Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Sri Garbha Rakshambika Stotram Lyrics in Kannada

Garbha Rakshambika Stotram in Kannada:

॥ ಶ್ರೀ ಗರ್ಭರಕ್ಷಾಂಬಿಕಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ ॥

ಶ್ರೀಮಾಧವೀ ಕಾನನಸ್ಥೇ ಗರ್ಭರಕ್ಷಾಂಬಿಕೇ ಪಾಹಿ ಭಕ್ತಾಂ ಸ್ತುವಂತೀಮ್ ||

ವಾಪೀತಟೇ ವಾಮಭಾಗೇ
ವಾಮದೇವಸ್ಯ ದೇವಸ್ಯ ದೇವಿ ಸ್ಥಿತಾ ತ್ವಮ್ |
ಮಾನ್ಯಾ ವರೇಣ್ಯಾ ವದಾನ್ಯಾ
ಪಾಹಿ ಗರ್ಭಸ್ಥಜಂತೂನ್ ತಥಾ ಭಕ್ತಲೋಕಾನ್ || ೧ ||

ಶ್ರೀಮಾಧವೀ ಕಾನನಸ್ಥೇ ಗರ್ಭರಕ್ಷಾಂಬಿಕೇ ಪಾಹಿ ಭಕ್ತಾಂ ಸ್ತುವಂತೀಮ್ ||

ಶ್ರೀಗರ್ಭರಕ್ಷಾಪುರೇ ಯಾ
ದಿವ್ಯಸೌಂದರ್ಯಯುಕ್ತಾ ಸುಮಾಂಗಳ್ಯಗಾತ್ರೀ |
ಧಾತ್ರೀ ಜನಿತ್ರೀ ಜನಾನಾಂ
ದಿವ್ಯರೂಪಾಂ ದಯಾರ್ದ್ರಾಂ ಮನೋಜ್ಞಾಂ ಭಜೇ ತ್ವಾಮ್ || ೨ ||

ಶ್ರೀಮಾಧವೀ ಕಾನನಸ್ಥೇ ಗರ್ಭರಕ್ಷಾಂಬಿಕೇ ಪಾಹಿ ಭಕ್ತಾಂ ಸ್ತುವಂತೀಮ್ ||

ಆಷಾಢಮಾಸೇ ಸುಪುಣ್ಯೇ
ಶುಕ್ರವಾರೇ ಸುಗಂಧೇನ ಗಂಧೇನ ಲಿಪ್ತಾ |
ದಿವ್ಯಾಂಬರಾಕಲ್ಪವೇಷಾ
ವಾಜಪೇಯಾದಿಯಾಗಸ್ಥಭಕ್ತೈಃ ಸುದೃಷ್ಟಾ || ೩ ||

ಶ್ರೀಮಾಧವೀ ಕಾನನಸ್ಥೇ ಗರ್ಭರಕ್ಷಾಂಬಿಕೇ ಪಾಹಿ ಭಕ್ತಾಂ ಸ್ತುವಂತೀಮ್ ||

ಕಲ್ಯಾಣದಾತ್ರೀಂ ನಮಸ್ಯೇ
ವೇದಿಕಾಢ್ಯಸ್ತ್ರಿಯಾ ಗರ್ಭರಕ್ಷಾಕರೀಂ ತ್ವಾಮ್ |
ಬಾಲೈಸ್ಸದಾ ಸೇವಿತಾಂಘ್ರಿಂ
ಗರ್ಭರಕ್ಷಾರ್ಥಮಾರಾದುಪೇತೈರುಪೇತಾಮ್ || ೪ ||

ಶ್ರೀಮಾಧವೀ ಕಾನನಸ್ಥೇ ಗರ್ಭರಕ್ಷಾಂಬಿಕೇ ಪಾಹಿ ಭಕ್ತಾಂ ಸ್ತುವಂತೀಮ್ ||

ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವೇ ವಿಪ್ರವೀಥ್ಯಾಂ
ವಾದ್ಯಘೋಷೇಣ ತುಷ್ಟಾಂ ರಥೇ ಸನ್ನಿವಿಷ್ಟಾಮ್ |
ಸರ್ವಾರ್ಥದಾತ್ರೀಂ ಭಜೇಽಹಂ
ದೇವವೃಂದೈರಪೀಡ್ಯಾಂ ಜಗನ್ಮಾತರಂ ತ್ವಾಮ್ || ೫ ||

ಶ್ರೀಮಾಧವೀ ಕಾನನಸ್ಥೇ ಗರ್ಭರಕ್ಷಾಂಬಿಕೇ ಪಾಹಿ ಭಕ್ತಾಂ ಸ್ತುವಂತೀಮ್ ||

ಏತತ್ ಕೃತಂ ಸ್ತೋತ್ರರತ್ನಂ
ದೀಕ್ಷಿತಾನಂತರಾಮೇಣ ದೇವ್ಯಾಶ್ಚ ತುಷ್ಟ್ಯೈ |
ನಿತ್ಯಂ ಪಠೇದ್ಯಸ್ತು ಭಕ್ತ್ಯಾ
ಪುತ್ರಪೌತ್ರಾದಿ ಭಾಗ್ಯಂ ಭವೇತ್ತಸ್ಯ ನಿತ್ಯಮ್ || ೬ ||

ಶ್ರೀಮಾಧವೀ ಕಾನನಸ್ಥೇ ಗರ್ಭರಕ್ಷಾಂಬಿಕೇ ಪಾಹಿ ಭಕ್ತಾಂ ಸ್ತುವಂತೀಮ್ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಅನಂತರಾಮದೀಕ್ಷಿತವರ್ಯ ವಿರಚಿತಂ ಗರ್ಭರಕ್ಷಾಂಬಿಕಾ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ ||

Also Read:

Garbha Rakshambika Stotram Lyrics in English | Hindi |Kannada | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top