹಾಸನಾಯ (ರತ್ನಸಿಂಹಾಸನಾಸೀನಾಯ)। ಮಣಿಕುಡಲಮಡಿತಾಯ ।
ಭಕ್ತಕಲ್ಯಾಣಾಯ (ಭಕ್ತಕಲ್ಯಾಣದಾಯ)। ಅಮೇಯಾಯ । ಕಲ್ಯಾಣಗುರವೇ ।
(ಅಮೇಯಕಲ್ಯಾಣಗುಣಸಂಶ್ರಯಾಯ) ಸಹಸ್ರಶೀರ್ಷ್ಣೇ ।
ಮಹಾಗಣಪತಯೇ ನಮಃ ॥ 110 ॥

ಇತಿ ಗಣೇಶದಶೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ ಸಮ್ಪಾತಾ ।

Also Read:

Sri Ganesha Ashtottara Shatanamavalih Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Sri Ganesha Ashtottara Shatanamavalih Lyrics in Kannada | Sri Ganesh Stotram

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top